تجربه‌زیسته دورکاری کارکنان در دوران ‌همه‌گیری کووید- 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، فارس، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: همه‌گیری ویروس کرونا و نگرانی‌های ایجادشده در جهان باعث شد که سازمان‌ها دستخوش تغییر شوند و پذیرش دورکاری، به یکی از دغدغه‌های مهم کارکنان تبدیل شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجربه‌زیسته کارکنان در دوران وقوع این بیماری فراگیر است.
روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با هدف اکتشافی است که رویکرد پدیدارشناسی را در پیش گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی است که به‌دلیل شیوع پاندمی کووید 19 و پیامدهای آن مانند فاصله‌گذاری اجتماعی، ملزم شدند که بخش عمده‌ای از امور شغلی خود را از طریق دورکاری انجام دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 47 نفر از افراد جامعه آماری مصاحبه شد. اعتبارسنجی یافته‌های پژوهش نیز طی فرایند تأیید یافته‌ها با بهره‌مندی از مشارکت‌کنندگان انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش در قالب سه تم اصلی و ده تم فرعی دسته‌بندی شدند. تم‌های اصلی پژوهش عبارت‌اند از: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل سازمانی. در سطح فردی، تم‌های فرعی آسیب‌های جسمی و روانی، تغییرات روانی و اجتماعی و یادگیری و رشد فردی قرار گرفت. سطح خانواده، با تم‌های فرعی فرصت بهبود روابط خانوادگی، چالش‌های خانوادگی و تاب‌آوری مالی دسته‌بندی شد. زیرساخت دورکاری، ادراکات شغلی، مدیریت دورکاری و نگرش/ضرورت‌های کاری جدید نیز در تم سطح سازمانی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نوظهوربودن بیماری کرونا، سیر مطالعاتی در خصوص پیامدهای این بیماری در حوزه دورکاری نیز در مراحل اولیه توسعه خود است. با وجود این، عوامل استخراج شده، فعالیت‌های کارکنان را تحت تأثیر قرار داده و توجه به آنان برای پیشبرد فعالیت‌های کارکنان امری ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived Experiences of Remote-Working Employees in The COVID -19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • vahid makizadeh 1
  • Fatemeh Sharaei 2
  • maryam nekooeezade 3
1 Assistance Prof., Department of Management, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Hormozgan, Iran.
2 MSc. Student, Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
3 Assistance Prof., Department of Management, Faculty of Economy, Management & Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Due to the epidemic of Corona virus and creating challenges in the world, organizations have also changed, and accepting remote-working is one of the most important challenges facing employees. The purpose of this study is to investigate the lived experience of employees during the existence of this pervasive disease.
Methodology: This study is qualitative research with an exploratory goal   adopting a phenomenological approach. The study population included employees affected by the outbreak of the Covid 19 pandemic and its consequences such as social distancing, who were required to do most of their work through remote-working. 47 members of the study population were interviewed using purposive sampling.
Findings: The research results were classified into three main themes and ten sub-themes. The main themes of the research are individual factors, family factors, and organizational factors. The individual-level includes physical and mental injuries, psychological and social changes, and learning and personal development. The family level also   contains opportunities to improve family relationships, family challenges, and financial resilience. Remote-working infrastructure, job perceptions, remote-working management, and attitude/needs new work were also addressed to the organizational level.
Conclusion: Due to the emergence of corona epidemics, the study of its consequences in the field of remote-working is also in the early stages of development; however, the extracted factors affect the activities of employees, and it is necessary to pay attention to them to promote the activities of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote-working
  • Individual-level
  • Family-level
  • Organizational-level
  • Covid-19
ابراهیم‌زاده دستجردی، رضا؛ قائدامینی هارونی، عباس؛ صادقی ده‎چشمه، مهرداد؛ موسویان، سید رحیم (1400). تجربه زیسته استادان دانشگاه شهرکرد از تعارض کار و خانواده: مطالعه پدیدارشناسی. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی, 11(1), 73-101.
عزیزی، شهریار؛ حاجی پور، بهمن؛ دانایی فرد، حسن؛ قنبرزاده میاندهی، رضا (1398). فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری. مدیریت بازرگانی، 11(2)، 277-298.
قائدامینی هارونی، عباس؛ ابراهیم‌زاده دستجردی، رضا؛ صادقی، مهرداد (1399). فهم تجربه سکوت سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 10(2)، 31-50.
Achor, S., Kellerman, G. R., Reece, A., & Robichaux, A. (2018). America’s loneliest workers, according to research. Harvard Bus Rev. March, 19.
Adams-Prassl, A., Boneva, T., Golin, M., & Rauh, C. (2022). Work that can be done from home: Evidence on variation within and across occupations and industries. Labour Economics, 74, 102083.
Anderson, A. J., Kaplan, S. A., & Vega, R. P. (2015). The impact of telework on emotional experience: When, and for whom, does telework improve daily affective well-being? European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(6), 882-897.
Avdiu, B., & Nayyar, G. (2020). When face-to-face interactions become an occupational hazard: Jobs in the time of COVID-19. Economics Letters, 197, 109648.
Bakaç, C., Zyberaj, J., & Barela, J. C. (2020) Predicticting telecommuting preferences and job outcomes amid covid-19 pandemic: a latent profile analysis. Conference: 80th Annual Meeting of the Academy of Management, At: Vancouver, British Columbia, Canada. DOI: 10.17605/OSF.IO/3A25W
Bhumika. (2020). Challenges for work-life balance during COVID-19 induced nationwide lockdown: exploring gender difference in emotional exhaustion in the Indian setting. Gender in Management: An International Journal, 35 (7/8),705-718.
Brynjolfsson, E., Horton, J. J., Ozimek, A., Rock, D., Sharma, G., & TuYe, H. Y. (2020). COVID-19 and remote work: An early look at US data (No. w27344). National Bureau of Economic Research.
Carnevale, J. B., & Hatak, I. (2020). Employee adjustment and well-being in the era of COVID-19: Implications for human resource management. Journal of Business Research, 116, 183-187.
Chawla, N., MacGowan, R. L., Gabriel, A. S., & Podsakoff, N. P. (2020). Unplugging or staying connected? Examining the nature, antecedents, and consequences of profiles of daily recovery experiences. Journal of Applied Psychology, 105(1), 19-39.
Churchill, F. (2020). Half working from home during lockdown are unhappy with work-life balance, survey finds.
Colaizzi, P. (1987). Psychological research as the phenomenologist views it. In: King RVM, editor. Existential phenomenological alternatives for psychology. New York: Oxford university press.
Delanoeije, J., Verbruggen, M., & Germeys, L. (2019). Boundary role transitions: A day-to-day approach to explain the effects of home-based telework on work-to-home conflict and home-to-work conflict. Human Relations, 72(12), 1843-1868.
Delany, K. (2021). What challenges will organizations face transitioning to the new normal of remote working? Human Resource Development International, 1-9. https://doi.org/10.1080/13678868.2021.2017391
Derks, D., Bakker, A. B., Peters, P., & van Wingerden, P. (2016). Work-related smartphone use, work–family conflict and family role performance: The role of segmentation preference. Human relations, 69(5), 1045-1068.
Desilver, D. (2020). Working from home was a luxury for the relatively affluent before coronavirus—Not any more. In World Economic Forum. Retrieved from https://www. weforum. org/agenda/2020/03/workingfromhomecoronavirusworkersfutureofwork/[Google Scholar].
Dimitrova, D. (2003). Controlling teleworkers: supervision and flexibility revisited. New Technology, Work and Employment, 18(3), 181-195.
Engle, S., Stromme, J., & Zhou, A. (2020). Staying at home: mobility effects of covid-19. Available at SSRN.
Fisher, J., Languilaire, J. C., Lawthom, R., Nieuwenhuis, R., Petts, R. J., Runswick-Cole, K., & Yerkes, M. A. (2020). Community, work, and family in times of COVID-19. Community, Work & Family, 23(3), 247-252.
Follmer, E. H., Talbot, D. L., Kristof-Brown, A. L., Astrove, S. L., & Billsberry, J. (2018). Resolution, relief, and resignation: A qualitative study of responses to misfit at work. Academy of Management Journal, 61(2), 440-465.
Fonner, K. L., & Stache, L. C. (2012). All in a day's work, at home: Teleworkers’ management of micro role transitions and the work–home boundary. New Technology, Work and Employment, 27(3), 242-257.
Galanti, T., Guidetti, G., Mazzei, E., Zappalà, S., & Toscano, F. (2021). Work from home during the COVID-19 outbreak: The impact on employees’ remote work productivity, engagement, and stress. Journal of occupational and environmental medicine, 63(7), e426.
Georganas, S. (2020). Mobile data shows which European countries took lockdown seriously. The Conversation.; 138758.
Gerards, R., de Grip, A., & Baudewijns, C. (2018). Do new ways of working increase work engagement? Personnel Review, 47(2), 517-534.
Giurge, L. M., & Bohns, V. K. (2020). tips to avoid WFH burnout. Harvard Business Review. hbr. org/2020/04/3-tips-to-avoid-wfh-burnout.
Golden, T. (2008). The impact of teleworking on career success: A signaling-based view. Academy of Management Proceedings. (1), 14757.
Golden, T. D. (2012). Altering the effects of work and family conflict on exhaustion: Telework during traditional and nontraditional work hours. Journal of Business and Psychology, 27(3), 255-269.
Golden, T., Eddleston, K. A., & Powell, G. N. (2017). The impact of teleworking on career success: A signaling-based view. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 14757). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Haeger, D. L., & Lingham, T. (2014). A trend toward Work–Life Fusion: A multi-generational shift in technology use at work. Technological Forecasting and Social Change, 89, 316-325.
Hernandez, Y. A. T. (2020). Remote Workers During the COVID-19 Lockdown. What Are We Missing and Why Is Important. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 62(11), e669-e672.
Hickman, A. (2019). Workplace Isolation Occurring in Remote Workers.
Hjálmsdóttir, A., & Bjarnadóttir, V. S. (2021). “I have turned into a foreman here at home”: Families and work–life balance in times of COVID‐19 in a gender equality paradise. Gender, Work & Organization, 28(1), 268-283.
Kelliher, C., & Anderson, D. (2010). Doing more with less? Flexible working practices and the intensification of work. Human relations, 63(1), 83-106.
Kniffin, K.M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S.P., Bakker, A.B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D.P., Choi, V.K., Creary, S.J., Demerouti, E., Flynn, F.J., Gelfand, M.J., Greer, L.L., Johns, G., Klein, P.G., Lee, S.Y., & Vugt, M. (2020). COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. American Psychologist.
Kossek, E. E., & Lautsch, B. A. (2018). Work–life flexibility for whom? Occupational status and work–life inequality in upper, middle, and lower level jobs. Academy of Management Annals, 12(1), 5-36.
Kramer, A., & Kramer, K. Z. (2020). The potential impact of the Covid-19 pandemic on occupational status, work from home, and occupational mobility.
Marsh, K., & Musson, G. (2008). Men at work and at home: Managing emotion in telework. Gender, Work & Organization, 15(1), 31-48.
Mazmanian, M., Orlikowski, W. J., & Yates, J. (2013). The autonomy paradox: The implications of mobile email devices for knowledge professionals. Organization science, 24(5), 1337-1357.
McCarthy, A., Ahearne, A., Bohle-Carbonell, K., Ó Síocháin, T., & Frost, D. (2020). Remote working during COVID-19: Ireland’s national survey initial report.
Mininni, G., & Manuti, A. (2020). Pleasures and Pains about Remote Work Experience during the Covid-19 Global Pandemic: A diatextual approach. Linguística: Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto, 221-244.
Moustakas, C, E. (1994). Phenomenology research methods. Thousand Oaks, Ca; Sage Publications.
Mulyani, I., Rahardjo, W., Andriani, I., & Qomariyah, N. (2020). Factors influencing employee’s quality of life during COVID-19 pandemic. Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi, 5(2), 164-174.
Mustajab, D., Bauw, A., Rasyid, A., Irawan, A., Akbar, M. A., & Hamid, M. A. (2020). Working from home phenomenon as an effort to prevent COVID-19 attacks and its impacts on work productivity. TIJAB (The International Journal of Applied Business), 4(1), 13-21.
Parent-Thirion, A., Biletta, I., Cabrita, J., Vargas, O., Vermeylen, G., Wilczynska, A., & Wilkwns, M. (2017). Eurofound: sixth European working conditions survey—overview report (2017 update). Publications Office of the European Union, Luxembourg Google Scholar.
Rietveld, J. R., Hiemstra, D., Brouwer, A. E., & Waalkens, J. (2022). Motivation and Productivity of Employees in Higher Education during the First Lockdown. Administrative Sciences, 12(1), 1.
Rudolph, C. W., Allan, B., Clark, M., Hertel, G., Hirschi, A., Kunze, F., ... & Zacher, H. (2020). Pandemics: Implications for research and practice in industrial and organizational psychology. Industrial and Organizational Psychology, 14(1-2), 1-35. DOI: https://doi.org/10.1017/iop.2020.48
Savić, D. (2020). COVID-19 and work from home: Digital transformation of the workforce. Grey Journal (TGJ), 16(2), 101-104.
Sewell, G., & Taskin, L. (2015). Out of sight, out of mind in a new world of work? Autonomy, control, and spatiotemporal scaling in telework. Organization Studies, 36(11), 1507-1529.
Sheehy, N. (2008). Telework. In N. Chmiel, An introduction to work and organizational psychology: A European perspective; 190–208.
Suh, A., & Lee, J. (2017). Understanding teleworkers’ technostress and its influence on job satisfaction. Internet Research, 27(1), 140-159.
Toscano, F., & Zappalà, S. (2020). Social Isolation and Stress as Predictors of Productivity Perception and Remote Work Satisfaction during the COVID-19 Pandemic: The Role of Concern about the Virus in a Moderated Double Mediation. Sustainability, 12(23), 9804.
Usher, K., Bhullar, N., & Jackson, D. (2020). Life in the pandemic: Social isolation and mental health. Public Health Challenges, 29(15-16), 2756–2757.
Vaziri, H., Casper, W. J., Wayne, J. H., & Matthews, R. A. (2020). Changes to the work–family interface during the COVID-19 pandemic: Examining predictors and implications using latent transition analysis. Journal of Applied Psychology. 105(10),1073-1087.
Von Gaudecker, H. M., Holler, R., Janys, L., Siflinger, B., & Zimpelmann, C. (2020). Labour supply in the early stages of the CoViD-19 Pandemic: Empirical Evidence on hours, home office, and expectations. IZA Discussion Papers 13158, Institute of Labor Economics (IZA).
Waizenegger, L., McKenna, B., Cai, W., & Bendz, T. (2020). An affordance perspective of team collaboration and enforced working from home during COVID-19. European Journal of Information Systems, 29(4), 429-442.
Walker, P. G., Whittaker, C., & Watson, O. (2020). original: The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and. Lancet, 6736, 1-9.
Wang, B., Liu, Y., Qian, J., & Parker, S. K. (2021). Achieving effective remote working during the COVID‐19 pandemic: A work design perspective. Applied psychology, 70(1), 16-59.
Zacher, H., & Rudolph, C. W. (2020). Individual differences and changes in subjective wellbeing during the early stages of the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 76(1), 50-62. doi: 10.1037/amp0000702
Zhang, S. X., Wang, Y., Rauch, A., & Wei, F. (2020). Unprecedented disruption of lives and work: Health, distress and life satisfaction of working adults in China one month into the COVID-19 outbreak. Psychiatry research, 288, 112958.