فراترکیب اقدام‌ها و ره‌آوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2022.158889

چکیده

جمله کارکنان، در بقا و ارتقای قابلیت رقابت‌پذیری و بهره‌وری سازمان تأثیر چشمگیری دارد. به‌منظور کسب شناخت جامع‌تر از مدیریت منابع انسانی مسئولیت‌پذیر اجتماعی، پژوهش حاضر به مرور و طبقه‌بندی نتایج و دستاوردهای پژوهش‌هایی پرداخته است که در زمینه اقدام‌های بانک‌ها در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی خود در خصوص کارکنان انجام داده‌اند.
روش: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله‌هایی است که در پایگاه‌های علمی معتبر بین‌المللی در بازه زمانی منتخب منتشر شده است. گفتنی است که این مقاله‌ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
یافته‌ها: اقدام‌هایی که بانک‌ها برای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی خود در ارتباط با کارکنان انجام داده‌اند، در قالب شش دسته اصلی طبقه‌بندی شدند: اقدام‌های مربوط به استخدام و ارتقا، حقوق و پاداش، مزایا و خدمات رفاهی، آموزش و توسعه مستمر، ایجاد محیط کاری مطلوب و روابط کار سازنده. افزون بر این، نتایج این اقدام‌ها از نگاه منابع انسانی، به دو دسته نتایج نگرشی و نتایج عملکردی طبقه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: تلاش و توجه بانک‌ها به تأمین انتظارهای کارکنان، به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان بسیار مهم درون‌سازمانی، موجب می‌شود که نگرش‌های شغلی و سازمانی مثبت در کارکنان تقویت شود تا آن‌ها برای ارتقای عملکرد شغلی و سازمانی تلاش و انگیزه بیشتری داشته باشند و در اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی، مساعدت بیشتری انجام دهند. یافته‌های پژوهش حاضر به‌عنوان الگویی برای تدوین طرح‌های مسئولیت اجتماعی بانک‌ها در حوزه منابع انسانی قابل بهره‌برداری است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای است و با رویکرد کیفی و روش فراترکیب اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله‌هایی است که در پایگاه‌های علمی معتبر بین‌المللی در بازه زمانی منتخب منتشر شده است. گفتنی است که این مقاله‌ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند فراترکیب انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
یافته‌ها: اقدام‌هایی که بانک‌ها برای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمانی خود در ارتباط با کارکنان انجام داده‌اند، در قالب شش دسته اصلی طبقه‌بندی شدند: اقدام‌های مربوط به استخدام و ارتقا، حقوق و پاداش، مزایا و خدمات رفاهی، آموزش و توسعه مستمر، ایجاد محیط کاری مطلوب و روابط کار سازنده. افزون بر این، نتایج این اقدام‌ها از نگاه منابع انسانی، به دو دسته نتایج نگرشی و نتایج عملکردی طبقه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: تلاش و توجه بانک‌ها به تأمین انتظارهای کارکنان، به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان بسیار مهم درون‌سازمانی، موجب می‌شود که نگرش‌های شغلی و سازمانی مثبت در کارکنان تقویت شود تا آن‌ها برای ارتقای عملکرد شغلی و سازمانی تلاش و انگیزه بیشتری داشته باشند و در اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی سازمانی، مساعدت بیشتری انجام دهند. از یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان به‌عنوان راهنما برای اقدام‌هایی استفاده کرد که در این زمینه قابلیت اجرا دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-synthesizing of Practices and Results of Corporate Social Responsibility: A Human Resource Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Khalatbari 1
  • hamid reza yazdani 2
  • Naser Asgari 3
1 PhD. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.
2 Assistant Prof., Department of Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: In today's highly competitive environments, organizations' efforts to
meet the expectations and satisfy their key stakeholders, including employees, have a significant
impact on their survival and improving their competitiveness and productivity. In order to gain a
comprehensive understanding of the actions that banks can take in this field, the present
research has reviewed and classified the results of studies related to the actions that banks have
taken in line with their corporate social responsibility regarding employees, and the results and
achievements resulting from it.
Methodology: This is a qualitative applied research and it has been used in meta-composite
method. The information sources of this stage included articles published in international
scientific databases, which were selected based on the criteria for entering the meta-synthesis
process.
Findings: That practices that banks have taken in line with their corporate social responsibility
in relation to employees can be separated into six main categories: considerations related to
recruitment and promotion, salaries and rewards, benefits and welfare services, training and
continuous development, creating Favorable work environment and work relations. The results
of these practices are also classified into two categories of attitudinal and performance-based
results.
Conclusion: Banks' efforts to meeting the expectations of employees as one of the most
important stakeholders within the organization will strengthen positive occupational and
organizational attitudes in employees so that they have more effort and motivation to improve
occupational and organizational performance. The findings of this research can be used as a
guide for actions that can be taken in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • Key stakeholders
  • Human Resources
  • Banking Industry
  • Meta-synthesis
حاتمی، سکینه؛ سید نقوی، میرعلی؛ الوانی، سید مهدی و حسین‌پور، داوود (1398). مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 10 (3)، 44- 68.  
فیاضی آزاد، علی؛ رحمتی، محمدحسین و خنیفر، حسین (۱۳۹۶). طراحی مدل عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملّی نفت ایران. نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی، ۴(۲)، ۱۹۷-۱۸۱.
قلی‌پور، آرین (1395). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
یزدانی، حمید رضا؛ زارع، حمید؛ حدپور سراج، مرضیه (1400). ارائه چارچوبی برای مدیریت برون‌سپاری فرایندهای منابع انسانی: پژوهش فراترکیب. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 11 (1)، 26- 53.
Abdelmotaleb, M., & Saha, S. K. (2018). Corporate social responsibility, public service motivation and organizational citizenship behavior in the public sector. International Journal of Public Administration, 42(11), 929-939.
Adegbite, E., Amaeshi, K., Nakpodia, F., Ferry, L., & Yekini, K. C. (2020). Corporate social responsibility strategies in Nigeria: a tinged shareholder model. Corporate Governance: the international journal of business in society, 20(5), 797-820.
Al Mubarak, Z., Hamed, A. B., & Al Mubarak, M. (2018). Impact of corporate social responsibility on bank’s corporate image. Social Responsibility Journal, 15(2).
Alcaraz, J.M., Susaeta, L., Suarez, E., Colón, C., Gutiérrez-Martínez, I., Cunha, R., Leguizamón, F., Idrovo, S., Weisz, N., Correia, M.F. & Pin, J.R. (2019). The Human Resources Management Contribution To Social Responsibility And Environmental Sustainability: Explorations From Ibero- -America. The International Journal Of Human Resource Management, 30(22), 3166-3189.
Aramburu, I. A., & Pescador, I. G. (2019). The effects of corporate social responsibility on customer loyalty: The mediating effect of reputation in cooperative banks versus commercial banks in the Basque country. Journal of business ethics, 154(3), 701-719.
Barrena-Martínez, J, López-Fernández, M, & Romero-Fernández, P. M. (2017). Socially Responsible Human Resource Policies And Practices: Academic And Professional Validation. European Research On Management And Business Economics, 23(1), 55-61.
Boadi, E. A., He, Z., Boadi, E. K., Bosompem, J., & Avornyo, P. (2019). Consequences of corporate social responsibility on employees: The moderating role of work motivation patterns. Personnel Review, 22 (10), 231-249.
Bowen, D.E. & Lawler, I. (1992). The empowerment of service workers: what, why, how, and when. Sloan Management Review, 33(3), 31-39.
Bravo, R., Buil, I., De Chernatony, L., & Martínez, E. (2017). Brand Identity Management and Corporate Social Responsibility: an analysis from employees’ perspective in the banking sector. Journal of Business Economics and Management, 18(2), 241-257.
Chan, T. J., & Hasan, N. A. M. (2019). Internal corporate social responsibility practices and employees' job satisfaction in a Malaysian banking company. Journal Pengurusan, 55, 97-109.
Darus, F., Yusoff, H., Naim, D. M. A., Amran, A., & Fauzi, H. (2018). Corporate social responsibility practices of Malaysian Islamic banks from the Shariah perspective: a focus on the key dimensions. Global Journal Al-Thaqafah, 2018(1), 41-55.
De Stefano, F., Bagdadli, S. & Camuffo, A. (2018). The HR Role In Corporate Social Responsibility And Sustainability: A Boundary Shifting Literature Review. Human Resource Management, 57(2), 549-566.
Del Baldo M. (2018). CSR, Innovation And Human Resource Management: The Renaissance Of Olivetti’s Humanistic Management In Loccioni Group, Italy. In: Lu H, Schmidpeter R, Capaldi N, Zu L.(Eds) Building New Bridges Between Business And Society. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham.
Eyasu, A. M. & Arefayne, D. (2020). The effect of corporate social responsibility on banks’ competitive advantage: Evidence from Ethiopian lion international bank SC. Cogent Business & Management, 7(1), 1830473.
Farooq, M. S., & Salam, M. (2020). Nexus between CSR and DSIW: a PLS-SEM approach. International Journal of Hospitality Management, 86, 102437.
Fatma, M. & Rahman, Z. (2014). Building a corporate identity using corporate social responsibility: a website based study of Indian banks. Social Responsibility Journal. 10(4):591-601.
Halabi, A. K., & Samy, M. (2009). Corporate social responsibility (CSR) reporting: a study of selected banking companies in Bangladesh. Social responsibility journal. 5 (3), 344-357.
Handayani, Y. I., Fadah, I., Utami, E., & Sumani, S. (2020). The Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Determining Islamic Bank Margin (Peranan Tanggung Jawab Sosial Korporat sebagai Pemboleh Ubah Moderasi dalam Menentukan Margin Bank Islam).
Hinson, R., Boateng, R., & Madichie, N. (2010). Corporate social responsibility activity reportage on bank websites in Ghana. International Journal of Bank Marketing. 28(7), 498-51.
Jahid, M. A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., Haryono, S., & Jatmiko, B. (2020). Impact of corporate governance mechanisms on corporate social responsibility disclosure of publicly-listed banks in Bangladesh. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6), 61-71.
Kumar, T. P. (2019). Impact of corporate social responsibility on service performance in mediating effect of brand equity with reference to banks in India. In Corporate Social Responsibility: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1421-1432). IGI Global.
Lawler, E.J. (2001). An affect theory of social exchange. American Journal of Sociology, 107 (2), 321-352.
Malik, M. S. & Nadeem, M. (2014). Impact of corporate social responsibility on the financial performance of banks in Pakistan. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 21, 9-19.
Mandhachitara, R., & Poolthong, Y. (2011). A model of customer loyalty and corporate social responsibility. Journal of services marketing. 25 (2), 122-133.
Mattila, M. (2009). Corporate social responsibility and image in organizations: for the insiders or the outsiders? Social Responsibility Journal. 5(1):540-549.
Menassa, E. & Dagher, N. (2019). Determinants of corporate social responsibility disclosures of UAE national banks: a multi-perspective approach. Social Responsibility Journal. 16(5),  631-654.
Mensah, H. K., Agyapong, A. & Nuertey, D. (2017). The effect of corporate social responsibility on organizational commitment of employees of rural and community banks in Ghana. Cogent Business & Management, 4(1), 1280895.
Mensah, H. K., Agyapong, A., & Oteng-Abayie, E. F. (2017). Making corporate social responsibility work: Do rural and community banks (RCBs) in Ghana care at all?. The Qualitative Report, 22(11), 2904-2925.
Newman, A., Miao, Q., Hofman, P. S. & Zhu, C. J. (2016). The Impact Of Socially Responsible Human Resource Management On Employees' Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role Of Organizational Identification. The International Journal of Human Resource Management, 27(4), 440-455.
Palazzo, M., Vollero, A., & Siano, A. (2020). From strategic corporate social responsibility to value creation: An analysis of corporate website communication in the banking sector. International Journal of Bank Marketing. 38(7):1529-1552.
Pascua, D. S. (2020). Sustainable corporate social responsibility practices of business establishments in region 2, philippines. Journal of Critical Reviews. https://doi. org/10.31838/jcr, 7(08).
Pérez, A., & Del Bosque, I. R. (2015). Corporate social responsibility and customer loyalty: exploring the role of identification, satisfaction and type of company. Journal of Services Marketing. 29 (1), 15-25.
Pérez, A., & Rodríguez del Bosque, I. (2013). Measuring CSR image: Three studies to develop and to validate a reliable measurement tool. Journal of business ethics, 118(2), 265-286.
Pérez, A., del Mar García de los Salmones, M., & Liu, M. T. (2019). Maximising business returns to corporate social responsibility communication: An empirical test. Business Ethics: A European Review, 28(3), 275-289.
Rahman, M. & Chowdhury, S. (2019). Sustainability Reporting and Firm Financial Performance: A Review of Measurement Tactics. International Journal of Engineering Development and Research (IJEDR), 7(4), 723-730.
Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.
Schoemaker, M., Nijhof, A. & Jonker, J. (2006). Human value management. The influence of the contemporary developments of corporate social responsibility and social capital on HRM. Management Revue, 17(4), 448-465.
Shafique, O. & Ahmad, B. S. (2020). Impact of corporate social responsibility on the financial performance of banks in Pakistan: Serial mediation of employee satisfaction and employee loyalty. Journal of Public Affairs, e2397.
Shah, S. S. A., & Khan, Z. (2019). Corporate social responsibility: a pathway to sustainable competitive advantage? International Journal of Bank Marketing, 38 (1), 159-174.
Sharif, M., & Rashid, K. (2014). Corporate governance and corporate social responsibility (CSR) reporting: an empirical evidence from commercial banks (CB) of Pakistan. Quality & Quantity, 48(5), 2501-2521.
Sharma, E. & Tewari, R. (2018). Engaging Employee Perception for Effective Corporate Social Responsibility: Role of Human Resource Professionals. Global Business Review, 19(1), 111-130.
Shen, J. & Benson, J. (2016). When CSR Is A Social Norm: How Socially Responsible Human Resource Management Affects Employee Work Behavior. Journal of Management, 42(6), 1723-1746.
Shen, J. & Zhang, H. (2019). Socially Responsible Human Resource Management And Employee Support For External CSR: Roles Of Organizational CSR Climate And Perceived CSR Directed Toward Employees. Journal Of Business Ethics, 156(3), 875-888.
Shen, J. & Zhu, C.J. (2011). Effects Of Socially Responsible Human Resource Management On Employee Organizational Commitment. The International Journal Of Human Resource Management, 22(15), 3020-3035.
Siueia, T. T., Wang, J., & Deladem, T. G. (2019). Corporate Social Responsibility and financial performance: A comparative study in the Sub-Saharan Africa banking sector. Journal of Cleaner Production, 226, 658-668.
Sobhani, F. A., Amran, A., & Zainuddin, Y. (2012). Sustainability disclosure in annual reports and websites: a study of the banking industry in Bangladesh. Journal of Cleaner Production, 23(1), 75-85.
Sorour, M. K., Boadu, M., & Soobaroyen, T. (2021). The role of corporate social responsibility in organisational identity communication, co-creation and orientation. Journal of Business Ethics, 173(1), 89-108.
Szegedi, K., Khan, Y., & Lentner, C. (2020). Corporate social responsibility and financial performance: Evidence from Pakistani listed banks. Sustainability, 12(10), 4080.
Tunio, R. A., Jamali, R. H., Mirani, A. A., Das, G., Laghari, M. A., & Xiao, J. (2021). The relationship between corporate social responsibility disclosures and financial performance: a mediating role of employee productivity. Environmental Science and Pollution Research, 28(9), 10661-10677.
Ullah, M. H., and Rahman, M. A. (2015). Corporate social responsibility reporting practices in banking companies in Bangladesh. Journal of Financial, 13(2):200-225.
Zulfiqar, S., Sadaf, R., Popp, J., Vveinhardt, J. & Máté, D. (2019). An examination of corporate social responsibility and employee behavior: The case of Pakistan. Sustainability, 11(13), 3515.