دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، خرداد 1401 
الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم‌هراسی مدیران

صفحه 104-132

10.22034/jhrs.2022.158893

زهرا رضایی؛ اردشیر شیری؛ زهرا علیپور درویشی؛ ندا نفری