آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت راهبردی، دانشکده فرماندهی و کنترل، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، تهران، ایران.

3 دکتری حرفه‌ای، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2022.158894

چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف بسیار مهم مدیریت منابع انسانی در نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ اما شواهدی بسیاری از ناکارآمدیِ نظامِ ارزشیابیِ عملکرد موجود حکایت می‌کند؛ نقصی که رفع آن نیازمند است به شناخت جامعِ آسیب‌ها و کاستی‌های نظام موجود. از این ‌رو، شناسایی آسیب‌هایِ نظامِ ارزشیابیِ عملکردِ کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی پژوهش مدنظر قرار گرفته است.
روش: پژوهش حاضر، از نظر نوع پژوهش، آمیخته و از نظر هدف، کاربردی محسوب می‌شود. در مرحله نخست، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران و مسئولان حوزه مدیریت منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، آسیب‌های نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شناسایی ‌شد. در مرحله دوم، به‌کمک داده‌های حاصل از پرسش‌نامه و آزمون‌های آماری، اعتبار و برازش مدل بررسی شد. در بخش کیفی، پس از جمع‌آوری اطلاعات، از روش تحلیل تم برای تحلیل مصاحبه‌ها استفاده ‌شد. در بخش کمّی نیز، داده‌ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس تجزیه‌وتحلیل شدند. پایایی پرسش‌نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به‌دست آمد و تأیید شد.
یافته‌ها: 342 کد اولیه از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استخراج شد که در قالب 23 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگیر، طبقه‌بندی شدند. نتایج آزمون‌های آماری مؤید آن است که مدل‌های اندازه‌گیری، ساختاری و کلی، به‌اندازه کافی مطلوب و رضایت‌بخش‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش، ضمن کاهش خلأ نظری موجود، شناخت جامعی از آسیب‌ها و کاستی‌های نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کند و این قابلیت را دارد که به‌عنوان مبنای اصلاح یا بازطراحی نظام ارزشیابی عملکرد به‌کار برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Performance Evaluation System of the Air Defense Force of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Kavyani 1
  • Abolfazl Sephri Rad 2
  • Ali Shakori 3
1 PhD., Department of Public Administration, Khatam Al-Anbia Air Defianse University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Strategic Management, Faculty of Command and Control, Khatam Al-Anbia Air Defense University, Tehran, Iran.
3 . Professional Ph.D., Khatam Al-Anbia Air Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Background & Purpose: Evaluating the performance of employees is one the Air Defense Force of the Islamic Republic of Iran. However, there is ample evidence of inefficiency in the existing performance evaluation system. A shortcoming that needs to be addressed through a comprehensive understanding of the harms and shortcomings of the existing system Therefore, in this research, we seek to identify the damage of the air defense force's performance evaluation system as the main goal of the research.
Methodology: The present research is mixed in terms of the type of research and applied in terms of purpose. In the first stage, using semi-structured interviews with managers and officials in the field of human resource management and staff performance evaluation of one of the four forces of the Army of the Islamic Republic of Iran, the harms of the staff performance evaluation system have been identified. In the second stage, the validity and fit of the model were examined using a questionnaire and statistical tests. In the qualitative section, after collecting information, the theme analysis method was used to analyze the interviews. In the quantitative part, the data have been analyzed using structural equation tests and SPSS and smart PLS software. The reliability of the questionnaire was also confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.81.
Findings: 342 primary codes extracted from semi-structured interviews were classified into 23 organizing themes and 3 overarching themes. The results of statistical tests confirm that measurement, structural and general models are necessary.
Conclusion: The results of the research, while reducing the existing theoretical gap, provide a comprehensive understanding of the disadvantages and shortcomings of the performance evaluation system of the Air Defense Force of the Islamic Republic of Iran Also, the research finding can be used as a basis for modifying or redesigning the performance evaluation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Air Defense Force of the Islamic Republic of Iran
  • Pathology
  • Triangular model
ابیلی، خدایار (1380). ارزیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 6(1)، 91-103.
اعرابی، سید محمد؛ فیاضی، مرجان (1396). استراتژی منابع انسانی (چاپ دوم). تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
پوراسد، مجتبی؛ احمدی، کیومرث؛ فاطمی، عادل (1400). ریشه‌یابی آسیب‌های موجود در نظام‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌های دولتی بر اساس روش RCA. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی،13(3)، 39-70.
روشن چسلی، رسول؛ عباسی، لیلا؛ حامدی، وجیهه؛ نرگسی، فریده؛ مصطفوی، سعیده (1395). آسیب‌شناسی روانی بر مبنای DSM-5 (چاپ دوم). تهران، انتشارات ابن‌سینا.
سنجری، احمدرضا؛ قرایی آشتیانی، محمدرضا (1393). الگوی راهبردی ـ بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح ج.ا.ایران. فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 12(1)، 23-56.
سلطانی، محمدرضا؛ علیانی، موسی (1396). مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در سازمان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(1)، 157-182.
شریفیان، مژگان؛ سبک‌رو، مهدی (1399). آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکردی کیفی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد). چشم‌انداز مدیریت دولتی، 11(3)، 125- 146.
عباسیان، محمد؛ شیرمحمدی، جواد؛ عزیزی، مهدی؛ میلانی، امید (1397). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران. فصلنامه مدیریت نظامی، 18(70)، 146-180.
غلامی، محمود؛ فرهادی، علی؛ وثوقی نیری، عبداله؛ فرخی، مسلم (1400). الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی. مطالعات منابع انسانی، 11(3)، 170-194.
غنی‌زاده، عبدالرضا؛ نوری، روح اله؛ حسن‌پور، اکبر؛ وکیلی، یوسف (1400). آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 10(1)، 47-66.
طوطیان اصفهانی، صدیقه؛ خدایاری، فرانک؛ مداح، علی (1397). شناسایی علل ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ارایه مدل به روشAHP. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 8(1)، 129-152.
قادر پناه، فریبرز؛ بهداد فر، محمد رسول؛ شیخ، علیرضا (۱۳۹۳). آسیب‌شناسی نظامِ مدیریت عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 14(56)، 23-50.
قلی‌پور، رحمت‌اله (۱۳۹۱). نظام ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۴۰۵.
قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386. به آدرس اینترنتی/rc.majlis.ir/fa/law/show/130021
کاویانی، حسن (1400). طراحی الگوی مطلوب ارزشیابی عملکرد کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تعالی منابع انسانی. مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
مانزینی، اندرو (1385). آسیب‌شناسی سازمانی با رویکرد کاربردی به حل مشکلات و بالندگی سازمانی. (علی عطا فر، مرضیه قبادی‌پور، سعید انا لوئی: مترجمان) (چاپ اول)، اصفهان: انتشارات ارکان دانش. 
محمدی، محمد؛ شریف‌زاده، فتاح (۱۳۹۵). طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(15)، 133- 159.
مشبکی اصفهانی، اصغر؛ خادم، سیدمهدی (۱۳۹۰). آسیب‌شناسی ارزیابی کارآیی کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا. پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، 6(1)، 20- 38.
معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران. (1392). آیین­نامه ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران.
میرزایی اهرنجانی، حسن؛ سرلک، محمدعلی (1384). نگاهی به معرفت‌شناسی سازمانی: سیر تحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی. پیک نور، (11)، 69- 79.
میر سپاسی، ناصر (1388). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار (ویرایش سوم). تهران: انتشارات میر.
Abbasian, M., Shirmohammadi, J., Azizi, M., Milani, O. (2018). Performance Assessment of Graduates from a User's Perspective (In Case Study of a Military University). Military Management Quarterly, 18(70), 146-180. (in Persian)
Abili, Kh. (2001). Evaluate the existing plan for the evaluation of government employee. Psychology and Educational Sciences, 6(1), 91-103. (in Persian)
Aguinis, H. & Burgi-Tian, J. (2021). Talent management challenges during COVID-19 and beyond: Performance management to the rescue. BRQ Business Research Quarterly, 24(3), 233–240.
Araabi, S. M., Fayyazi, M. (2017). Human Resource Management (2th ed.). Tehran, Cultural Research Bureau. (in Persian)
Asghar Moshabaki Esfahani, D., Khadem, S. (2011). Pathology of IRIP Human Resources Directorate’s Staff Performance Appraisal. Police Management Studies Quarterly, 6(1), 20-37. (in Persian)
Baird, K., Tung, A., Su, S.(2020). Employee empowerment, performance appraisal quality and performance. J Manag Control ,31, 451–474.
Bin Saeed, B., Wang, W. (2013). The Art of Organizational Diagnosis: Pathogens and Remedies. IBusiness, 5(2), 55-58.
Boardman, C., Ponomariov, B. (2016). Organizational Pathology. In: Farazmand A. (eds) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2997-1
Deputy of Manpower of the Army of the Islamic Republic of Iran (2014). Regulations for evaluating the performance of employees. (in Persian)
Ghader Panah, F., Behdad Far, M., Shikh, A. (2015). Pathology of Performance Management System in I.R of Iran Army. Military Management Quarterly, 14(56), 23-50.(in Persian)
Ghanizadeh, A., Noori, R., Hassanpoor, A., Vakili, Y. (2021). Pathology of Performance Management System of Iranian Public Sector Organizations. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 10(1), 47-66. (in Persian)
Gholami, M., Farhadi, A., Vosoughi Niri, A. and Farokhi, M. (2021), A model for performance appraisal of logistics managers with a jihadi approach. Journal of Human Resource Studies, 11(3), 170-194. (in Persian)
Gholipour, R. (2012). Manpower Performance Evaluation System in the Research Center of the Islamic Consultative Assembly. Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (in Persian)
Kenneth, D. (2018). Understanding Department of Defense Employee Perceptions of Performance Appraisals: Making a Connection Between Performance Appraisals and Motivation. A dissertation submitted to the Bisk College of Business at Florida Institute of Technology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration.
Kim, T., Holzer, M. (2016). Public Employees and Performance Appraisal: A Study of Antecedents to Employees’ Perception of the Process. Review of Public Personnel Administration, 36(1), 31-56.
Manzini, A. (2006). Organizational diagnosis: a practical approach to company problem sloving and growth. (Atafar, A., Ghobadipour, M., Analoei, S., Translators( (1th, ed.). Isfahan, Arkan Danesh Publications. (in Persian)
Mirsepassi, N. (2010). Human resources strategic management & labour relations. (3th ed.). Tehran, Mir Publications. (in Persian)
Mirzaei Ahranjani, H., Sarlak, M. (2005). A Look at Organizational Epistemology: The Evolution of Schools and Management Applications. Courier of light,11, 69-79.
(in Persian)
Mohammadi, M., Sharifzadeh, F. (2018). Designing a Performance Management Model with a Human Resources Development Approach in the Public Sector. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 4(15), 133-159. (in Persian)
Nicole, G., Jessica, N., John, A. (2021).Assessment of Employee Performance. Journal of Organizational Behavior Management. DOI: 10.1080/01608061.2020.186913
Pourasad, M., Ahmadi, K., Fatemy, A. (2021). Investigating the Root Causes of the Problems in Human Resource Management Systems in Government Organizations on the Basis of RCA Method. Journal of Research in Human Resources Management, 13(3), 39-70.
Rahimi, H. (2020). A Comparative Study of Organizational Pathological Patterns: A Strategy for Iranian Organizations. Iranian Journal of Comparative Education, 3(4), 907-921. doi: 10.22034/ijce.2020.233310.1162
Richard, K., Kumar, K. (2021). Contextual Analysis of Performance Appraisal Models in HEIs in Developed and Developing Countries-A Review of Literature. International Journal of Educational Administration and Policy Studie, 13(2), 95-108.
Roshan Chesli, R., Abbasi, L., Hamedi, W., Nargesi, F., Mostavafi, S. (2016). Psychopathology based on DSM-5. (2th ed.).Tehran, Ebnesina press.(in Persian)
Sanjari, A., Gharayi Ashtiani, M. (2015). Strategic-Indigenous Model for Evaluating Performance of Employees and Managers of I.R. IRAN'S Military Forces. Journal of defence strategy, 12(45), 23-56.(in Persian)
Serdar, K., Osman, D., Cemil, D. (2010). Performance appraisal system in the Turkish National Police: the case of Ankara Police Department. Police Practice and Research: An International Journal, 11(6), 505-519.
Sharifian, M., Sabokro, M. (2020). Pathology of Employee Performance Evaluation System with Qualitative Approach; Case Study: Yazd University. Public Administration Perspaective, 11(3), 125-146. doi: 10.29252/jpap.2020.96816 (in Persian)
Soltani, M., Aliani, M. (2017). 1A Comparative and Analytic Study of Performance Evaluation System and Competence Evaluation System at Organizations. Journal of Research in Human Resources Management, 9(1), 157-182.(in Persian)
US National Security Strategy Commission. (2004). US National Security Strategy for the 21st Century. (Jalal Dehmashgi, Babak Farhangi, Abolghasem Rah-e Chamani, Trans.). (4th ed.). International studies & research institute. (in Persian)
Van Dooren,W., Bouckaert, G., John, H. (2015). Performance Management in the Public Sector. (2th ed.). Routledge.
Yoon, D. (2021). How Can Personnel Performance Evaluation Systems Be Improved?  Organizations, Occupation, & Work .Organizational Behavior, Types of Management.