واکاوی الزامات ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دفاعی بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2021.130501

چکیده

زمینه و هدف: بهره‌وری سرمایه‌های انسانی، یکی از پیشران‌های مهم برای ارتقای بهره‌وری پایدار در سازمان به‎شمار می‌رود و ضروری است که متناسب با الزامات راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان سازمان توسعه یابد. از این‌ رو، در پژوهش حاضر، به شناسایی و طبقه‌بندی الزامات ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دفاعی، از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) پرداخته شده است.
روش: این پژوهش کاربردی است و با رویکرد تفسیری ـ استقرایی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، گزیده‎هایی از فرمایش‎های مقام معظم رهبری، در خصوص بهسازی منابع و سرمایه‌های انسانی، در دیدار با مسئولان سازمان‌های دفاعی و دولتی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی و به‎کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: از تحلیل متن سخنرانی‎ها، 201 کد اولیه در خصوص عوامل مؤثر بر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی دفاعی شناسایی شد که پس از تلفیق، در چهار طبقه اصلی، بدین ترتیب دسته‌بندی شدند: 1. آمادگی روحی؛ 2. آمادگی معنوی؛ 3. آمادگی علمی و فنی؛ 4. الزامات مدیریتی.
نتیجه‌گیری: طرح‌های توسعه سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دفاعی، باید متناسب با ماهیت مأموریت این سازمان‌ها، انتظارها و درایت‎های مرتبط و با رویکردی همه‌جانبه تدوین و اجرا شوند تا آمادگی سرمایه‌های انسانی برای پیشبرد راهبردهای سازمانی و انجام مؤثر وظایف و نقش‌های مدنظر و آرمانی تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Requirements for Improving the Productivity of Human Capital of Defense Organizations Based on the Statements of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Ali Farhadi 1
  • Habibollah Sayari 2
1 PhD., Department of Management, Shahid Sattari Aeronautical University, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Political Geography, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Human capital productivity is one of the most important drivers of sustainable productivity in the organization and productivity must be developed in accordance with the requirements of strategies and macro-orientations of the organization. Therefore, this study has identified and classified the requirements for improving the productivity of human capital of defense organizations according to Imam Khamenei.
Methodology: This research is an applied research in terms of purpose and has been done with an interpretive-inductive approach.The sources of information for the study are Ayatollah Khamenei's speeches on improving human resources and capital in meetings with officials of defense and government organizations. Findings of the research have been analyzed using qualitative content analysis and cognitive mapping with the help of MaxQDA software.
Findings: From the analysis of lectures, 201 open codes were identified regarding the factors affecting the productivity of defense human capital, which were classified into four main categories, which are: mental, spiritual, scientific and technical readiness as well as managerial requirements.
Conclusion: The development and implementation of human capital development plans in defense organizations should be done in accordance with the nature of the mission of these organizations, expectations and measures and with a comprehensive approach to strengthen human capital readiness to advance organizational strategies and effectively perform expected tasks and plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Human Capital
  • Defensive Organizations
  • Human Capital Productivity
  • Statements of Supreme Leader
Abbasi, T., Moghimi, B., Handicraft, Z. (2015). Explain the relationship between destiny and
manpower productivity. Journal of Human Resources Studies, 5(3), 117-134. (in Persian)
Abili, K., Hayat, A.A., Yuzbashi, A. (2014). A Study of Factors Affecting the Productivity of
Human Resources. Human Resource Management in the Oil Industry, 6 (19), 131-190.
(in Persian)
Abtahi, S.H., Kazemi, B. (1997). Productivity. Tehran: Publications of the Institute of Business
Studies and Research. (in Persian)
Aghaei, R., Aghaei, M., Aghaei, A. (2015). A Study of Factors Affecting Manpower
Productivity. Human Resources Management Research, 7 (4), 27-49. (in Persian)
Ahmadzadeh, S.M. (2010) Surah Asr, Charter of Productivity of the Holy Quran. Quarterly
Journal of Quranic Studies, 16 (62 and 63), 314-343. (in Persian)
Ashuri, F., Fattahi, A. (2013). Investigating the Factors Affecting Human Resource Productivity
in the Railway Company of the Islamic Republic of Iran. Master Thesis, Public
Management. (in Persian)
Attar, A. A., Gupta, A. K., & Desai, D. B. (2012). A study of various factors affecting labour
Productivity and methods to improve it. IOSR Journal of Mechanical and Civil
Engineering (IOSR-JMCE), 1(3), 11-14.
Azam Vaziri, S., Mansoori, H., Adiban, A. (2009). Identify and prioritize the factors affecting
the productivity of human resources. Quarterly Journal of Education, (100), 135-159.
(in Persian)
Bahadori, M., Teimourzadeh, E., Farahani, H. (2013). Factors Affecting Human Resources’
Productivity in a Military Health Organization. Iranian Journal of Military Medicine,
15(1), 77- 86.
Baharin, R., Halal Syah Aji, R., Yussof, I., Mohd Saukani, N. (2019). Impact of Human
Resource Investment on Labor. Productivity in Indonesia. Iranian Journal of
Management Studies (IJMS), 13(1), 139-164.
Creswell, J.W. (2012). Research design of qualitative, quantitative and combined approaches.
(Alireza Kiamanesh and Maryam Danae Toos, Trans.) Tehran: Allameh Tabatabaei
University Jihad Publications. (in Persian)
Daniel Dehhos, M., Allameh, S.M., Mansoori, H. (2013). Investigating and recognizing the
factors affecting the productivity of human resources and determining their priorities.
Productivity Management Quarterly, 7 (27), 43-72. (in Persian)
De Brito, R.P., Oliveira, L.B. (2016). The Relationship Between Human Resource Management
and Organizational Performance. Brazilian business review, 13(3), 90-110.
De la Fuente, A. (2011). Human Capital and Productivity. Barcelona Economics Working
Paper Series, Working Paper nº 530.
Dey, S., Prabhu, S.M., Subramani, G.S. (2017). Identification And Mitigation Of Factors
Affecting Human Resource Productivity In Construction. International Journal of Civil
Engineering and Technology (IJCIET), 8(1), 123–131.
Etezadi, S. (2017), A Study of Factors Affecting Manpower Productivity Increase in Electricity
Company. Twelfth National Conference on Quality and Productivity, 12 March. (in
Persian)
Eyzadpanah, A., Rostami, M.Z., Bedashti, A. A., Dabaghian, M. T. (2019). Dimensions of
productivity based on religious teachings. Quarterly Journal of Parliament and Strategy,
26 (98), 253-276. (in Persian)
Farhadi, A., Lotfi, M. (2019). Presenting a model for improving the productivity of human
resources in the country's defense units. Journal of Military Science and Technology, 15
(50), 135 - 156. (in Persian)
Fenchuanchi, M., Sadri, A., Saeedi, S. (2013). Increasing the productivity of human resources
by using fuzzy multi-criteria decision models in Sufian Cement Company. Scientific-
Specialized Monthly of Cement Technology, 59, 59-49. (in Persian)
Ghosh, D., Huang, X. and Sun, L. (2020). Managerial Ability and Employee Productivity.
Burney, L.L. (Ed.) Advances in Management Accounting, 32, 151-180.
Halkos, G. & Bousinakis, D. (2010). The effect of stress and satisfaction on productivity.
International Journal of Productivity and Performance Management, 59, 415-431.
Heydari, N (2014). Investigating the effective factors on empowerment and productivity of
human resources. The first conference on economics and applied management with a
national approach, Babolsar. (in Persian)
Hosseini, N., Seyedeh, M. (2012). The Relationship between Strategic Human Resource
Planning and Employee Productivity of Central Housing Bank, M.Sc. Thesis, School of
Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in Persian)
Hourani, L.L., Williams, T.V., & Kress, A.M. (2008). Stress, mental health, and job
performance among active duty military personnel. Military medicine, 171(9), 849-856.
Iqbal, N., Ahmad, M., MC Allen, M., & Raziq, M. M. (2018). Does e-HRM improve labour
productivity? A study of commercial bank workplaces in Pakistan. Employee Relations,
40(2), 281-297.
Iverson, R. & Zatzick, Ch. (2011). The effects of downsizing on labor productivity: The value
of showing consideration for employees' morale and welfare in high-performance work
systems. Human Resource Management, 50, 29 - 44.
Jafari, A., Memarzadeh Tehran, G. (2017). Identify components affecting employee
productivity in a military health care organization. Journal of Military Medicine, 19 (3),
134-144. (in Persian)
Kiani, N., Radfar, R. (2015). Identifying and ranking the factors affecting the productivity of the
organization using Dimatel model. Productivity Management Quarterly, 9 (35), 111-130.
(in Persian)
Mardani Shahre Babak, M., Khaki, A. (2019). Presenting the productivity model of the staff of
the Armed Forces universities. Quarterly Journal of Human Resource Management
Research, Imam Hossein University, 11 (2), 167-189. (in Persian)
Mehrabian, F., Nasiripour, A.A., Farmanbar, R., Keshavarz Mohammadian, S (2011).
Determining the factors of improving the productivity of human resources from the
perspective of faculty and non-faculty members of Guilan University of Medical
Sciences. Research in Medical Education, 3 (2), 58-63. (in Persian)
Mir Mohammad Sadeghi, S.A., Zarei, M., Tahmasebi, A. (2019). Identify and rank employee
productivity functions using a combination of BSC and value engineering methodology.
Quarterly Journal of Human Resource Management Research, 10(4), 233-258. (in Persian)
Mirkazemi, S. A., Rastgoo, S., Kharashadizadeh, M. (2017). Designing a tool to measure the
factors affecting the productivity of human resources in Iranian sports federations.
Journal of Sports Management and Development, 6 (2), 1-15. (in Persian)
Mobini Dehkordi, G., Ebrahimi, M. (2016). Analyzing the role of performance appraisal system
in organizational productivity. Human Resource Management Research, 8 (3), 59-81.
(in Persian)
Naghizadeh, M. (2015). Reflections on interactions with cultures in the field of theories and
terms. Bi-Quarterly Journal of Iranian Architecture, 4 (8), 90-106. (in Persian)
Nusrat Panah, S., Hesarchi, A., Dehghani, M.A. (2012). Investigating the relationship between
quality of work life and productivity of human resources. Bi-Quarterly Journal of Human
Resource Management Research, 4 (1), 189-206. (in Persian)
Razini, R., Adel, A., Mohammadi, R. (2013). Presenting a Performance Measurement Model for
Agile Organizations: An Interpretive Structural Modeling Approach. Industrial
Management Perspectives, 12 (36), 87-109. (in Persian)
Salahshour, S. (2012). Ranking factors affecting the productivity of human resources using
MADM techniques. Journal of Soft Computing and Applications, DOI: 10.5899/2012/jsca-
00008.
Shojaei, S.S., Jalali, G. R., Manteghi, N. (2016). Identify the factors affecting the productivity
of human resources. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, 8 (2),
161-181. (in Persian)
Sotoudeh Arani, H., Balai, J., Ghasemi, H.R. (2016). Investigating the effect of performance
appraisal policies on human resource productivity in Iran Tobacco Company. Journal of
Human Resources Studies, 6 (1), 68-89. (in Persian)
Taheri, M.M., Rumi, M., Sadegh Faizi, J. (2015). Investigating the role and effect of
management skills on human resource productivity (among Islamic Azad University,
Urmia Branch). The Second National Conference on Modern Management Sciences,
Gorgan. (in Persian)
Tahir, B. (2015). Investigating the factors affecting the productivity of human resources. Social,
Economic. Scientific and Cultural Monthly of Work and Society, (190), 58-71. (in
Persian)
Teymouri, M., Mousavi, S.R. (2017). Investigating the factors affecting the productivity of
human resources in grape production. Journal of Agricultural Extension and Education
Research, 10 (3), 1-10. (in Persian)
Tulu, D. T. (2017). Should online social Medias (OSMs) be banned at work? The impact of
social Medias on employee productivity in Ambo University, a case study. Research in
International Business and Finance, 42, 1096-1102.
Zamani, H., Momeni Fard, H., Partovi, M.T. (2019). Factors affecting the ability of air defense
battalion officers. Journal of Military Science and Technology, 15(47), 125-142. (in
Persian)
Zarghamifar, M., Azar, A (2013). An analysis of cognitive mapping in structuring qualitative
data of organizational studies. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 3
(1 and 2), 159-185. (in Persian)