بهینه‌سازی برون‌سپاری آموزش و توسعه منابع انسانی با تکنیک مارکوس (نمونه‌پژوهی: شرکت برق و انرژی صبا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: رقابت شدید سازمان‌ها برای جذب افراد شایسته و مستعد در عصر کنونی، باعث شده است که سازمان‌ها برای توانمندسازی منابع انسانی خود بکوشند و برای برتری یافتن در این مسئله، به فرایند آموزش و توسعه خود توجه ویژه‌ای کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر در برون‌سپاری فرایند آموزش منابع انسانی و انتخاب مؤسسه آموزشی برتر است.
روش: این پژوهش، به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، در دسته تحقیقات ‏کمّی قرار می‌گیرد. در گام نخست، با مطالعه پیشینه‌های نظری و تجربی و همچنین نظرخواهی از خبرگان، ‏معیارهای مؤثر بر انتخاب مؤسسه آموزشی شناسایی شد. در گام بعد با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره مارکوس، چهار مؤسسه آموزشی منتخب رتبه‌بندی شدند. در این راستا، جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان واحد منابع انسانی شرکت برق و انرژی صبا و شرکت‌های زیرمجموعه بود که از بین آنها شش مدیر و کارشناس به‌عنوان اعضای نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی ‏انتخاب شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش ‏نشان می‌دهد که از بین ابعاد بررسی ‎شده، بُعد «مزایا» بیشترین وزن و از بین مؤسسه‌های آموزشی، مؤسسه «A2» بالاترین امتیاز را به‌دست آورده است. افزون بر این، استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره مارکوس در حوزه مدیریت منابع انسانی، یکی از دستاوردهای بسیار مهم این پژوهش است.
نتیجه‌گیری: مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ برق و انرژی صبا، برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود، باید به جنبه‌های مختلف برون‎سپاری فرایند آمورش منابع انسانی توجه ویژه‌ای کنند. در این مسیر، توجه به بُعد مزایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای برون‌سپاری فرایند آموزش، تکنیک‌های تصمیم‌گیری انتخاب مطلوب‌تری را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Outsourcing of Human Resources Training and Development with Marcos Technique: A Case study of Saba Electricity and Energy Company

نویسندگان [English]

  • ebrahim rajabpour 1
  • hamid shahbandarzadeh 2
  • fatemeh shahabi 3
1 Assistance Prof., Department of Business Administration, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Associate Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
3 MSc. Student, Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: In the current era, due to the intense competition of organizations to attract qualified and talented people, organizations try to empower their human resources. Therefore, organizations pay special attention to their training process and development to overcome this issue. As a result, the aim of this study was to identify and prioritize the effective criteria in outsourcing the human resources training process and selecting the best educational institution.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of method. In the first step, the effective criteria on the selection of the educational institution were identified by studying the theoretical and experimental literature as well as consulting the experts. Then, the four selected educational institutions were ranked by using Marcos' multi-criteria decision making technique. In this regard, statistical population of the research consisted of managers and experts of the human resources unit of Saba Electricity, Energy Company, and its subsidiaries. Six managers and experts were selected as sample members by purposeful judgmental sampling method.
Findings: Research results show that among the studied dimensions, the "benefits" dimension has the highest weight, and "A2" institute has obtained the highest score among the educational institutions. Also, from another perspective, the use of Marcos multi-criteria decision making technique in the field of human resource management is one of the most important achievements of this research.
Conclusion: Senior managers and human resource managers of companies of Saba Electricity and Energy Holding to achieve their long-term and short-term goals should pay special attention to various aspects of outsourcing the human resources training process. In this regard, paying attention to the dimension of benefits is of special importance. For outsourcing the training process, decision-making techniques offer a better choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources management
  • Training and development
  • Outsourcing
  • Marcos
  • Electricity company and Saba Energy
ابطحی، سید حمیدرضا؛ سامع، منیره (1390). بهینه‌سازی برون‎سپاری خدمات آموزشی در شهرداری اصفهان با به‎کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی. نخستین همایش آسیب‌شناسی آموزش سازمانی، تهران.
باقری، عباس؛ صابونچی، رضا؛ فروغی‌پور، حمید (1399). تحلیل راهبرد برون‎سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج. ا. ا. مطالعات منابع انسانی، 10(3)، 105- 132.
بهرامی، ابوالفضل؛ ملکی، محمدحسن (1394). انتخاب مؤسسه آموزشی مناسب به‌منظور برون‌سپاری آموزش‌های سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه قم). مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4(10)، 241- 260.
توکلی، احمد؛ خسروی ویشکائی، محمدرضا؛ رضایی یوسفی، بهنام (1393). بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به‌منظور انتخاب مجریان دوره‌های آموزشی در صنعت برق ایران. سومین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان‌ها، تهران.
رجب‌پور، ابراهیم؛ چرختاب مقدم، جهانشاه؛ افخمی اردکانی، مهدی؛ هاشمی، مهدی (1399). تبیین مفهوم توسعه منابع انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت با استفاده از تکنیک دیمتل فازی. مدیریت بهره‌وری، 14(253)، 119- 140.
سلیمانی، نادیا؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ حسینی، محمدعلی؛ حقانی، محمود (۱۳۹۹). سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش و توسعه حرفه‌ای از طریق بازی‌وارسازی بر مبنای مدل روبرتس. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ۱۹(۷۶)، 7- 38.
عسگرانی، مرتضی. (1398). طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی براساس رویکرد شایستگی. آموزش در علوم انتظامی، 6(33)، 61-88.
فعلی، جواد؛ گرجی کرسامی، علی؛ پایروند، محمدهادی (1397). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(2)، 157- 178.  
کرمی، مرتضی؛ آهنچیان، محمدرضا؛ سیروسی، مریم (1392). راهبرد برون‎سپاری در آموزش‌های سازمانی؛ درس‌هایی برای مدیران. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.
نقدی، معصومه؛ شاه‌طالبی، بدری؛ نادی، محمدعلی (1399). شناسایی مؤلفه‌های آموزش و توسعه سرمایۀ انسانی در گذر از دانشگاه سنتی به دانشگاه آینده به روش آمیخته. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۶ (۱)، 51- 75.
نویدی، امیر؛ تقی‌پور ظهیر، علی؛ احمدی، سید علی اکبر (1396). ارائۀ مدلی جهت برون‎سپاری فعالیت‌های آموزشی. فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، 6(1)، 179- 210.
یزدان پناه، بهروز؛ مؤمنی مهمویی، حسین (1396). بررسی سطوح برون‌سپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(13)، 121- 140.
Abbas, Z. (2014). Identification of factors and their impact on employees' training and organizational performance in Pakistan. Kasbit journal of management & social science, 7(1), 93-109.
Abdullah, N. N., & Khan, S. I. (2019). The impact of staff training and development on teachers’ productivity. Economics, Management and Sustainability, (1), 37-45.
Abdullahi, M. S. (2018). Effect of Training and Development on Employee’s Productivity among Academic Staff of Kano State Polytechnic, Nigeria. Asian People Journal (APJ), 1(2), 264-286.
Al-Dmour, R., Yassine, O., Masa’deh, R. (2018). A review of literature on the associations among employee empowerment, work engagement and employee performance. Modern Applied Science, 12(11), 313-329.
Allah Bukhsh, Z., Stipanovic, I., Klanker, G., O’Connor, A., & Doree, A. G. (2019). Network level bridges maintenance planning using Multi-Attribute Utility Theory. Structure and infrastructure engineering, 15(7), 872-885.
Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.
Belcourt, M. (2006). Outsourcing—the benefits and the risks. Human resource management review, 16(2), 269-279.
Berson, C., Laouénan, M., & Valat, E. (2020). Outsourcing recruitment as a solution to prevent discrimination: A correspondence study. Labour Economics, 64, 101838.
Bucki, J. (2017). Top 7 Outsourcing Advantages. Ανακτήθηκε στις, 1, 10-17.
Butler, M. G., & Callahan, C. M. (2014). Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions. Journal of Business Research, 67(2), 218-224.
Dash, M., Singh, A., Mishra, N., & Gupta, G. (2009). A Study of Human Resource Outsourcing in Indian IT Companies. Available at SSRN 1435216.
Garavan, T. N., & Morley, M. J. (2006). Re-dimensionalising boundaries in the theory and practice of Human Resource Development. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 3(1), 3-13.
Gilley, K.M., Greer, C.R., & Rasheed, A.A. (2004). Human resource outsourcing and organizational performance in manufacturing firms. Journal of business research, 57(3), 232-240.
Gonzalez, R., Gasco, J., & Llopis, J. (2009). Information systems outsourcing reasons and risks: an empirical study. International Journal of Human and Social Sciences, 4(3), 181-192.
Gospel, H., & Sako, M. (2010). The unbundling of corporate functions: the evolution of shared services and outsourcing in human resource management. Industrial and Corporate Change, 19(5), 1367-1396.
Greer, C.R., Youngblood, S.A., & Gray, D.A. (1999). Human resource management outsourcing: The make or buy decision. Academy of Management Perspectives, 13(3), 85-96.
Howard, M. C., & Gutworth, M. B. (2020). A meta-analysis of virtual reality training programs for social skill development. Computers & Education, 144, 103707.
Karim, M.M., Choudhury, M.M., & Latif, W.B. (2019). The impact of Training and Development on Employees’ performance: An analysis of Quantitative Data. Noble International Journal of Business and Management Research, 3(2), 25-33.
Kinange, U.M., & Murugaiah, V. (2011). Human resource outsourcing: a new mantra for business sustenance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25, 227-232.
Klaas, B. S., McClendon, J., & Gainey, T. W. (1999). HR outsourcing and its impact: The role of transaction costs. Personnel Psychology, 52(1), 113-136.
Krysińska, J., Janaszkiewicz, P., Prys, M., & Różewski, P. (2018). Knowledge resources development process in business process outsourcing (BPO) organizations. Procedia Computer Science, 126, 1145-1153.
Kwon, K. (2019). The long-term effect of training and development investment on financial performance in Korean companies. International journal of manpower, 40(6), 1092-1109.
Mpofu, M., & Hlatywayo, C. K. (2015). Training and development as a tool for improving basic service delivery; the case of a selected municipality. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20(39), 133-136.
Nguyen, H.T.T. (2018). Towards human resource development at Hanoi Open University. Asian Association of Open Universities Journal, 13(2), 223-235.
Nielsen, K., Shepherd, R., Vignoli, M., & Prieto, L. L. (2021). The integrated migrant worker safety training evaluation model: IMSTEM. Safety Science, 139, 105246.
Patel, C., Budhwar, P., Witzemann, A., & Katou, A. (2019). HR outsourcing: The impact on HR's strategic role and remaining in-house HR function. Journal of Business Research, 103, 397-406.
Pereira, V., & Anderson, V. (2012). A longitudinal examination of HRM in a human resources offshoring (HRO) organization operating from India. Journal of World Business, 47(2), 223-231.
Pinto, L., Nunes, E., & Sousa, S. (2020). A framework to improve training and development of workers’ technical skills: effects on operational performance during company relocation. Procedia Manufacturing, 51, 1806-1813.
Piwowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM–with the focus on production engineers. Journal of cleaner production, 278, 124008. 1-14.
Ruth, D., Brush, T. H., & Ryu, W. (2015). The use of information technology in the provision of HR compensation services and its effect on outsourcing and centralization. Journal of Purchasing and Supply Management, 21(1), 25-37.
Saks, A. M. (2021). Caring human resources management and employee engagement. Human Resource Management Review, 100835. 1-15.
Sharma, A. K., Joshi, A., & Jurwall, V. (2020). Performance measurement metrics in TPM: A contextual view to training and development. Materials Today: Proceedings, 28, 2476-2480.
Siew-Chen, S., & Seow-Voon, Y. (2016). Exploring human resource outsourcing trends in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 491-498.
Spiller, C., Erakovic, L., Henare, M., & Pio, E. (2011). Relational well-being and wealth: Māori businesses and an ethic of care. Journal of Business Ethics, 98(1), 153-169.
Stević, Ž., Pamučar, D., Puška, A. & Chatterjee, P. (2020). Sustainable supplier selection in healthcare industries using a new MCDM method: Measurement of alternatives and ranking according to COmpromise solution (MARCOS). Computers & Industrial Engineering, 1(140), 106231.
Susomrith, P., & Brown, A. (2013). Motivations for HR outsourcing in Australia. The International Journal of Human Resource Management, 24(4), 704-720.
Tseng, M. L. (2011). Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management in uncertainty. Applied Soft Computing, 11(1), 1340-1352.
Zitkienė, R. (2015). The management model for human-resource outsourcing among service companies. Intelektinė ekonomika, 9(1), 80-89.