طراحی سیستم خبره فازی برای پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2022.150394

چکیده

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه‌های انسانی موجود در سازمان‌ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه‌های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش‌نامه بود. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش‌های تحلیل شبکه‌ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد.
یافته‌ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه‌های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه‌های انسانی هسته‌ای، به‌ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه‌های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه‌های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه‌های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده‌شده در این سازمان، سرمایه‌های انسانی ضروری تعلق دارد.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی‌ها، به‌طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش‌بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Fuzzy Expert System to Predict the Effectiveness of Compensation System

نویسندگان [English]

  • Monire Alipour Madarsara 1
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 2
  • Mehdi Alvani 3
  • Mahmood Alborzi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Prof., Faculty of Public Management, Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran.
4 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Focusing on the diversity of human capital in organizations and its possible role in the effectiveness of the compensation system, the purpose of this study was to predict the effectiveness of the compensation system for various types of human capital in Police Force of Qazvin Province.
Methodology: The present research is descriptive, and it is applied in terms of purpose. The statistical population of the study includes 53 senior, middle, and operational managers of Qazvin Police Force, of which it was possible to access the opinions of 46 of them. The assessment tool was a questionnaire. In order to analyze the data, network analysis methods and fuzzy inference system were used.
Findings: According to the results, the effectiveness of the service compensation system varies according to its types of human capital. Priority of the elements of compensation for core human capital included perquisites, rewards, salaries, benefits, welfare services, awards; for idiosyncratic human capital: salaries, benefits, perquisites, rewards, welfare services, awards; for compulsory human capital: salaries, benefits, welfare services, rewards, awards, perquisites; for ancillary human capital: benefits, rewards, salaries, welfare services, awards, perquisites respectively. Also, the evaluation of the model in the police force suggested that the most observed effectiveness belongs to compulsory human capital.
Conclusion: The most important achievement of this article is designing an effective compensation system in the Police Force, which will dynamically determine the amount of output based to the amount of inputs. This model can be used to predict the effectiveness of the service compensation system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation system
  • Fuzzy expert system
  • Human capital
  • Police force
اسماعیلی، احمدرضا، سیدنقوی، میرعلی، معمارزاده طهران، غلامرضا و حمیدی، ناصر (1398). الگوی معماری شده منابع انسانی در سازمان‏های انتظامی با تأکید بر تعادل کار و زندگی، پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی، 12(1)، 87- 116.
حسن‏پور، اکبر، عباسی، طیبه (1392). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (جلد 2)، تهران: یکان.
حسینیان، شهامت، باباییان، مجتبی، حمزه‏لویی، جلال و پورغلامی، محمدرضا (1390). آسیب‏شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی در ناجا (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان همدان)، مطالعات مدیریت انتظامی، 6(4)، 610- 627.
حیدری، مجتبی، سلاجقه، سنجر، پورکیانی، مسعود، صیادی، سعید و امیری، افلاطون (1396). تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی اثربخش نظام جبران خدمت در راستای سیاست‏های کلی نظام اداری، مدیریت شهری، 16(3)، 477-496.
خیراندیش، مهدی، حسن‏پور، اکبر و فلاح‏زواره، مرضیه (1392). آسیب‏شناسی نظام جبران خدمات با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری: مطالعه موردی، مطالعات منابع انسانی، 2(7)، 74-59.
رضایی میرقائد، علی، سیدنقوی، میرعلی، دهقانان، حامد و امیری، مقصود (1396). بررسی و تعیین کارکردهای بهره‏ور منابع انسانی بر اساس مدل معماری منابع انسانی، مدیریت بهره‏وری، 11(1)، 185-220.
رنجبریان، رسول (1392). معماری منابع انسانی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 1، 15-22.
سپهوند، رضا، شریعت‏نژاد، علی و ساعدی، عبداله (1396). طراحی مدل معماری سرمایه‏های انسانی در سازمان‏های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 12(44)، 173- 198.
شائمی، علی، صفری، علی و سلیمیان، سمانه (1394). تعیین تأثیر رضایت از جبران خدمات مالی و غیرمالی بر درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان با نقش میانجی ادراک از عدالت سازمانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24(87)، 17-32.
علی‏پور مادرسرا، منیره، الوانی، مهدی، معمارزاده طهران، غلامرضا و البرزی، محمود. (1398). بررسی و شناسایی مؤلفه‏های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل، پژوهش‏های مدیریت عمومی، 45، 5-30.
قربان‏نژاد، وحید، علیزاده، مهدی و بجانی، حسین (1398). آسیب‏شناسی نظام جبران خدمات در ناجا (مورد مطالعه: معاونت نیروی انسانی ناجا). فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، 10(56)، 9- 38.
قربانی‏زاده، وجه‏اله، منتظر، راحله، سیدنقوی، میرعلی و حسین‏پور، داود (1393). چارچوبی برای هماهنگی سبک‏های نوآوری و معماری منابع انسانی در شرکت‏های کوچک و متوسط نوآور، مدیریت فردا، 13(41)، 61- 72.
قلی‏پور، آرین (1395). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‏ها و کاربردها)، تهران: سمت.
مشبکی، اصغر و علی‏پور درویشی، زهرا (1387). بررسی نقش تعدیل‏گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگی‏های قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو)، مدرس علوم انسانی، 12(1)، 257-296.
Albatsa, E., Bogers, M. Podmetina, D. (2020). Companies’ Human Capital for University Partnerships: A Micro-Foundational Perspective, Technological Forecasting & Social Change, 157, 1-15.
Aljarallah, R.A. (2020). Natural resource dependency. Institutional Quality and Human Capital Development in Gulf Countries, Heliyon, 6, 1-11.
Armstrong, M., & Murlis, H. (2019). Reward Management (6th edition), Kogan Page Business Books.
Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page.
Bogardus, A. (2011). Human Resources JumpStart, Hoboken, New Jersey:John Wiley & Sons.
Borisova, G., Salas, J. & Zagorchev, A. (2018). CEO compensation and government ownership, Corporate Governance an International Review, 27(2), 120-143.
Chiang, T., Birtch, T. (2012). The Performance Implications of Financial and Non-Financial Rewards: An Asian Nordic Comparison, Journal of Management Studies, 49(3), 538-570.
Dubra, I. (2019). Human Capital Impact on the Enterprise Competitivieness, Young Scientist International Conference.
Durai, P. (2019). Human Resource Management, India: Pearson Education.
Ellig, B. (2011). Short-Term Incentives: Top Down or Bottom Up? Compensation & Benefits Review, 43(3), 179–183.
Güngör, P. (2011). The Relationship between Reward Management System and Employee Performance with the Mediating Role of Motivation: A Quantitative Study on Global Banks, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1510-1520.
Gupta, N., Shaw, J. (2014). Employee Compensation: The neglected area of HRM research, Human Resource Management Review, 24, 1-4.
Hellriegel, D., & Slocum, J. (1986). Management, 4th edition, Addison-Wesley.
Hoole, C., & Hotz, G. (2016). The Impact of a Total Reward System of Work Engagement. SA Journal of Industrial Psychology, 42(1), a1317.
Islam, M.S. and Amin, M. (2021). A systematic review of human capital and employee well-being: putting human capital back on the track. European Journal of Training and Development, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EJTD-12-2020-0177.
Kucharcikova, A. (2011). Human Capital-Definition and Approaches, Human Resources Management & Ergonomics, 5, 60-70.
Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences, Technological Forecasting and Social Change , 73(5), 467-82.
Lawshe, C. H. (1975). A Quantitative Approach to Content Validity, Personnel Psychology, 28, 563-575.
Lepak, D., Snell, S. (2002). Examining the Human Resource Architecture: The Relationships among Human Capital, Employment, and Human Resource Configurations, Journal of Management, 28(4), 517–543.
Lepak, D., Snell, S. (2007). Managing the Human resource Architecture for Knowledge-Based Competition, Chapter 15 of Strategic Human resource Management, Hoboken, New Jersey: Wiley- Blackwell.
Mabaso, C.M. (2017). The influence of rewards on job satisfaction and organisational commitment among academic staff at selected universities of technology in South Africa, Doctoral thesis, Durban University of Technology.
Mikander, C. (2010). The impact of a reward sytem on employee motivation in Motonet-Espoo. International Business.
Milkovich, G., & Newman, J. (1990). Compensation, 1th edition, McGraw-Hill.
Mphil, A.H., Ramzan, M., Zubair, K.M.H., Ali, Gh. & Arslan, M. (2014). Impact of Compensation on Employee Performance, International Journal of Business and Social Science, 5(2), 302-309.
Mwengu, G. I. (2015). The Impact of Rewards on Police Officers Performance: The Case of Kondoa District. Available in: http://hdl.handle.net/11192/1765.
Nazir, T., Hussain Shah, S.F. & Zaman, Kh. (2014). Review of Literature on Expatriate Compensation and its Implication for Offshore Workforce, Iranian Journal of Management Studies, 7(2), 203-221.
Osibanjo, M., Adeniji, A., Falola, H. and Heirsmac, T. (2014). Compensation Packages: a strategic tool for employees’ performance and retention, Leonardo Journal of Sciences, 25, 65-84.
Resurreccion, P. (2012). Performance Management and Compensation as Drivers of Organization Competitiveness: The Philippine Perspective. International Journal of Business and Social Science, 3(21), 20-30.
Perez, R., & de Pablos, P. O. (2003). Knowledge management and organizational competitiveness: a framework for human capital analysis, Journal of Knowledge Management, 7(3), 82-91.
Ross, T. (2017). Fuzzy logic with engineering applications (4rd edition), Hoboken, New Jersey: John Wiley & sons.
Salisu, J., & Chinyio, E., & Suresh, S. (2016).  The influence of compensation on public construction workers’ motivation in Jigawa state of Nigeria. The Business and Management Review, 7(3), 306-316.
Shields, J. (2020). Managing Employee Performance and Reward: Concepts, Practices, Strategies, London: Cambridge University Press.
Stewart, G. & Brown, K. (2019). Human Resource Management, Linking Strategy to Practice, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Susan, M., Gakure, W., Kiraithe, K., Waititu, G. (2012). Influence of Motivation on Performance in the Public Security Sector with a Focus to the Police Force in Nairobi, Kenya. International Journal of Business and Social Science, 3(23), 195-204.
Yan, W. (2014). Exploring the Design of Compensation Management System in ICBC. International Journal of Business and Social Science, 5(13), 243-256.