کاهش اهمال‌کاری کارکنان با گونه‌شناسی مزاج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.130508

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، اهمال‌کاری یکی از جلوه‌های بسیار مهم رفتار کاری انحرافی تلقی می‌شود که در کاهش سطح خروجی سازمان نقش چشمگیری دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر اهمال‌کاری کارکنان، نوع مزاج آنان است. هدف پژوهش حاضر، کشف تأثیر نوع مزاج کارکنان بانک ملت بر اهمال‌کاری است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بانک ملت در سراسر کشور و نمونه آماری، کارکنان و مدیران شعب بانک ملت در شهر تهران است. برای گردآوری داده‌ها، بر اساس آموزه‌های طب سنتی و مشورت با متخصصان، شاخص‌های سنجش مزاج استخراج و به‌کمک آن، پرسش‌نامه سنجش مزاج طراحی شد. برای سنجش ابعاد اهمال‌کاری، از پرسش‌نامه استاندارد استیل (2002) استفاده شد. همچنین با استفاده از روش‌های رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی، تأثیر مزاج بر اهمال‌کاری بررسی شد.
یافته‌ها: نوع مزاج بر اهمال‌کاری کارکنان بانک مؤثر است. میانگین مزاج‌های چهارگانه در زمینه‌های ابعاد اهمال‌کاری با یکدیگر تفاوت دارد. طبق آزمون تعقیبی، میانگین اهمال‌کاری در «مزاج سودا» بیشتر از مزاج‌های «دم» و «صفرا» است. «مزاج دم» میانگین اهمال‌کاری بیشتری نسبت به «مزاج صفرا» و «مزاج بلغم»، میانگین اهمال‌کاری بیشتری نسبت به «مزاج صفرا» دارد.
نتیجه‌گیری:اهمال‌کارترین مزاج، «سودا» است و «مزاج صفرا» کمترین اهمال‌کاری را دارد. کم‌انرژی‌ترین مزاج، «دم» و حواس‌پرت‌ترین مزاج «سودا» است. «مزاج صفرا» بیشترین پشتکار عاطفی و «مزاج بلغم» کمترین پشتکار عاطفی را دارد. مدیران حوزه بانکداری، برای مناصبی که جنبه مدیریتی دارد، بهتر است افرادی با مزاج «صفرا» را برگزینند. به‌کارگماردن افرادی با مزاج «سودا» در مناطق گرم و مرطوب (مانند نواحی جنوبی کشور)؛ افرادی با مزاج «صفرا» در مناطق سرد و مرطوب و افرادی با مزاج «دم» در مناطق خنک، به کاهش اهمال‌کاری آنان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reducing Employee Procrastination with Temperament Typology

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Vahabzadeh Moghadam 1
  • Ahmad Ali Khaefelahi 2
  • Jalil Delkhah 3
1 MSc., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management & Planning, Center of Management Studies and Technology Development, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Today, procrastination is one of the most important manifestations of deviant work behavior that has a significant role in reducing the output of the organization. One of the factors influencing employees' procrastination is their temperament. The aim of this study is to discover the effect of Bank Mellat employees' temperament on procrastination.
Methodology: The present study is "applied" in terms of purpose and "descriptive survey" in terms of how to obtain data. To select the research samples, the researchers first used stratified random sampling method and in the second step, they adopted the available sampling method. To collect data, first, temperament indicators were extracted based on the teachings of traditional medicine and in consultation with experts, and then a temperament questionnaire was designed. To measure the dimensions of procrastination, the standard steel questionnaire (2002) was used. The effect of temperament on procrastination was studied by regression, analysis of variance and Bonferroni post hoc test.
Findings: The type of temperament affects the procrastination of bank employees. The average of the four temperaments differs in the dimensions of procrastination. Post hoc test showed that "black bile temperament" has a higher average procrastination than "blood" and "yellow bile" temperaments. Also, "blood temperament" has a higher average of procrastination than "yellow bile temperament". "Phlegm temperament" has a more average sluggishness than "yellow bile temperament".
Conclusion: The most procrastinator temperament is "black bile" and "yellow bile" temperament has the least procrastination. The least energetic temperament is "blood" and the most distracting temperament is "black bile". "Yellow bile temperament" also has the highest emotional perseverance and the lowest emotional perseverance belongs to "phlegm temperament". Managers in the field of banking can use people with a "yellow bile" temperament for positions that are more managerial. Also, employing people with "black bile" temperament in hot and humid regions (such as the southern regions of the country), people with "yellow bile" temperament in cold and humid regions and people with "blood" temperament in cold regions can reduce their procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Temperament
  • Procrastination
  • Lack of Energy
  • Attentional Distractibility
  • Emotional Perseverance Inhibition
آریانی، ابراهیم؛ عباسپور، ریحانه؛ زاهد بابلان، عادل؛ مرادی، بهزاد (1396). آزمون الگوی علّی اهمال‌کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمان. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 3 (12)، 79-109.
آهنچی مرکز، امید؛ سعیدی‌مهر، محمد (1390). بازخوانی مفهوم مزاج بر پایه پزشکی مدرن. فصلنامه فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1(2)، 1-23.
سلمان‌نژاد، حسین؛ مجاهدی، مرتضی؛ مظفرپور، سیدعلی؛ ثاقبی، روشنک (1395). مروری بر شاخص‌های تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 18(11)، 71-79.
صفاری‌نیا، مجید؛ امیرخانی رازلیقی، زهرا (1391). تحلیل مسیر ارتباط اهمال‌کاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان تهران. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 2 (4)، 50-72.
صفری، محمدامین؛ کوشکی جهرمی، مریم؛ زر، عبدالصالح (1395). نقش مزاج‌های چهارگانه در میزان فعالیت بدنی پسران جوان. فصلنامه پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 8(4)، 117-125.
غفاری جعفری، داود؛ نیوشا، بهشته. (1396). رابطه دنیاگرایی و تکبر با اهمال‌کاری سازمانی. روان‌شناسی و دین، 10 (3)، 36-52.
محمودی میمند، محمد؛ کشاورز، عبداله؛ رحمانی، نیما. (1393). طب سنتی در مدیریت: بررسی نقش مزاج بر مهارت‌های استخدام‌پذیری. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 5 (1)، 82-93.
مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1394) تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: انتشارات منصور مؤمنی.
نظری‌زاده، امیرعباس؛ موغلی، علیرضا؛ عباسی، نرگس (1397). طراحی مدل اهمال‌کاری سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران). مدیریت سازمان‌های دولتی، 6 (3)، 30-11.
وهاب‏زاده مقدم، فاطمه‏سادات (1399). تأثیر نوع مزاج کارکنان بر میزان تعلل کاری آنان (کارکنان بخش خدمات بانکی). پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
Ahanchi, O., Saeedimehr, M. (2011). Rereading the Concept of Temperament Based on the Modern Medicine. Philosophy of Science, 1(2), 1-23. (in Persian)
Aryani Ghizghapan, E., Zahed bablan, A., Abbaspoor, R., Moradi, B. (2017). Examining the causal model of teachers' negligence based on organizational silence by organizational indifference mediation. Quarterly Journal of Research on Educational Leadership and Management, 3(12), 79-109. (in Persian)
Azimi, Sh., Milnem, G. R., Miller, E. G. (2020). Why do consumers procrastinate and what happens next? Journal of Consumer Marketing, 7(37), 795-805.
Bartlett, J., Kortlik, J., & Higgins, Ch. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43-50.
Bazargani, H., Hakemi, M., Tafaghghodi, H.R. (2018). Investigating the Effect of the Fourth Tempers of Islamic Medicine on Leadership Style. Scientific Journal of Islamic Management, 26(3), 59-86. (in Persian)
Chauhan, R.S., MacDougall, A.E., Buckley, M.R., Howe, D.Ch., Crisostomo, M.E. & Zeni, T. (2020). Better late than early? Reviewing procrastination in organizations. Management Research Review, 43(10), 1289-1308. https://doi:10.1108/MRR-09-2019-0413.
Choi, J.N. and Moran, S.V. (2009). Why not procrastinate? Development and validation of a new active procrastination scale. The Journal of Social Psychology, 149(2), 195-211. https://doi: 10.3200/socp.149.2.195-212 
Crisostomo, M. E., Zeni, T. (2020). Better late than early? Reviewing procrastination in organizations. Management Research Review, 43(10), 1289-1308. https://doi:10.1108/MRR-09-2019-0413.
DeArmond, S., Matthews, R. A., Bunk, J. (2014). Workload and procrastination: The roles of psychological detachment and fatigue. International Journal of Stress Management, 21, 137–161. https://doi:10.1037/a0034893.
Dilmaç, B. (2009). An Analysis of Teachers' General Tendency to Procrastinate, Perception of Professional Efficiency / Self Efficiency and Altruism. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(3), 1307-1326. https://doi: 10.25115/ejrep.v7i19.1332
Evans, D. E., Rothbart, M. K. (2007). Developing a model for adult temperament. Journal of Research in Personality, 41, 868–888. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.11.002.
Frakes, M. D., Wasserman, M. F. (2020). Procrastination at the Patent Office? Journal of Public Economics, 183, 104-140. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104140.
Gaffari Jafari, D., & Beheshteh, N. (2017). The relationship between secularism and arrogance and organizational procrastination. Journal of Psychology & Religion, 10(3), 36-52.
(in Persian)
Geng, J., Han, L., Gao, F., Jou, M., & Huang, C.-C. (2018). Internet addiction and procrastination among Chinese young adults: A moderated mediation model. Computers in Human Behavior, 84, 320–333. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.013.
Gupta, R., Hershey, D., A. Gaur, J. (2012). Time Perspective and Procrastination in the Workplace: An Empirical Investigation. Current psychology (New Brunswick, N.J.) (CURR PSYCHOL), 31(2), 195-211. doi: https://doi.org/10.1007/s12144-012-9136-3.
Hartshorn, C., Sear, L. (2005). Employability and enterprise: evidence from the North East. Urban studies, 42(2), 271-283. https://doi:10.1080/0042098042000316146.
Hen, M. (2018). Causes for procrastination in a unique educational workplace. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 46(3), 215-227. https://doi: 10.1080/10852352.2018.1470144.
Kim, S., Fernandez, S., Terrier L. (2017). Procrastination, personality traits, and academic performance: When active and passive procrastination tell a different story. Personality and Individual Differences, 108, 154–157. https://doi:dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016. 12.021.
Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination in different life-domains: Is procrastination domain specific? Current Psychology, 32, 175–185. https://doi:10.1007/s12144-013-9171-8.
Kose, A.G., Metin, U. B. (2018). Linking leadership style and workplace procrastination: The role of organizational citizenship behavior and turnover intention. Journal of Prevention & Intervention in the Community. 46(3), 245–262. https://doi: org/10.1080/10852352.2018.1470369.
Li, L., Gao, H., Xu, Y. (2020). The mediating and buffering effect of academic self-efficacy on the relationship between smartphone addiction and academic procrastination. Computers & Education, 159, 100-104. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104001.
Lonergan, J. M., & Maher, K. J. (2000). The relationship between job characteristics and workplace procrastination as moderated by locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 213–224.
Mahmoodi Maymand, M., Keshavarz, A., Rahmani, N. (2014). Iranian Traditional Medicine in Management: The Role of Temperament on Employability Skills. Journal of Islamic & Iranian Traditional Medicine, 5(1), 82-93.
Metin, B.U., T., Taris, T. W., Peeters, M. C.W. (2016). Measuring procrastination at work and its associated workplace aspects. Personality and Individual Differences, 101, 254–263. https://doi:10.1016/j.paid.2016.06.006.
Michinovm, N., Brunot, S., Bohec, O. L., Juhel, J., Delaval, M. (2011). Procrastination, participation, and performance in online learning environments. Computers & Education, 56, 243–252. https://doi:10.1016/j.compedu.2010.07.025.
Momeni, M., Fa'al Ghayumi, A. (2015). Statistical analysis using SPSS. Tehran: Momeni publication. (in Persian)
Nazarizadeh, A.B., Moghali, A., Abbasi, N. (2018). Designing of procrastination model in Iran’s public sector organizations (Case Study: Iranian Airport Company). Quarterly Journal of Public Organizations Management, 6(3), 11-30. (in Persian)
Neenan, M. (2008). Tackling Procrastination: An REBT Perspective for Coaches. J Rat-Emo Cognitive-Behavioral Therapy, 26(4), 53–62. https://doi:10.1007/s10942-007-0074-1.
Nguyen, B., Steel, P., & Ferrari, J. R. (2013). Procrastination's impact in the workplace and the workplace's impact on procrastination. International Journal of Selection and Assessment, 21, 388–399. https://doi: 10.1111/ijsa.12048.
Paulsen, R. (2015). Non-work at work: Resistance or what? Organization, 22, 351–367. https://doi: 10.1177/1350508413515541.
Shiri, P.H., Zibenberg, A. (2018). Prediction and job-related outcomes of procrastination in the workplace. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 46:3, 263-278, DOI: 10.1080/10852352.2018.1470418.
Pychyl, T. A., & Flett, G. L. (2012). Procrastination and self-regulatory failure: An introduction to the special issue. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30, 203–212. https://doi:10.1007/s10942-012-0149-5.
Safari, M.A., Koushki Jahromi, M., Zar, A. (2015). The Role of Four Temperaments in Predicting Physical Activity in Young Men. Sport Physiology & Management Investigations, 8(4), 117-125. (in Persian)
Saffarinia, M., Amirkhani Razlighi, Z. (2013). Path Analysis relationship Organizational Procrastination With Cognetive arousal and Burn-out Tehran governmental employees. Organizational Resources Management Research, 2(4), 111-131. (in Persian)
Salmannejad, H., Mojahedi, M., Mozaffarpur, S., Saghebi, R. (2016). A review of brain Mizaj identification indices based on Persian medicine. JBUMS, 18(11), 71-79. (in Persian)
Schraw, G., Wadkins, T. (2007). Doing the Things We Do: A Grounded Theory of Academic Procrastination. Journal of Educational Psychology, 99(1), 12–25. https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.1.12.
Steel, P. (2003). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–94. https://doi:10.1037/0033-2909.133.1.65.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94. https://doi:10.1037/0033-2909.133.1.65.
Steel, P., Brothen, T., Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance, and mood. Personality and Individual Differences, 30, 95-106. https://doi. 10.1016/S0191-8869(00)00013-1.
Sutton, J. (2009). Avoid procrastination. New York: Prentice Hall.
Takacs, I. (2010). The reasons of over extended studies: Relationship between temperament, character and procrastination. Socialand Management Sciences, 18(2), 51–61. https://doi.org/10.3311/pp.so.2010-2.01.
Vahabzadeh Moghadam, F.S. (2020). The effect of employees' temperament on their work procrastination (employees of banking services). MSc. Thesis. Tarbiat Modares University. (in Persian)
Van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35, 1401–1418. https://doi:10.1016/S0191-8869(02)00358-6.
Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179 –187. https://doi.org/10.1037/0022-0663. 95.1.179.
Zentall, T.R. (2020). Does Conditioned Reinforcement Play a Role in Procrastination: A Pigeon Model. Behavioral Processes, 178, 104-139. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2020. 104139.