دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401 
طراحی سیستم خبره فازی برای پیش‌بینی اثربخشی نظام جبران خدمات

صفحه 17-47

10.22034/jhrs.2022.150394

منیره علی پور مادرسرا؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مهدی الوانی؛ محمود البرزی


طراحی الگوی سقف شیشه‌ای با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

صفحه 131-151

10.22034/jhrs.2022.150421

آرزو شفی؛ زینب قیصری؛ زهره رضادوست؛ لیلا هاشمی؛ پگاه لطف الهی؛ فرزانه امیری