شناسایی بسترهای لازم برای دیجیتالی‎شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی (نمونه‌کاوی : شرکت آسان‌پرداخت شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2022.143767

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، قرارگرفتن و حرکت در مسیر تحول دیجیتال در سازمان‌ها، به الزامی اساسی تبدیل شده است که این امر مستلزم بازاندیشی و بازنگری در محتوای فرهنگ سازمانی است. شرکت آسان‌پرداخت، شرکتی فناوری‌محور و آشنا به تحولات دیجیتال در فرایندهای سازمانی است، از این رو، افراد شاغل در واحد منابع انسانی شرکت آسان‌پرداخت، به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش برای شناسایی بسترهای لازم در نظر گرفته شده است.
روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. انتخاب مشارکت‌کنندگان بر اساس شیوه نمونه‌گیری هدفمند بود و ۱۲ نفر از افراد شاغل در شرکت آسان‌پرداخت، از جمله معاونت منابع انسانی، کارشناسان منابع انسانی و کارمندان آن برای نمونه انتخاب شدند.
یافته‌ها: پنج مقوله اصلی شامل بستر همراه‌سازی، بستر کارکردی، بستر فرایندی، بستر سیستمی و بستر نگهداشت، به‌عنوان بسترهای اصلی فرهنگی در راستای دیجیتالی‌شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. برای ارزیابی و سنجش اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، اطمینان‌پذیری و تأییدپذیری پژوهش، از شاخص‌های تحقیق کیفی استفاده شد که به تأیید رسید.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی تغییر و تحولات دیجیتالی در سازمان‌ها، در ترکیب بهینه منابع انسانی و منابع فناورانه سازمان، نقش تطبیق‌کننده و تسهیل‌کننده‌ای دارد. فرهنگ سازمانی دیجیتال با یکپارچه‌سازی نگرش‌ها، افکار و عملکرد کارکنان، در پذیرش تغییرات فناورانه و استفاده از سیستم‌های جدید، هم‌سویی اثربخش آنها را با تحولات دیجیتال امکان‌پذیر می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Facilitating Contexts of Digitalizing Processes of Human Resource Management: A Study Case of Asan-pardakht Company in Tehran

نویسندگان [English]

  • Zeinab Bazian 1
  • Ali Pirannejad 2
  • Abbas Nargesian 3
1 Msc. Student, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistance Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Nowadays, being and moving in the direction of digital transformation in organizations has become a fundamental requirement, which requires rethinking the content of organizational culture. Since Asan-pardakht Company is a technology-oriented company and is familiar with digital transformations in organizational processes, the people working of human resources department of Asan-pardakht Company were examined as the research community in identifying digital cultural contexts.
Methodology: This research has been done using qualitative approach and theme analysis method to analyze the data. Participants of the study were selected through purposive sampling method, which involved 12 individuals working in Asan-pardakht Company, including the deputy manager of human resources, human resources experts, and its employees.
Findings: According to the research findings, five main categories including accompaniment context, functional context, processal context, systemic context, and maintenance context, have been identified as the main cultural contexts in order to digitalize the processes of human resource management. Qualitative research indicators were used to assess the study credibility, transferability, dependability, and confirmability which were confirmed.
Conclusion: The results of this study showed that organizational culture, as one of the main infrastructures of digital transformations, has an adaptive and facilitating role in the optimal combination of human resources and technological resources of the organization. Digital Organizational culture, by integrating the attitudes, mindsets and performance of employees in accepting technological changes and using new systems, makes it possible to effectively align them to digital transformations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Digital organizational culture
  • Human resources management
  • Digital human resources
  • Asan-pardakht company
ابراهیمی، جواد؛ ابراهیمی‎نژاد، قاسم؛ کشاورز، احمد (۱۳۹۵). جایگاه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در شفافیت سازمانی و خلاقیت سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی، مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی، تهران، ۱۴ آبان ماه، صص. ۱۰-۱.
ابوالقاسم گرجی، حسن؛ اسدی، حشمت الله؛ رودباری، مسعود؛ براتی مارنانی، احمد؛ حسومی، مجتبی؛ محسنی، محمد (۱۳۹۳). رابطه فرهنگ با آمادگی پذیرش تحول در بیمارستان‎های تخصصی شهر تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، ۸ (۳)، ۱۸۷-۱۷۶.
ترابی، محسن؛ سید نقوی، میرعلی؛ قربانی زاده، وجه الله (۱۳۹۴). الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی براساس مفروضات خدمات دولتی نوین. مدیریت سازمان‌های دولتی، ۳(۴)، ۵۹-۴۳
جلیلوند، مهدی (۱۴۰۰). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم‎های مدیریت منابع انسانی الکترونیک. چهارمین همایش بینالمللی دانش و فناوری هزاره سوم، اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران، تهران، ۳۰ اردیبهشت ماه، صص. 1-10.
خراسانی، محمد؛ عرب، آرمین (۱۳۹۶). مطالعه تطبیقی مؤلفه‎های تأثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک. اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران، کیش، ۲۱ شهریورماه، صص. ۷-۱.
دادگرپناه، ژیلا (۱۳۹۳). نقش فرهنگ سازمانی در تحول سازمانی. همایش ملی مدیریت فرهنگ سازمانی و منابع انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ۲۰ آذرماه، صص. 1-15.
رحمتی نودهی، رسول؛ حاجی قربانی، مریم (۱۳۹۴). مدیریت منابع انسانی. انتشارات گسترش فرهنگ کتاب. تهران.
رحیم ‌نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (۱۳۸۸). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، ۱۰(۱)، ۱۷۰-۱۴۲
شامی زنجانی، مهدی (۱۳۹۹). منابع انسانی دیجیتال، فرهنگ دیجیتال. دسترس در سایت :http://shamizanjani.ir
طبری، مجتبی؛ داداشی، الناز (۱۳۹۶). بررسی وضعیت آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در استقرار نظام مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM). کنفرانس بینالمللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت، مرکز همایش‎های بین‎المللی دانشگاه تهران، ۱۳ تیرماه، صص. ۱۹-۱.
عرفانیان خان زاده، حمید؛ نجف بیگی، رضا؛ دانشفرد، کرم الله (۱۳۹۴). مدیریت منابع انسانی الکترونیک ابزار تحول در بهره‌وری سازمان (ارائه مدل به روش کیو). مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت). ۸ (۳۲)، ۳۵-۷.
قلی‌پور، آرین؛ ابراهیمی، الهام (۱۳۹۵). طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
قلی‌پور، آرین؛ محمداسماعیلی، ندا (۱۳۹۶). استاندارد ۳۴۰۰۰ تعالی منابع انسانی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
کرامتیان، علیرضا؛ شاه قلیان، کیوان (۱۳۹۹). نقش فرهنگ سازمانی بر نوآوری و تغییر در سازمان. مجله مدیریت توسعه و تحول ۱۲(۴۰)، 45- 54.
ملک‌زاده، غلامرضا؛ صادقی، صدیقه (۱۳۹۶). راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه بر کلان‌داده. فصلنامه رشد فناوری، ۱۳(۵۱)، ۷۰-۶۲.
ملکی، نگار (۱۳۹۶). بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی بانک گردشگری). پایان‌نامه. تهران، ایران.
میرکمالی، سید محمد؛ صمیمی پطروی، مریم؛ قنبری، مصطفی (۱۳۹۳). بررسی رابطه توانمندسازی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (معاونت نظارت و اعمال مقررات). نخسین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مرودشت، آذرماه، صص. 1- 17.
نادری، نادر؛ نظری، پویا؛ اکبری، سمیرا (۱۳۹۹). بررسی نقش مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت تحول (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر کرمانشاه). فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، ۱۲(۴۶)، ۳۲۱-۲۹۴.
نوری، فاطمه؛ خراسانی، محمد؛ برزگر، محمدجواد (۱۳۹۶). مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کاربردها و نقش آن در سازمان‌های امروزی، چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، ۲۳ تیرماه، صص. ۱۳-۱.
Afacan Fındıklı, M., Beyza Bayarçelik, E. (2015). Exploring the outcomes of Electronic Human Resource Management (E-HRM)? 11th International Strategic Management Conference rocedia - Social and Behavioral Sciences, 207(2015), 424 – 431.
Asatiani, A., Hämäläinen, J., Penttinen, E., & Rossi, M. (2021). Constructing continuity across the organisational culture boundary in a highly virtual work environment. Information Systems Journal, 31(1), 62–93.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Bloom, M., Bengtsson, C. (2017). Human Resource Management in a Digital Era: A qualitative study of HR managers’ perceptions of digitalization and its implications for HRM”, In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Business Administration Major: Managing People, Knowledge and Change, Scania, Sweden.
Bos-Nehles, A.C., Meijerink, J. G. (2017). Toward a marketing perspective on how active employees create valuable human resource management outcomes: The role of HRM consumption and psychological ownership. In C. Olckers, L. van Zyl, & L. van der Vaart (Eds), Teoretical orientations and practical applications of psychological ownership. Springer.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Brennen, S.J. & Kreiss, D. (2016). Digitalization. In K.B. Jensen, R.T. Craig, J.D. Pooley, & E.W. Rothenbuhler (Eds). The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, 1-11.
Castells, M. )1996(. The Network Society (2nd edn). Oxford: Blackwell Publishers.
Chang, V. (2016). Review and discussion: E-learning for academia and industry. International Journal of Information Management, 36(2016) 476-485.
Claus, L. (2019). HR disruption - Time already to reinvent talent management. Business Research Quarterly, 22(3), 207-215.
Claus, L., Baker, S., Ely, J. (2015). Global HR analytics: making grounded talent management decisions for the global organization. In: Lisbeth Claus (Ed.), Global HR practitioner handbook, 3. Global Immersion Press, Silverton, PP. 5-33.
Davenport, T. H. (2018). The AI advantage: How to put the artificial intelligence revolution to work. Boston: MIT Press.
Duerr, S., Holotiuk, F., Beimborn, D., Wagner, H., Weitzel, T. (2018). What is digital organizational culture? Insights from exploratory case studies, In: Proceedings of the 51 st Hawaii Internatioal conference on system Sciences.
Flasinski, M. (2016). Introduction to Artificial Intelligence, Springer International Publishing, Switzerland.
Foster, S. (2009). Making sense of e-HRM: Transformation, Technology and Power Relations. In Bondarouk, T. V., Ruël, H. J. M., Oiry, E. & Guiderdonijourdan, K. (Eds.), Handbook of Research on E-Transformation and Human Resources Management.
Foster, S. (2010). Creating HR value through technology. Strategic Direction, 26(8), 3-5.
Gong, C., Ribiere, V. (2021). Developing a unified definition of digital transformation. Technovation, 102, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102217
Gueutal, H. G., Stone, D. L. & Salas, E. (2005). The brave new world of e HR: Human resources in the digital age. San Francisco: Jossey Bass.
Guinan, P. J., Parise, S., Langowitz, N. (2019). Creating an innovative digital project team: Levers to enable digital transformation. Business Horizons, 62(6), 717-727.
Gupta, M., George, J. F., & Xia, W. (2019). Relationships between IT department culture and agile software development practices: an empirical investigation. International Journal of Information Management, 44, 13–24. https://doi.org/10.1016/j. ijinfomgt.2018.09.006
Henriette, E., Feki, M., Boughzala, I. (2015). The Shape of digital transformation: a systematic literature review. In: MCIS 2015 Proceedings, PP. 431-443.
Holmström J. (2021). From AI to digital transformation: The AI readiness framework, Business Horizons, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.03.006.
Johnson, R.D., Stone, D.L. and Lukaszewski, K.M. (2020). The benefits of eHRM and AI for talent acquisition. Journal of Tourism Futures,7(1), 40-52.
Jossi, F. (2001). Taking the e-HRM plunge: At General Motors, e-HR is on the fast track. HR Magazine, 46(9), 96–103.
Kaur, P. (2013). E-HRM: A Boon or Bane. National Journal of Educational Management, 1, 35-36.
Kaushal, S. (2011). Effect of leadership and organizational culture on information technology effectiveness: a review. In: International Conference on Research and Innovation in Information Systems.
Ke, W., Wei, K.K. (2008). Organizational culture and leadership in ERP implementation. Decision Support Systems, 45 (2), 208–218. https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.02.002
Keenan, J., Kemp, D., & Owen, J. (2019). Corporate responsibility and the social risk of new mining technologies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(4), 752-760. https://doi.org/10.1002/csr.1717
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research, London: Sage.
Li, H., Wu, Y., Cao, D., Wang, Y. (2019). Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information processing capability to achieve market agility. Journal of Business Research,122, 700-712. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.036
Liu, D.Y., Chen, S.W., Chou, T.C. (2011). Resource fit in digital transformation: Lessons learned from the CBC bank global e-banking project. Management Decision, 49, 172–1742.
Maedche, A. (2016). Interview with Michael Nilles on “What Makes Leaders Successful in the Age of the Digital Transformation? Business & Information Systems Engineering, 58(4), 287– 289.
Magistrett, S., Tu Anh Pham, C. Dell’Era, C.(2021). Enlightening the dynamic capabilities of design thinking in fostering digital transformation. Industrial Marketing Management, 97, 59-70. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.06.014
Maqsood, A., Abbas, J., Rehman, G., Mubeen, R. (2021). The paradigm shift for educational system continuance in the advent of COVID-19 pandemic: mental health challenges and reflections, Current. Current Research in Behavioral Sciences, 2 (2021) 100011.
Marler, J.H., & Boudreau, J.W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. International Journal of Human Resource Management, 28, 3-26.
Martin, G. and Reddington, M. (2010). Theorizing the links between e-HR and strategic HRM: a model, case illustration & reflections. The International Journal of Human Resource Management, 21(10), 1553-1574.
Mishra, A. (2009). E-HRM Challenges and Opportunities. In T. T. Coronas & M. A. Oliva (Eds.), Encyclopedia of Human Resources Information Systems: Challenges in e-HRM, 286-292. New York: IGI Global, 1,286-292.
Mitchell, J., Gagne, M., Beaudry, and Dyer, L. (2012). The role of perceived organizational support, distributive justice and motivation in reactions to new information technology. Computers in Human Behavior, 28, 729-738.
Mittal, S., Ahmad Khan, M., Romero, D. & Wuest, T. (2018). A critical review of smart manufacturing & Industry 4.0 maturity models: Implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal of Manufacturing Systems, 49, 194-214. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.10.005
Mueller, B., & Renken, U. (2017). Helping Employees to be Digital Transformers—The Olympus.connect Case. In Y. J. Kim, R. Agarwal, & J. K. Lee (Eds.), Proceedings of the International Conference on Information Systems—Transforming Society with Digital Innovation, (1-17), Seoul, AIS.
Panos, S. & Bellou, V. (2016). Maximizing e-HRM outcomes: a moderated mediation path. Management Decision, 54)5(, 1088-1109.
Russell, S.J. & Norving, P. (2010). Artificial intelligence: A modern approach. Nova Jersey, EUA: PrenticeHall.
Sami, L. K. & Pangannaiah, N. B. (2006). “Techno stress” A literature survey on the effect of information technology on library users. Library Review, 55(7), 429-439.
Schuessler, E. (2008). Designing and Implementing e-HRM – a Structurational Approach to Investigating Technological and Organizational Change. In G. Martin, M. Reddington, & H. Alexander (Eds.), Technology, outsourcing and transforming HR., The Advanced HR Practitioner Series, New York & London.
Shami Zanjani, M. (2020). Digital human resources, digital culture. Available from: http://shamizanjani.ir
Siachou, E., Vrontis, D. & Trichina, E. (2020). Can traditional organizations be digitally transformed by themselves? The moderating role of absorptive capacity and strategic interdependence. Journal of Business Research,124(3), 408-421.
Smale, A. (2008). Foreign subsidiary perspectives on the mechanisms of global HRM integration. Human Resource Management Journal, 18(2), 135–153.
Snyder, K. (2015). Exploring Digital Culture in Virtual Teams: Implications for Leading and Developing Distributed Organisations. Journal of Organisational Transformation & Social Change, 12(3), 211-233.
Thatcher S.M. B. and Zhu, X. (2006). Changing Identities in a Changing Workplace: Identification, Identity Enactment, Self-Verification and Telecommuting, Academy of management Review, 31(4), 1076-10-88.
Thite, M. (2020). Digital human resource development: where are we? Where should we go and how do we go there? Human Resource Development International, 1-18.
Van den Heuvel, S., & Bondarouk, T. (2017). The rise (and fall) of HR analytics: a study into the future application, value, structure, and system support. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 4(2),127-148.
Van Mierlo, J., Bondarouk, T., & Sanders, K. (2018).The dynamic nature of HRM implementation: A structuration perspective. The International Journal of Human Resource management, 29(22), 1-20.
Wahyudi, E. & Min Park, S. (2014). Unveiling the Value Creation Process of Electronic Human Resource Management: An Indonesian Case Public Personnel Management. Public Personnel Management, 43(1), 83–117.
Wright, A. (2019). Top HR technology trends for 2018. Available at: www.shrm.org/ resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/top-hr-technology-trends-2018.aspx.
Yoosefi Lebni, J., Abbas, J., Moradi, F., Salahshoor, M.R., Chaboksavar, F., Irandoost, S.F., (2021). How the COVID-19 pandemic effected economic, social, political, and cultural factors: A lesson from Iran. International Journal of Social Psychiatry, 67(3), 298-300.