دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، بهمن 1400 
واکاوی موانع و راه‌کارهای تصمیم‌گیری صحیح در پرتو رهنمودهای قرآنی

صفحه 25-49

10.22034/jhrs.2022.143764

فاطمه مقدم شاد؛ علی اصغر پورعزت؛ محمدرضا مهرگان؛ علیرضا افضلی؛ مهناز حسین زاده


فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند

صفحه 174-195

10.22034/jhrs.2022.144643

صمد بارانی؛ یعقوب رشنوادی؛ حامد خامه چی؛ سلمان جواشی جدید