دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن 1401 
شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان

صفحه 112-130

10.22034/jhrs.2023.326011.1864

سلطنت روایی؛ مصطفی لطفی جلال آبادی؛ سید فرامرز قرآنی؛ سجاد دهنوی