طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دکتری، گروه مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ترس سازمانی بر عملکرد کارکنان در محل کار تأثیر منفی دارد؛ فرهنگی که خاموشی ایجاد می‌کند، باعث می‌شود که تصمیم‌گیری به تأخیر بیفتد و از ایجاد نوآوری و توسعه در سازمان جلوگیری می‌کند. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جامع از مدیریت ترس در سازمان‌های مالی است.
روش: این پژوهش کاربردی، رویکرد کیفی دارد و با روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد اجرا شده است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش خبرگان سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال در صنعت مالی شهر تهران بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود.
یافته‌ها: بر اساس نتایج این پژوهش، مقوله محوری در قالب مقوله‌های فرعی ابعاد ارتباطی، عملکردی و انگیزشی تعریف شد. شرایط علی در قالب مقوله‌های عوامل درون و برون سازمانی، شرایط زمینه‌ای در قالب مقوله‌های بستر اجتماعی و تکنولوژیک و شرایط مداخله‌گر در قالب مقوله‌های وضعیت اقتصادی جامعه و وضعیت روانی محرک ترس سازمانی دسته‌بندی شدند. کنش ـ واکنش‌ها نیز در قالب مقوله‌های مدیریت ریشه‌های ترس در کارکنان، اقدام‌های مدیریت منابع انسانی، اصلاحات رفتاری و اقدام‌های فرهنگی شناسایی شد. در نهایت، پیامدها به مقوله‌های آسیب‌های عملکردی، رفتاری، ساختاری و اجتماعی دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: مدیران می‌توانند به‌کمک این مدل، در زمینه شناخت ترس سازمانی کارکنان گام بردارند و برای پیشگیری یا درمان آن نیز اقدام‌هایی در راستای شناسایی و تعریف عوامل ایجاد ترس انجام دهند و در نهایت، به اصلاحات ساختاری و فرهنگی در جهت مقابله با ترس سازمانی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Employees’ Organizational Fear Management in Financial Organizations

نویسندگان [English]

  • Maryam Tehrani 1
  • Akbar Hassanpoor 2
  • Saeed Jafarinia 2
  • Mohammad Amin Zare 3
1 Assistant Prof., Department of Human Resources and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Human Resources and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Department of Behavioral Management, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Organizational fear has a negative impact on the employee performance at work, creates a silent culture, delays decision-making, and prevents innovation and development in the organization. The aim of this research is to provide a comprehensive model of fear management in financial organizations.
Methodology: To obtain the main purpose of the study, grounded theory method was used. Participants of the study were experts in public and private organizations in financial industry that are active in Tehran, from which 20 experts were selected as a statistical sample through a purposeful sampling method.
Findings: Based on the results, the central category was explained in three subcategories of communication, functional and motivational dimensions. Causal conditions were classified in the form of 2 categories of intra and extra-organizational factors, background conditions in the form of two categories of social and technological background, and intervening conditions in the form of two categories of economic conditions of society and psychological conditions triggering organizational fear. Actions-reactions were identified in the form of four categories of managing the roots of fear in employees, human resources management measures, behavioral reforms, and cultural measures. Finally, the consequences were explained in four categories of functional, behavioral, structural, and social damages.
Conclusion: Using this model, managers can take steps in the field of understanding the organizational fear of employees, and in order to prevent or treat it, they can also take measures to identify and define the factors that cause fear, and finally in order to deal with organizational fear, they can reform the structure and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear
  • Organizational fear
  • Organizational fear management
  • Grounded theory
  • Financial organizations
آزادیان، یوسف؛ داداشی، ایمان و تقی پوریان، یوسف (1400). فاکتورهای مؤثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار و پیامدهای ناشی از آن: تکنیک فراترکیب. نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 12 (47)، 112- 136.
استراوس، انسلم و جولیت کوربین (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. (ابراهیم افشار، مترجم)، تهران: نشر نی.
اکبریانی، سعید؛ نصر اصفهانی، علی؛ شائمی بزرکی، علی (1398). ارائه الگوی ترور شخصیت در سازمان (نمونه‌پژوهی: سازمان‏های دولتی شهرستان خرم آباد)، مدیریت دولتی، 11(4)، 629- 660.
پورصادق، ناصر؛ یزدانی، حمیدرضا و رهبری، هادی (1401). طراحی و اعتبارسنجی مدل درهم‌تنیدگی شغلی کارکنان. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 12 (1)، 152 - 178.
دشتی، رویا؛ اسدی، اسماعیل و ذوالفقاری زعفرانی، رشید (1401). ارائه مدل جنبه های تاریک سازمان مبتنی بر نظریه تعاملگرایی اجتماعی در نظام آموزش عالی. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 12(1)، 77 - 106.
ذاکری افشار، وحید؛ متقی، محمدحسین و رضائیان، نجمه (1399). بررسی ارتباط بین ترس از موفقیت و تحلیل رفتگی زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان سیرجان. ویژه‌نامه چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری.
رجبی فرجاد، حاجیه و رضایی، سمیه (1396). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی. مجله مدیریت فرهنگی، 11 (37)، 1-16.
سلطانی، محمد و صادقی، طیبه (1391). تصویربرداری عاطفی (خشم و ترس) در بوستان سعدی با تکیه بر مباحث روان‌شناسی، سبک شناسی نظم و نثر فارسی، بهار ادب، 5 (1)، 329-350.
کجباف، محمدباقر و ربانی، رسول (1388). روان‌شناسی رفتار و ترس (دیدگاه‌ها و نظریه‌ها با تأکید بر عوامل اجتماعی)، تهران: انتشارات آوای نور.
متقی، محمدحسین؛ تاتا، ماه بانو و فردوسی‌پور، لیلی (1392). بررسی رابطه ترس از موفقیت با رسیدن به حد بی‌کفایتی در کارکنان سازمان‏های دولتی شهر کرمان. نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 2 (3)، 75-92.
مش، اریک جی و وولف، دیوید ای (1391). روان‌شناسی مرضی (محمد مظفری مکی‌آبادی و اصغر فروع‌الدین عدل، مترجمان)، تهران: نشر رشد.
Akgemci, T., Tekin, I. C. (2018). The impact of Fear of Negative Evaluation of Employees on Organizational Silence, Proceedings of International Academic Conferences 7809531, International Institute of Social and Economic Sciences. DOI: 10.20472/IAC.2018.038.008
Appelbaum, S., Bregman, M., Moroz, P. (1998). Fear as a strategy: Effects and impact within the organization. Journal of European Industrial Training, 22 (3),113-127.
Armfield, J. M. (2019). Cognitive vulnerability: A model of the etiology of fear. Clinical Psychology Review, 26, 746–768.
Atreya, A., Nepal, S. (2022). Assessment of fear, anxiety, obsession and functional impairment due to COVID-19 amongst health-care workers and trainees: A cross-sectional study in Nepal. F1000Research, 11-119. DOI:10.12688/f1000research.76032.2
Avery, D. R., Quinones, M. A. (2012). Disentangling the effects of voice:the incremental roles of opportunity, behavior, and instrumentality in predicting procedural fairness. Journal of Applied Psychology, 87, 81–86.
Barkouli, A. (2015). Organizational Leaders’ Experience with Fear-Related Emotions: A Critical Incident Study. Journal of Social Sciences, 2 (3), 74-80.
Barsade, S. G., Brief, A. P., Spataro, S. E. (2003). The affective revolution in organizational behavior: The emergence of a paradigm. Journal of Social Sciences, 2 (3), 74-80.
Blustein, D. L., Guarino, P. A. (2020). Work and Unemployment in the Time of COVID-19: The Existential Experience of Loss and Fear. Journal of Humanistic Psychology, 60(5), 702–709.
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. European Management Journal, 65, 58-84.
Budnick, CH. J., Rogers, A. P., Barber, L. K. (2020). The fear of missing out at work: Examining costs and benefits to employee health and motivation, Computers in Human Behavior, 104, 1-51.
Carvalho, F., Freitas, I., Crubellate, J. M. (2008). Stress in organizations: between efficiency and the institutionalization of fear. BAR - Brazilian Administration Review, 5(1), 37-52.
Chen, H., Eyoun, KH. (2021). Do mindfulness and perceived organizational support work? Fear of COVID-19 on restaurant frontline employees’ job insecurity and emotional exhaustion, International Journal of Hospitality Management, 94, 1-11.
Coget, J.F., Haag, C., Gibson, D.E. (2011). Anger and fear in decisionmaking: The case of filmdirectors on set. European Management Journal, 29, 476-490.
Collins, D.D. (2007). Entrepreneurıal Success: The Effect Of Fear On Human Performance, A Dissertation, Capella University. Behavior Reaserch and Therapy, 40, 151-158.
Connelly, SH., Turner, M. (2018). Social Functions of Emotion and Talking About Emotion at Work. Juornal of Anxiety Disorder, 22, 44-55.
Constantino, C.S., Kristina Karizza, M. (2022). Fear, Anxiety, and Depression among Employees of the Department of Rehabilitation MedicinePhilippine General Hospital amidst Changes from the COVID-19 Pandemic: A Cross-sectional Study. ACTA medica Philippina. 56(4), 3-14.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Corbo, V. (2011). Interaction of fear and stress: from healthy population samples to post-traumatic stress disorder. Journal of Health and Social Bahavior, 38, 229-244.
Cunha, M., Palma, P., Guimarães da Costa, N. (2006). Fear of foresight: Knowledge and ignorance in organizational foresight, Futures, 38(8), 942-955.
De Lara, P., Olivares Mesa, A. (2010). Bringing cyber loafers back on the right track. Industrial Management & Data Systems, 110(7), 1038 - 1053.
De Lara, P., Tacoronte, D., Ting Ding, J.M. (2011). Do current anti-cyberloafing disciplinary practices have a replica in research findings? Clinical Psychology Review, 16(4), 450-467.
Deniz, N., Boz, I.T., Ertosun, O.G. (2011). The Relationship between Entrepreneur's Level of Perceived Business-Related Fear and Business Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24(1), 579-600.
Dillard, J. P. (1994). Rethinking the study of fear appeals: An emotional perspective. Communication Theory, 4, 295-323.
 Duca, M.L. & Peltonen, T. (2011). Macrofinancial vulnerabilities and future financial stress: assessing systemic risks and predicting systemic events. A chapter in Macroprudential regulation and policy, vol. 60, pp 82-88 from Bank for International Settlements.
Gallie, D., Felstead, A., Green, F., Inanc, H. (2012). Fear at Work in Britain, First Findings from the Skills and Employment Survey. Economic and Social Research Council and the UK Commission for Employment and Skills, 7(3), 259-283.
Gephart, K. J., Detert, J. R., Klebe Treviño, L., Edmondson, A. C. (2019). Silenced by fear: The nature, sources, and consequences of fear at work, Research in Organizational Behavior, 29, 163-193.
Giorgi, G., León-Perez, J.M., Montani, F., Fernández-Salinero, S., Ortiz-Gómez, M., Ariza-Montes, A., Arcangeli, G., Mucci, N. (2020). Fear of Non-Employability and of Economic Crisis Increase Workplace Harassment through Lower Organizational Welfare Orientation. Sustainability, 12(9), 3876.
Grace Chou, W. CH. (2014). Fear of Job Loss, Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.
Han, J., Hovav, A., Hemmert, M (2020). Confucian Values, Social Fear, and Knowledge Sharing in Korean Organizations, Journal of Computer Information Systems. 26, 237-246.
Hilary, G. (2016). Does Your Organization Run on Fear? Clinical Psychology Review, 28, 199–210.
Howe, L. C., Jachimowicz, J.M., Menges, J. I. (2022). To Retain Employees, Support Their Passions Outside Work. Knowledge and ignorance in organizational foresight, Futures, 96.
Huang, Y., Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: a web-based cross-sectional survey. medrixiv. The Preprint Server for Health Sciences, 57, 75-94.
Kim, J. R., Kim, J. N. (2010). A theoretical perspective on “fear” as an organizational motivator for initiating public relations activities. Public Relations Review, 36(2), 184-186.
Lafer, G., Loustaunau, L (2020). Fear at work An inside account of how employers threaten, intimidate, and harass workers to stop them from exercising their right to collective bargaining. Economic policy institute.
Lebel, R. D. (2016). Overcoming the fear factor: How perceptions of supervisor openness led employees to speak up when fearing external threat. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 135, 10-21.
Leong, L. (2013). Organizational fear: Barriers to effective performance, Master’s Thesis, Multimedia University.
Lu, D., Bouey, J. (2020). Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China. Emerging Infectious Diseases.
McBride, W. (2016). Toward a Working Definition of the Construct of Fear in the Management Sciences, EMONET, Rome, Italy.
Meisler, G. (2020). Fear and emotional abilities in public organizations: a sectorial comparison of their influence on employees’ well-being. The Academy of Management Journal, 25(4), 544-564.
Mengenci, CH. (2015). Antecedents and Consequences of Organizational Fear and Silence Behavior: Evidence Service Sector from Turkey, International Business Research Archives, 8(5), 223-229.
Mprrison, E., Wolfe, M., Frances, J (2009). Organizational Silence:A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World, Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
Murris, P., Ollendick, T.H (2013). The assessment of contemporary fears in adolescent using a modified version of the Fear Survey Schedule for Children Revised. Journal of Anxiety Disorder, 30, 123-158.
Pasquinuchi, R.S (2009). Fear factor: The Extended Parallel Process Model, Web-based Social Networks and Tobacco Cessation. thesis, Kentucky. Juornal of Anxiety Disorder, 16, 567-584.
Pinder, C. C., Harlos, K. P (2011). Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20. New York: JAI Press, 331–69.
Poursadegh, N., Yazdani, H., Rahbari, H (2022). Designing and Evaluating Employees' Job Embeddedness Model. Journal of Human Resources Studies, 12(1), 152-178. (in Persian)
Restubog, S. L. D., Garcia, P., Toledano, L.S. & Amarnani, R.(2011). Yielding to (cyber)-temptation: Exploring the buffering role of self control in the relationship between organizational justice and cyberloafing behavior in the workplace. Journal of Research in Personality, 45, 247–251.
Ryan K. D., Oestreich D. K. (1991). Driving fear out of the workplace: Creating the high-trust, high-performance organization (2nd Ed.). Jossey-Bass.
Serim, B (2010). Nature, severity and origins of fears amongChildren and adolescents with respect to age, Gender and socioeconomic status. Journal of consumer psychology, 12(1), 66–80.
Soltani, M., Sadeghi, T. (2011). Emotional depiction (anger and fear) in Bostan Saadi, relying on the topics of psychology, stylistics of Persian verse and prose, Bahar Adab, 5(1).
(in Persian)
Walker, M B (2016) Toward a Working Definition of the Construct of Fear in the Management Sciences, EMONET, Rome, Italy.
Wisse, B., Rus, D., Keller, A C., Sleebos, E. (2019). Fear of losing power corrupts those who wield it: the combined effects of leader fear of losing power and competitive climate on leader self-serving behavior, European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 742-755.
World Economic Forum (2022). The Global Risks Report 2022, (17th Edition).
Xu, A., Pitafi, A H., Shang,Y. (2022). Investigating the Impact of the External Environment and Benchmark Characteristics on the China-Pakistan Economic Corridor’s Construction: A COVID-19 Perspective. Frontiers in Psychology. 12. Article 682745.
Yorton, T (2018). Using improv methods to overcome the fear factor. Employment Relations Today, 31(4), 7-13.
Zampetaki, L. A. (2021). Employees' fear at work, job crafting, and workengagement on a daily basis: The case for fear of COVID-19. Journal of Management, 65, 1-24.
Zanabazar, A., Jigjiddor, S., Jambal, T. (2022). The Impact of Work-related Stress on Job Satisfaction and Organizational Trust during COVID-19 Pandemic. SHS Web of Conferences, 135, 01019.
Zhang, X., Zhou, Z (2020). Do instructing and adjusting information make a difference in crisis esponsibility attribution? Merging fear appeal studies with the defensive attribution hypothesis. Public Relations Review, 46(5), 1-12.