دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، اردیبهشت 1400 
تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 73-101

10.22034/jhrs.2021.130505

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ سید رحیم موسویان


طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران

صفحه 102-126

10.22034/jhrs.2021.130507

فاطمه جوادی فرد؛ علیرضا امیرکبیری؛ محمود دهگان


کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج

صفحه 127-150

10.22034/jhrs.2021.130508

فاطمه سادات وهاب زاده مقدم؛ احمد علی خائف الهی؛ جلیل دلخواه