طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران.

10.22034/jhrs.2022.342202.1927

چکیده

زمینه و هدف: میزان چشمگیر انفصال از خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان، اغلب نشانه‌ای از مشکلات درون‌سازمانی است و تبعات نشئت‌گرفته از انفصال نیروهای مجرب و کارآمد برای جایگاه‌های حساس، ممکن است به بروز پیامدهای جبران‌نشدنی بر پیکره سازمان منجر شود. از این رو، در سازمان‌های پیشرو مدیریت انفصال کارکنان اهمیت خاصی دارد و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا سطحی از ثبات را در میزان ورودی و خروجی نیروی کار حفظ کنند. در این راستا، کارکردهای منابع انسانی، به‌عنوان مجموعه وظایفی که مدیران منابع انسانی برای اداره کارکنان اعمال می‌کنند، عاملی زمینه‌ای و بسترساز است و نقش مهمی را در میزان انفصال‌های داوطلبانه و غیرداوطلبانه کارکنان ایفا می‌کند. با توجه به نقش کلیدی کارکردهای منابع انسانی در موضوع انفصال کارکنان، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان در سازمان‌های دولتی اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی محسوب می‌شود و با استفاده از رویکرد پژوهشی آمیخته اکتشافی اجرا شده است. در این رابطه، مرحله اول پژوهش ﺑﻪ‏ﺻﻮرت «ﮐﯿﻔﯽ» است. دادهﻫﺎی این مرحله از طرﯾﻖ اﻧﺠﺎم 18 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ نیمه‌ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ با روش نمونه‌گیری گلوله برفی (زنجیره‌ای) و بر مبنای قاعده «اشباع نظری» ﮔﺮدآوری شده است. در ادامه با استفاده از تحلیل مضمون، الگوی اولیه پژوهش استخراج شده است. مرحله دوم پژوهش به‌صورت کمّی انجام شده است که پس از تعیین حجم نمونه آماری، پرسش‌نامه اعتبارسنجی بین 200 نفر از کارکنان سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری توزیع شد. با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری الگوی اولیه پژوهش به‌دست آمد و پس از اعتبارسنجی به تأیید رسید.
یافته‌ها: الگوی کارکردهای منابع انسانی در قالب 10 مضمون فراگیر و 51 مضمون سازمان‌دهنده استخراج شد که عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی منابع انسانی، جذب و استخدام کارکنان، جبران خدمت، مدیریت عملکرد، ارتقای شغلی، آموزش و توسعه، انضباط سازمانی، مدیریت انگیزش، جانشین‌پروری و حمایت اجتماعی. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز طبقه‌بندی عوامل شناسایی‌شده در مرحله کیفی را تأیید کرد.
نتیجه‌گیری: اجرای مؤثر اقدام‌های شناسایی‌شده در راستای کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مانع از دست‌رفتن منابع انسانی شایسته و کارآمد سازمان می‌شود. در نظر داشتن اولویت این اقدام‌ها بر اساس میزان تأثیر آن‌ها نیز، به ارتقای اثربخشی این اقدام‌ها مساعدت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present a Human Resource Functions Model for Employee Separation Management by Mixed Research Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Torabipour 1
  • Reza Taghvaei 2
  • Kambiz Hamidi 3
1 Ph.D. Student., Department of Management, College of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Management, College of Humanities, Tuyserkan Branch, Islamic Azad University, Tuyserkan, Iran
3 Assistant Prof., Department of Management, College of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The high rate of voluntary and involuntary separation of employees in most cases signals organizational issues. The separation of experienced and efficient personnel, especially for sensitive positions, may have irreparable consequences. For leading organizations, therefore, the concept of the "Employee separation Management" is of particular importance, such that they strive to maintain a stable rate between incoming and outgoing human forces. level of stability between in the input and output of the work force. Therefore, considering the direct and indirect costs of employee separation and the importance of employee role in the performance of organizations, the present study aims to provide a model of "Human Resource Functions for Employee Separation Management" in government organizations.
Methodology: Current research is applied in term of purpose and using a mixed research approach (qualitative-quantitative). In the first step and using a qualitative approach, data was acquired by conducting semi-structured interview with human resource experts and managers. Using thematic analysis method an initial research model was extracted. In the second step and based on the structural equation modeling methodology, the research model developed in the first step was validated.
Findings: For human resource functions, this research identifies a number of ten main components/themes, namely human resource planning, employee recruitment, compensation, performance management, career development, training, organizational discipline, motivation, succession, and social support. This research, furthermore, reveals 51 subsidiary themes for human resource functions.
Conclusion: Having GOF values of 0.561, the structural equation modeling indicates a strong modelling fit for the initial research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volunteer and Un-volunteer Separation
  • Employees Separation Costs
  • Structural Equation Modeling
  • Human Resource Functions
  • Thematic Analysis
 آقاجان‌پور چهارده، فاطمه و رضایی کلیدبری، حمیدرضا (1393). نقش مبادله رهبر پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 36 (9)، 101-119.
امیری، قاسم و محمودزاده، سیدمجتبی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش ترک خدمت کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعة موردی: ستاد وزارت راه و شهرسازی)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 13 (2)، 559-579.
بنی‌اسدی، مهدی و ربانی، زینب (1401). نقش تعدیل‌کنندگی سرمایه روان‌شناختی در تأثیر سیاست‌های ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی، ترک خدمت و عملکرد شغلی کارکنان شرکت‌های خودروسازی شهر تهران، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 23(1)، 199-211.
پورصادق، ناصر؛ یزدانی، حمید رضا و رهبری، هادی (1401). طراحی و اعتبار سنجی مدل درهم تنیدگی شغلی کارکنان، مطالعات منابع انسانی، 12 (1)، 152-178.
تقوایی، رضا؛ شجاع صفت، اعظم و واثقی شجاع، عاطفه (1396). مدیریت منابع انسانی (نگرش راهبردی)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، همدان.
تقی‌زاده مسن، مجتبی؛ پهلوانی فراهانی، امیر و هجر، علی (1397). بررسی عوامل اصلی خروج از خدمت کارکنان کارآمد و با تجربه از دیدگاه منابع انسانی (مطالعه موردی: یکی از شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران). ماهنامه علمی ـ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 152، 29-34.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS (چاپ اول)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2)، 151-198.
عبدالحسین زاده، محمد، و لطیفی، میثم (1396). فهم الگوی فرایندی طراحی و استقرار نظام جانشین پروری در سازمان‌های دولتی، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 30 (4)، 55-80.
عزیزآبادی، محمدجواد (1399). بررسی تأثیر جو سازمانی مسموم، استرس و فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان (مطالع موردی: کارکنان اداره برق شهر مشهد)، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 29 (3)، 87-97.
قربان‌زاده، داود؛ وهاب‌زاده، شادان و کاظمی، الهه (1400). بررسی تأثیر عدم امنیت شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 100 (30)، 163-191.
قلی پور، آرین (1399). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، انتشارات سمت، تهران.
کرمپور، عبدالحسین؛ احمدی، حیدر؛ صفری کهره، محمد و اسداللهی دهکردی، الهه (1392). بررسی و اولویت بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی، مدیریت دولتی، 5 (3)، 123-142.
کاوسی، سیده الهه؛ فانی، علی‌اصغر؛ دانایی‌فرد، حسن و نیری، شهرزاد (1400). تبیین علل ترک خدمت در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و ارائه راهکار: بررسی نقش جبران خدمت، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 53 (14)، 89-114.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمد رحیم (1392). مدل‏سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‏افزار لیزرل، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
میری، بهنام؛ قربانی‌زاده، وجه اله و سیدنقوی، میرعلی (1400). تحلیل پدیدار شناختی تجربه ترک خدمت کارکنان در سازمان‌های دولتی. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 34 (3)، 113-142.
نادی، محمد علی و شجاعی، مژده (1398). رابطه بین ادراک از قلدری در محیط کار، از خودبیگانگی شغلی و حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری، فصلنامه علمی پژوشی جامعه شناسی کاربردی، 30 (1)، 167-188.
Abdolhosseinzadeh, M., Latifi, M. (2018).Understanding the Procedural Pattern of Designing and Establishing Succession System in Government Agencies. Journal of human resource management researches, 30 (4), 55-80. (in Persian)
Abedijafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., Sheikhzadeh, M. (2012). Thematic analysis and thematic networks: a simple and efficient method for exploring patterns embedded in qualitative data municipalities. Strategic management thought (management thought), 5 (2), 151-198. (in Persian)
Afsar, B., Shahjehan, A., Shah, S. (2018). Frontline employees’ high-performance work practices, trust in supervisor, job-embeddedness and turnover intentions in hospitality industry. Journal of Contemporary Hospitality Management, 30 (3), 1436-1452.
Aghajanpoor, F., Rezaee, H.R. (2014). The role of leader-member exchange on employee turnover intention of Islamic Azad University, Rasht Branch. Journal of Iranian management science, 36(9), 101-119. (in Persian)
Amiri, Q., Mahmoudzadeh, S.M. (2015). The Examination Factors Affecting Reduce of Employees Turnover in the Iranian Public Organizations. Case Study: Ministry of Road and Urban Development (Center Staff). Journal of Organizational Culture Management, 13(2), 559-579. (in Persian)
Autrey, R.L., Bauer, T.D., Jackson, K.E., Klevsky, E. (2019). Deploying “connectors”: A control to manage employee turnover intentions. Accounting, Organizations and Society, (79), 101059.
Azizabad, M.j. (2018). The impact of organizational toxic climate on intention to leave job among female nursing: explaining the role mediator of stress and job burnout. Sociology of women (journal of woman and society), 32 (4), 75-102. (in Persian)
Baniasadi, M., Rabbani, Z. (2022).The moderating role of psychological capital in the effect of performance appraisal policies on job satisfaction, turnover and performance among the Employees of of automotive companies in Tehran. journal of Knowledge and Research in Applied Psychology, 23 (1), 199-211. (in Persian)
Basharat, R., Sylvie, S., Muhammad, A. (2021). Consumer aggression and frontline employees’ turnover intention: The role of job anxiety, organizational support, and obligation feeling. International Journal of Hospitality Management, Vol. 97. DOI:10.1016/j.ijhm.2021.103015
Boudrias, V., Trépanier, S., Foucreault, A., Peterson, C., Fernet, C. (2020). Investigating the role of psychological need satisfaction as a moderator in the relationship between job demands and turnover intention among nurses. Employee Relations: The International Journal, 42 (1), 213-231.
Davari, A., Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS Software. Jahad-daneshghahi press, Tehran. (in Persian)
Folakemi, O., Olusegun, A. (2022). Do employees' perceived compensation system influence turnover intentions and job performance? The role of communication satisfaction as a moderator. Tourism Management Perspectives, Vol. 42.
Gao, H., Zhang, H., Zhang, J. (2018). Employee turnover likelihood and earnings management: evidence from the inevitable disclosure doctrine. Review of Accounting Studies, (23), 1424–1470.
Gholipour, A. (2018). Organizational Behavior Management (Individual Behavior). SAMT Press, Tehran. (in Persian)
Ghorbanzadeh, D., Vahabzadeh, S., Kazemi, E. (2021). Investigating the Effect of Perceived Job Insecurity on Turnover Intention. Journal of Management Studies in Development and Evolution, 100 (30), 163-191. (in Persian)
Gjerløv-Juela, P., Guentherb, C. (2019). Early employment expansion and long-run survival: examining employee turnover as a context factor. Journal of Business Venturing, (34)1, 80-102.
Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2014). Primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, SAGE Publications.
Karampour, A., Ahmadi, H., Safari-Kahreh, M., Asadolahi Dehkordi, E. (2013). Investigation and prioritization the causes factors of employee's turnover in the Mobin petrochemical corporation of Southern Pars. Quarterly Journal Public Administration, 5(15), 123-142. (in Persian)
Kavousi, S.E., Fani, A.A., Danaifard, H., Nayyeri, S. (2021). Xplaining the Causes of Employee Turnover in Iranian Knowledge-Based Organization and Providing Solutions:
An Examination of the Role of Compensation System. Public Management Researches, (53) 14, 89-114. (in Persian)
Li, N., Zhang, L., Xiao, G., Chen, J., Lu, Q. (2019). The relationship between workplace violence, job satisfaction and turnover intention in emergency nurses. International Emergency Nursing, (45), 50-55.
Matthews, M., Carsten, M.K., Ayers, D.J., Menachemi, N. (2018). Determinants of turnover among low wage earners in long term care: the role of manager-employee relationships. Geriatric Nursing, (39) 4, 407-413.
Miri, B., Ghorbanizadeh, V., Seyed Naghavi, M. (2021). Phenomenological Analysis of Employees’ Turnover Experience in a Public Organization. Journal of Management and Development Process, (34) 3, 113-142. (in Persian)
Mohsenin, S., Esfidani, M.R. (2013). Structural Equation Modeling with Lisrel Software. Mehraban book press, Tehran. (in Persian)
Nadi, M., Shojaee, M. (2019). Relationship between perception of bullying in the workplace, job self-alienation, organizational support with the Intention to Leave Work and the role of mediator of forced citizenship behavior. Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 30(1), 167-188. (in Persian)
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage Publications.
Poursadegh, N., Yazdani, H.R., Rahbari, H. (2022). Designing and Evaluating Employees' Job Embeddedness Model. Journal of Human Resources studies, 12(1), 152-178. (in Persian)
Rehman, W., Naeem, H. (2011). The impact of downsizing on the performance of survived employees: A case study of Pakistan. African Journal of Business Management, Vol. (7) 6, 2429-2434.
Sumyat, T., Bunchai, C., Suntaree, W., Tipaporn, K., Bernard, A.S., Tanattha, K. (2022). A systematic review on pharmacists’ turnover and turnover intention. Research in Social and Administrative Pharmacy, in press.
Taghizadeh Mosen, M., Pahlavani Farahani, A., Hajar, A. (2019). Investigate job turnover main factors for efficient and experienced employee (case study: oil and gas corporation). Journal of exploration and produce of oil and gas, 152, 29-34. (in Persian)
Taghvaee, R, Shojae sefat, A., Vaseghi shojae, A. (2018). Human Resource Management (Strategic Approach). Islamic Azad University Press, Hamedan. (in Persian)
Urbanaviciute, I., Lazauskaite-Zabielske, J., Vander Elst, T., De Witte, H. (2018). Qualitative job insecurity and turnover intention: The mediating role of basic psychological needs in public and private sectors. Career Development International, (23) 3, 274-290.
Van der Heijdenabc, B., Peetersde, M., Le BlanceJ, P., Van Breukelenf, W. (2018). Job characteristics and experience as predictors of occupational turnover intention and occupational turnover in the European nursing sector. Journal of Vocational Behavior, (108), 108-120.
Vardaman, J. M., Rogers, B. L., Marler, L. E. (2020). Retaining nurses in a changing health care environment: The role of job embeddedness and self-efficacy. Health care management review, 45(1), 52-59.