شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی،دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.

3 مربی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2023.326011.1864

چکیده

زمینه و هدف: منابع انسانی، حیاتی‌ترین منبع هر سازمانی است و ضعف در مدیریت سرمایه‏های انسانی را می‌توان مهم‌ترین تهدید برای موفقیت بلندمدت سازمان قلمداد کرد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‏ای اجرا شده است.
روش: این پژوهش کاربردی با روش آمیخته متوالی (کیفی ـ کمّی) اجرا شده است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، استادان و مدیران دانشگاه‏های فنی‏وحرفه‏ای بودند. به‌کمک نمونه‌گیری گلوله برفی، ۱۵ نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل شد و پس از این مرحله، عوامل به‌دست‌آمده اعتباریابی شد. جامعه آماری در بخش کمّی، استادان و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه‏ای بودند که داده‏های آن به‌روش پرسش‏نامه گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار پی‏ال‏اس تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: ریسک‌های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد در سه بعد شامل ریسک‌های اهداف منابع انسانی، ریسک‌های فرایندی منابع انسانی و ریسک‌های سرمایه انسانی و 15 مؤلفه شناسایی شدند. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد که دسته بندی انجام شده قابل تایید است.
نتیجه‌گیری: باتوجه به اهمیت عامل انسانی، مدیریت ریسک‌های شناسایی شده باعث افزایش اعتماد کارکنان و ارتقاء عملکرد دانشگاه و ایجاد تمایز و برتری می‌گردد در غیر اینصورت باعث از دست دادن فرصت‏های محیطی، عقب ماندن از رقبا و کاهش عملکرد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Human Resource Risks Affecting the Organization's Performance

نویسندگان [English]

  • Saltanat Ravaee 1
  • Mostafa Lotfi Jalalabadi 2
  • Seyed Faramarz Ghorani 2
  • Sajad Dehnavi 3
1 Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran Lecturer, Technical and Vocational University, Tehran, Iran.
2 Assistant prof., Faculty of management, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Lecturer, Department of Political Science, Shahid Sattari University of Aviation Sciences and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Human resources are the most vital resource of any organization and weakness in human capital management can be the most important threat to the long-term success of the organization. In this regard, the current research has been conducted with the aim of identifying and prioritizing the risks of human resources affecting the performance of the Technical and Vocational University.
Methodology: This applied research was done with sequential mixed method (qualitative-quantitative). Participants in the qualitative part of experts included professors and managers of technical and professional universities. The statistical sample was obtained by snowball sampling and equal to 15 people. The obtained information was collected by semi-structured interview and analyzed by thematic analysis method. Then the obtained factors were validated. The statistical population in the quantitative part was the professors and employees of the Technical and Vocational University, whose data was collected by the questionnaire method and using the structural equation model in the P.L.S software was analyzed.
Findings: Human resource risks Effective on performance were identified in three dimensions, including human resource goal risks, human resource process risks, and human capital risks, and 15 components were identified. Also, the results of the quantitative section showed that the classification done can be confirmed.
Conclusion: Considering the importance of the human factor, the management of the identified risks increases the trust of the employees and improves the performance of the university and creates distinction and priority, otherwise it causes the loss of environmental opportunities, lagging behind the competitors and reducing the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources risk
  • Goals risk
  • Process risk
  • Human capital risk
  • Organization performance
 ابراهیمی، الهام؛ قلی‌پور، آرین؛ مقیمی، سیدمحمد و قالیباف اصل، حسن (۱۳۹۴). طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته. فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 7(2)، ۲۴-۱.
احمدخان کرد، میلاد (۱۳۹۴). شناسایی ریسک‌های منابع انسانی و ارائه استراتژی‏هایی برای مدیریت آن‏ها (مورد مطالعه: شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
الماسی فرد، محمد رسول؛ بخشم، میلاد؛ کریمی، حسین و بهور، شهین (1399). طراحی الگوی آسیب شناسی توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش با رویکرد تفسیری ساختاری، کارافن، 17(51)، 87-110.
امیری، هوشنگ؛ احمدی، مسعود و بهرام زاده، حسینعلی (1401). شناسایی و اولویت‌بندی و طراحی مدل ریسک مدیریت منابع انسانی در دانشگاه‏های علوم پزشکی شمال ایران. جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 5(3)، 505- 537.
حسینی، سیدعلی؛ بدیع‌زاده، علی؛ حسینی، سید رسول و قهرمانی، علی اکبر (۱۳۹۹). شناسایی و تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین مؤثر بر رفتارکارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز). کارافن، ۱۷(5)، ۱۴۴-۱۲۳.
رضائیان، علی؛ خندان، علی اصغر؛ گنجعلی، اسدالله و مریدیان، حسن (۱۳۹۳). بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‏ها (مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق (ع). فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 4(4)، 491-514.
عباس‌پور، عباس (1394). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایند‏ها و کارکردها)، تهران: انتشارات سمت.
قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۵). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته. پژوهش‏های مدیریت عمومی، 9(32)، ۹۶-۷۳.
قلی‌پور، آرین و اسدی، زهرا (۱۳۹۵). فرهنگ ریسک، جنبه انسانی مدیریت ریسک(مدیریت منابع پیشرفته). (چاپ اول)، تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
لطفی جلال‌آبادی، فرهادی، علی، روایی، سلطنت، غلامی، محمود، (1398)، طراحی الگوی مهارت محوری برای دانشجویان فنی و حرفه‏ای با استفاده از نظریه داده بنیاد، دوفصلنامه علمی کارآفن، شماره 46، ص 100-71
محمدی مقدم، یوسف؛ سلگی، زهرا و دادفر، آذین (۱۳۹۵). «اولویت‌بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری». فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 8(4)، ۱۵۴-۱۲۷.
موسوی، نجم‌الدین؛ شریعت نژاد، علی و ساعدی، عبداله (۱۳۹۷). طراحی مدل ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، ۸(28)، ۱۴۲-۱۲۱.
هاشمی، سید حامد؛ پورامین زاد، سعیده (1390). چالش‏های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، (۱۳۶)، ۲۱-۴.
Almasifard, M.R., Bakhsham, M., Karimi, H. & Behvar, Sh. (2021). Designing a pathology model of academic entrepreneurship development and knowledge commercialization with a structural interpretive approach. Karafan, 17(51), 87-110.
Anaraki-Ardakani, D., Ganjali, A. (2014). Human Resource Risk Management, Applied mathematics in Engineering. Management and Technology, 2 (6), 129-142.
Annett, M. (2019). Human Resource Risk and Knowledge Workers: Propositions for Theory and Research. Journal of Management Policy and Practice, 20 (4). Retrieved from: https://articlegateway .com /index.php /JMPP/ article/view/2376.
Becker, K. & Smidt, M. (2016). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 26, 149–165.
Dube, N. (2015). Top 5 HR Risks: What Can You Do About Them?
Edwards, J. L. & Green, K. E. & Lyons, C.A. (2002). Personal empowerment efficacy and environmental characteristics. Journal of Educational Administration, 40(1), 67-86.
Flouris,T., Yilmaz, A.K. (2010). The Risk Management Framework to Strategic Human Resource Management. International Research Journal of Finance and Economics, (36), 25-45.
Harris, M. (2007, 18 November). Careless hiring can be disastrous. Business Times.
Harris, M. (2010, 30 May). High cost of disengaged workers. Business Times.
He, Y. & Zhao, Y. (2008). The Evaluation and warning of Human Resource Management Risk in Engineering management. 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing. DOI: 10.1109/wicom13903.2008
Heath, W. (2007). The biggest risk of all — not developing tomorrow’s talent. CEO,6(6),74–75.
Jacobs, K. (2013). Top eight HR risks, and how to handle them. Available in: www.hrmagazine.co.uk
Johnston, V. (2010). Human Resource Strategy. 1-18.
Kaplan, R.S. & Mikes, A. (2012). Managing Risks: A New Framework. Harvard Business Review,90(6).
Kraev, V.M. & Tikhonov, A.I. (2019). Risk Management in Human Resource Management. TEM Journal, 8(4), 185-1190.
Lotfi Jalal Abadi, M., Farhadi, A., Ravaei, S. & Gholami, M. (2020). Designing a Skill-oriented Model for Occupational Students: Using the Grounded Theory. Karafan, 16(2), 71-100.
Marshall, M., Alexander, I. (2009). Planning for the Unexpected: Human Resource Risk and contingency planning. Available in: www.ces.purdue.edu
Martin, J., & Schmidt, C. (2010). How to Keep Your Top Talent. Harvard Business Review, 54–61. Retrieved from: https: //hbr. Org /2010/05/how-to-keep-your-top-talent.
Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. (2011). Human Resources Risk Management: Governing People Risks for Improved Performance. SA Journal of Human Resource Management, 9(1), 310-321.
Munnik, J. (2008). From basic compliance to true transformation. HR Highway, January/February, 20–23.
Oborilova, I., Myskova, R. & Melichar, V. (2015). Risks Associated with the Human Resources Management in Transport Companies. Procedia Economics and Finance, 34, 352-359.
Omolaja, M. (2015). Advantages and disadvantages of line and staff style of organizations. International Review, (3), 15.
Pyne, V., & McDonald, O. (2001). The Competent Company in the New Millenium. Price water house coopers.
Rezaeian, A., Khandan, A.A., Ganjali, A. & Moridian, H. (2014). Faculty Growth in Universities (Case Study: Imam Sadegh University). Culture in Islamic University, 4(4), 491- 514. (in Persian)
Robinson, J .(2008). Turning around employee turnover. Gallup Management Journal. Retrieved from: http://gmj.gallup.com/content/106912/turningaround-your-turnover-problem.aspx.
SHL (2007). How to become an Air Traffic Controller. The Selection Process. Available in: www.stuckmic.com/internationalatc/5015-intlairtrafficcontrolemployment.html.
Strauss, A. & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: an overview. In Denzin, N. and Lincoln, Y. (Eds), Handbook of Qualitative research, N.P: Sage publications.
Virdi, A.A. (2005). Risk Management among SMEs – Executive report. Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Consultation and Research Center.
Weiwei, H., Sun, Q., Guan, X. & Peng, S. (2017). Human Resource Risk Identification and Prevention. Control and Systems Engineering, 1(1), 16–21.
Young, M. & Hexter, E. (2011). Managing human capital risk. The Conference Board. New York.
Zakic, N., Papic, Z, Radonjic, S. (2016). Meeting the Coming Organizational Risk Challenges in Human Resources. International Review, (1-2), 109-116.