بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2022.158891

چکیده

زمینه و هدف: امروزه نسل‌های مختلفی از کارکنان در محیط‌های کاری وجود دارد. هر نسل ویژگی‌های خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل‌ها، دغدغه مهمی برای سازمان‌هاست. از این رو، شناخت و فهم این ویژگی‌ها به‌منظور مدیریت‌کردن نسل‌ها ضروری است. مدیریت عملکرد، یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی است؛ از این رو در پژوهش حاضر، به بررسی مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z پرداخته می‌شود؛ نسلی که بعد از نسل Y شکل گرفت و مطالعات چندانی روی آن‌ها انجام نشده است. بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل Z در بازار سرمایه است.
روش: بدین منظور از روش تحلیل تم، به‌عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی استفاده شده است. پارادایم پژوهش، تفسیری است. از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، به‌عنوان ابزار پژوهش جهت جمع‌آوری داده‌های اولیه از کارکنان نسل Z در بازار سرمایه استفاده شد. این کارکنان از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع انتخاب شدند.
یافته‌ها: از مجموع 26 مصاحبه و تحلیل آن‌ها، 4 تم اصلی، 12 تم فرعی و 114 تم پایه شناسایی شد که بر چهار مرحله اصلی مدیریت عملکرد مبتنی است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده اهمیت هر چهار مرحله سیستم مدیریت عملکرد برای کارکنان نسل Z است. ناکامی مستمر سازمان‌ها در پیاده‌سازی استاندارد این سیستم، به پیامدهای مخربی از قبیل ترک خدمت کارکنان منجر خواهد شد. در انتهای مقاله، به محدودیت‌های پژوهش اشاره شده و پیشنهادهایی برای پژوهش‌‌های آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements of Performance Management System of Generation Z Employees in the Capital Market: A Thematic Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Sahand Akbari 1
  • Aryan Gholipour 2
  • Abbas Nargesiyan 3
1 MSc., Department of Human Resource, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 . Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Nowadays, there are different generations of employees in the workplaces. Each generation has its own characteristics and effective management of these generations is a major challenge for organizations. Therefore, recognizing and understanding these characteristics is essential in order to managing these generations. Performance management is one of the most important functions of human resource management, which in this research has been investigated in generation Z as the generation after generation Y that few studies have been done about it. Therefore, the purpose of this research is to identify the essentials of performance management system of generation Z employees in the capital market.
Methodology: For this purpose, thematic analysis method has been used as one of the qualitative research methods. The research paradigm is interpretive and semi-structured interviews were used as a research tool to collect raw data from Generation Z employees in the capital market. These employees were selected by purposive sampling of the type of maximum diversity.
Findings: Total of 26 interviews after analysis led to the identification of 4 main themes, 12 secondary themes and 114 basic themes, which are based on the four main phases of performance management.
Conclusion: The results show the importance of all four phases of the performance management system for generation Z employees, and if organizations continue to fail to implement the standard of this system, it will bring about destructive outcomes like turnover. Finally, research limitations and suggestions for future research are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation
  • Generation Z
  • Performance management
  • Capital market
  • Thematic analysis
قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه­ای. برگرفته از سایت: https://wiki.ahlolbait.com
ابراهیم‏پور ازبری، مصطفی؛ اکبری، محسن؛ عبدالهی، عاطفه و موحدمنش، ویدا (1396). ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده‏های فازی. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 14(4)، 89- 107.
ابوالعلایی، بهزاد (1398). مدیریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان). تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
ابوالعلایی، بهزاد (1400). مدیریت منابع انسانی برای دهه هفتادی‏ها. تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
رضائیان، علی و گنجعلی، اسدالله (1395). مدیریت عملکرد (چیستی، چرایی و چگونگی). تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1399). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران، نشر آگه.
غلامی، محمود؛ فرهادی، علی؛ وثوقی نیری، عبداله و فرخی، مسلم (1400). الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی. مطالعات منابع انسانی، 11(3)، 170- 194.
قلی‏پور، آرین (1390). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‏ها و کاربردها). تهران، انتشارات سمت.
قلی‏پور، آرین (1398). استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل (مدیریت منابع انسانی پیشرفته). تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر.
محمدپور، احمد (1398). ضد روش (زمینه‏های فلسفی و رویه‏های عملی در روش‏شناسی کیفی). تهران، انتشارات لوگوس.
The holy Quran. Translated by Elahi Qomshe′ei.  Retrieved from: https://wiki.ahlolbait.com
(in Persian)
Abolalaei, B. (2020). Performance management (Guidance for managers to appraisal and improve employee performance). Tehran, Industrial Management Institute. (in Persian)
Abolalaei, B. (2021). Human resource management for the seventies. Tehran, Industrial Management Institute. (in Persian)
Aggarwal, A., Sadhna, P., Gupta, S., Mittal, A., & Rastogi, S. (2020). Gen Z entering the workforce: Restructuring HR policies and practices for fostering the task performance and organizational commitment. Journal of Public Affairs, 22(3), 1-18. https://doi.org/10.1002/pa.2535.
Armstrong, M. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. Koganpage.
Ashraf, R. (2018). Multigenerational employees: strategies for effective management. International Journal of Economics & Management Sciences, 7(3), 1-3. https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000528.
Barr, S. (2019). Why KPI thresholds are a really bad idea. Retrieved from https://www.staceybarr.com/measure-up/why-kpi-thresholds-are-a-really-bad-idea/.
Beekman, T. (2011). Fill in the generation gap. Strategic Finance, 15-17.
Bencsik, A., & Machova, R. (2016). Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In ICMLG2016 - 4th International Conference on Management, Leadership and Governance: ICMLG2016 (p. 42).
Böhlich, S., & Axmann, R. (2020). Generation Z: A comparative study of the expectations of Gen Z and the perception of employers. IUBH Discussion Papers -Human Resources, 1(1), 1-15.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa.
Bredbenner, J. (2020). Generation Z: A study of its workplace communication behaviors and future preferences. Bachelor of Arts thesis. Wichita State University.
Cham, P. (2019). Organizational development strategies for retaining generation Z employees. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Business Administration, The College of St. Scholastica, Duluth, MN. ProQuest Number: 22622327.
Chillakuri, B. (2020). Understanding Generation Z expectations for effective onboarding. Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/JOCM-02-2020-0058.
Chillakuri, B., & Mahanandia, R. (2018). Generation Z entering the workforce: the need for sustainable strategies in maximizing their talent. Human Resource Management International Digest. https://doi.org/10.1108/HRMID-01-2018-0006.
Chillakuri, B.K. (2020). How to Fueling performance of millennials and generation Z. Strategic Hr Review, 19(1), 40-42.
Cilliers, E.J. (2017). The challenge of teaching generation Z. International Journal of Social Sciences, 3(1), 188-198. https://doi.org/10.20319/pijss.2017.31.188198.
Ebrahimpour Azbari, M., Akbari, M., Abdollahi, A., & Movahed Manesh, A. (2017). A framework for evaluating the performance of managers using fuzzy TOPSIS and fuzzy Date Envelopment Analysis (DEA). Journal of Operational Research in Its Applications, 14(4), 89-107. (in Persian)
Espaillat, C.A., & Ruiz, C.M. (2017). Digital reading and reading competence – The influence in the Z generation from the Dominican Republic. Media Education Research Journal, 25(2), 105-113. https://doi.org/10.3916/C52-2017-10.
Fodor, M., & Jaeckel, K. (2018). What does it take to have a successful career through the eyes of generation Z - based on the results of a primary qualitative research. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 4(1), 1-7.
Fontanella, B. J. B., Luchesi, B. M., Saidel, M. G. B., Ricas, J., Turato, E. R., & Melo, D. G. (2011). Sampling in qualitative research: a proposal for procedures to detect theoretical saturation. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 27(2), 389-394. https://doi.org/10.1590/s0102-311x2011000200020.
Gholami, M., Farhadi, A., Vosoughi Niri, A. and Farokhi, M. (2021). A model for performance appraisal of logistics managers with a jihadi approach. Journal of Human Resource Studies, 11(3), 170-194. https://doi.org/10.22034/JHRS.2021.139118. (in Persian)
Gholipour, A. (2012). Human resource management (concepts, theories and applications). Tehran, Samt publications. (in Persian)
Gholipour, A. (2020). GM 34000 standard for practitioners. Tehran, Mehraban publication.
 (in Persian)
Hardin, R.M. (2020). Generation Z: motivational needs of the newest workforce. In partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of business administration, Northcentral University, School of Business.
Harris, K. (2020). A new generation of workers: preparing for generation Z in the workplace. Senior thesis, University of South Carolina, 335.
Hoare, K.J., Mills, J., & Francis, K. (2012). Dancing with data: An example of acquiring theoretical sensitivity in a grounded theory study. International Journal of Nursing Practice, 18, 240-245. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2012.02038.x.
Jayathilake, H.D., & Annuar, N. (2020). Exploring HRM practices to retain generation-Z in information technology sector: a systematic literature review. International Journal of Business and Technopreneurship, 10(1), 79-99.
Jenkins, R. (2019). This is how generation Z employees want feedback. Retrieved from https://www.inc.com/ryan-jenkins/this-is-how-generation-z-employees-want-feedback.html.
Jones, C., & Munday, J. (2020). How to deliver feedback to employees from different generations. Retrieved from https://www.aeulead.com/main-navigation/insights/article/ how-to-deliver-feedback-to-employees-from-different-generations.
Jones, J.S., Murray, S.R., & Tapp, S.R. (2018). Generational differences in the workplace. Journal of Business Diversity, 18(2), 88-97. https://doi.org/10.33423/jbd.v18i2.528.
Kupperschmidt, B.R. (2000). Multigeneration employees: strategies for effective management. The Health Care Manager, 19(1), 65-76. https://doi.org/10.1097/00126450-200019010-00011.
Leslie, B., Anderson, C., Bickham, C., Horman, J., Overly, A., Gentry, C., Callahan, C., & King, J. (2021). Generation Z perceptions of a positive workplace environment. Employee Responsibilities and Rights Journal. 33(3), 171-87. https://doi.org/10.1007/s10672-021-09366-2.
Martin, C.A. (2005). From high maintenance to high productivity: What managers need to know about Generation Y. Industrial and Commercial Training, 37(1), 39-44. https://doi.org/10.1108/00197850510699965.
McCrindle, M., & Fell, A. (2019). Understanding generation Z: recruiting, training and leading the next generation. McCrindle Research Pty Ltd.
Meemano, P. (2020). The affecting factors of organizational employee commitment in generation Z. A thematic paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of Management College, Mahidol University.
Mohammadpour, A. (2020). Counter-Method (the philosophical underpinnings and practical procedures of qualitative methodology). Tehran, Logos publications. (in Persian)
Morrell, D.L., & Abston, K.A. (2019). Millennial motivation issues related to compensation and benefits: suggestions for improved retention. Compensation & Benefits Review, 50(2), 107-113. https://doi.org/10.1177/0886368718822053.
Murvanidze, E. (2020). Understanding generation Z as a future workforce and its perception of the global trends in organizational design. Master’s thesis in International business administration, Tallinn University of Technology, School of Business and Governance.
Nowell, L.S., Norris, J.M., White, D.E., & Moules, N.J. (2017). Thematic analysis: striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1-13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847.
Orland-Barak, L. (2002). The Theoretical Sensitivity of the Researcher: Reflections on a complex construct. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 3(3), 263-278. https://doi.org/10.1080/1462394022000034523.
Parry, E., & Battista, V. (2019). Generation Z in the UK: more of the same high standards and demands. Generations Z in Europe: Inputs, Insights and Implications, 89-107. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-491-120191013.
Ratajczak, J. (2020). Recruitment and motivation of Generation Z in the face of the employee’s market. Research Papers in Economics and Finance, 4(1), 37-50. https://doi.org/10.18559/ref.2020.1.4.
Rezaian, A., & Ganjali, A. (2017). Performance management (what, why, how). Tehran, Imam Sadegh (PBUH) university publications. (in Persian)
Santoki, A.A., Patel, D.R., & Suratwala, B.A. (2020). Human resource strategies during COVID19. Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(12), 610-616.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2020). Research methods in behavioral sciences. Tehran, Agah publication. (in Persian)
Schawbel, D. (2014). Gen Z employees: The 5 attributes you need to know. Retrieved from http://www.entrepreneur.com/article/236560.
Seitz, L. (2018). The influence of intangible incentives on generation Z: A self-concept based approach. Dissertation submitted in partial fulfilment of requirements for the MSc in management with specialization in strategic marketing, Catolica Lisbon School of Business & Economics.
Slovan, V. (2019). Generation Z and millennials desperately seeking personal fulfillment at work, new daVinci payments study finds. Retrieved from https://www.businesswire.com/news/home/20190828005566/en/Generation-Z-and-Millennials-Desperately-Seeking-Personal-Fulfillment-at-Work-New-daVinci-Payments-Study-Finds.
Stahl, A. (2019). How generation-Z will revolutionize the workplace. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2019/09/10/how-generation-z-will-revolutionize-the-workplace/?sh=14364cd14f5.
Swarnalatha, C., & Prasanna, T.S. (2013). Employee engagement: an overview. International Journal of Management Research and Development, 3(1), 52-61.