دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

پیشایندها و رهاوردهای سپارش منابع انسانی: رویکرد فراترکیب

صفحه 1-25

10.22034/jhrs.2023.357103.1973

سعید صحت؛ مقصود امیری؛ مهدی یزدان شناس؛ حسین حیدریان قلعه


ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

صفحه 76-97

10.22034/jhrs.2023.364316.1996

یوسف وکیلی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفرنیا؛ الهام السادات میرحسینی محمدی