مفهوم‌پردازی گزاره‌های ارزشی کارکنان: مرور نظام‌مند ادبیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2023.168834

چکیده

زمینه و هدف: گزاره‌های ارزشی کارکنان نوعی راهبرد برای ایجاد مزیت رقابتی کارفرما در بازار کار به‌شمار می‌رود که با هدف اطمینان از به‌کارگیری بهترین افراد و نگهداشت کارکنان فعلی اجرا می‌شود. این مفهوم جدید، بر مزایایی تمرکز می‌کند که از همکاری با یک کارفرمای مشخص به‌دست می‌آید و تاکنون اجزای متفاوتی برای آن معرفی شده است؛ از این ‏رو پژوهش حاضر، به‌دنبال شناخت ماهیت و اجزای تشکیل‌دهنده گزاره‌های ارزشی کارکنان با رویکردی یکپارچه است.
روش: این پژوهش کاربردی رویکرد تفسیری دارد و از روش مرور نظام‌مند ادبیات به‌عنوان نوعی روش کیفی استفاده کرده است. منابع اطلاعاتی پژوهش مقاله‌های مرتبط منتشرشده در پایگاه‌های اطلاعات علمی منتخب است که بر اساس معیارهای مدنظر غربالگری و با استفاده از روش کدگذاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: با مرور تعاریف گزاره‌های ارزشی کارکنان، ماهیت و هدف و شرایط بهره‌مندی از آن بازشناسی شد. همچنین اجزای آن نیز، از پنج مقوله اصلی تشکیل شده‌اند که عبارت‌اند از: ارزش‌های ارتباطی و فرهنگی، ارزش‌های اقتصادی، ارزش‌های توسعه‌ای، ارزش‌های حاصل از شغل و ارزش‌های غرور و اعتبار سازمانی.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش می‌تواند به کسب شناخت کمابیش جامعی از ارزش‌های مورد انتظار کارکنان از سازمان مساعدت کند تا توان رقابتی سازمان‌ها را در جذب و نگهداشت بهترین افراد ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing of Employees’ Value Propositions: A Systematic Literature Review

نویسندگان [English]

  • Razieh Abdollahii 1
  • Mojtaba Amiri 2
  • Abbas Nargesian 2
1 PhD Candidate, Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: EVP as a strategy to create a competitive advantage for the employer in the labor market and with the aim of ensuring the employment and maintaining of the best employees, is a new concept that considers the benefits of cooperation with a specific employer, and different components have been introduced for that so far. Therefore, the current research seeks to understand the nature as well as the components of EVP with an integrated approach.
Methodology: In this research, in order to understand the nature and components of EVP, a systematic literature review method was used. Research data resources for this study includes the related articles published in the scientific database. These articles were chosen based on the pertinent criteria and were analyzed using open coding.
Findings: After reviewing the definitions of employees’ value propositions, the nature, purpose, and conditions for achieving this value were identified. Furthermore, its five integral components include: communicational, cultural, economic, developmental values, values of the job and values of pride and credibility of the organization.
Conclusion: The findings of this study can contribute to cognition of the organization employees’ expected values in order to improve competitive power of the organizations in employing and retaining the best individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee value proposition
  • EVP
  • Employer value proposition
  • Employment value proposition
  • Systematic literature review
آیباغی اصفهانی، سعید؛ فنایی جیزآباد، مریم؛ حسینی، سید محمدحسن (1397). بررسی تأثیر ارزش پیشنهادی به کارکنان بر نادیده گرفتن رفتار مشتریان دردسرساز. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران. دسترسی در: https://civilica.com/doc/784706
اسدی، مریم؛ عسگری، ناصر؛ خیراندیش، مهدی (1397). ارتقای هویت‏یابی سازمانی از طریق برندسازی کارفرمایی. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 8(2)، 105-120.  
خدامی، سهیلا؛ اصانلو، بهاره (1394). طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی برساخت برند متمایز کارفرما. فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع سازمانی، 5(1)، 61- 83.
خزایی، سعید؛ خیراندیش، مهدی؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ شیرازی، محمود؛ رسولی قهرودی، مهدی (1399). ارائه مدل نشان کارفرما جهت جذب و نگهداشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته، فصلنامه مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، 10(39)، 321-345.
خوانساری، محمد (1386). منطق صوری، تهران: آگاه.
شمشیری میلانی، سروین؛ نوح پیشه، نیما (1395)، طراحی ارزش پیشنهادی شغلی در سازمان، اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران. دسترسی در آدرس: https://civilica.com/doc/631423
فراخی، محمد مهدی؛ کفاش‏پور، آذر؛ قانعی، محبوبه (1395). بررسی تأثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری از طریق ارزش پیشنهادی کارکنان در شعب بانک‌های دولتی خصوصی شده شهر مشهد، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.
محمدپور، احمد (1397). ضدروش زمینه‏های فلسفی و رویه‏های علمی در روش‏شناسی کیفی. قم: انتشارات‌ لوکوس.
مرادی، بابک؛ جزنی، نسرین؛ عالم تبریز، اکبر؛‏هادی زاده، اکرم (1394). الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‏های چابک ایرانی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 14(4)، 13-30.
مرادی، بابک؛ جزنی، نسرین؛ عالم تبریز، اکبر؛‏ هادی زاده، اکرم (1395). رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان‏های چابک ایرانی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 7(26)، 101-125.
Abekah-Nkrumah, G. & Nkrumah, J. (2021). Perceived work environment and patient-centered behavior: A study of selected district hospitals in the central region of Ghana. PLoS One, 16(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0244726
Accion. (2018). Employee Value Proposition: Venture Lab resource. https://content.accion.org/wp-content/uploads/2018/08/Employee-Value-Proposition.pdf
Ahmed, M. A. & Al-Abaiji, M. L. T. (2021). The value of the employer is an approach to attract individuals. An analytical study of the opinions of external a sample of lecturers in the evening study in some colleges at University of Mosul. Academy of Strategic Management Journal, 20(Special Issue 4), 1–14.
Aon. (2018). Creating a Compelling Employment Value Proposition. https://www.aon.com/inpoint/bin/pdfs/white-papers/evp.jsp#:~:text=Your EVP should reflect what,visuals%2C style%2C and tone.
App, S., Merk, J. & Büttgen, M. (2012). Employer branding: Sustainable HRM as a competitive advantage in the market for high-quality employees. Management Revue, 262–278.
Arasanmi, C. N. & Krishna, A. (2019). Linking the employee value proposition (EVP) to employee behavioural outcomes. Industrial and Commercial Training. DOI:10.1108/ICT-05-2019-0043
Aziz, M. I., Adnan, A. A., Afthanorhan, A., Foziah, H., Ishak, S. I. W. & Rashid, N. (2019). The influence of employer value proposition in talent demand towards talent shortage in the Malaysian Islamic banking institutions: A SEM approach. Management Science Letters, 9(6), 843–850. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.3.004
Babikova, K. & Bucek, J. (2019). A Model Replication with an Extension of Students’ Perception of Prospective Employer Attractiveness. Journal of Competitiveness, 11(2), 5–5–21. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7441/joc.2019.02.01
Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5), 501-517.
Bagienska, A. (2018). Employee value proposition as a tool of employer branding. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 370–379.
Bailetti, T., Tanev, S. & Keen, C. (2020). What Makes Value Propositions Distinct and Valuable to New Companies Committed to Scale Rapidly? Technology Innovation Management Review, 10(6), 14–27.
Barnes, C., Blake, H. & Pinder, D. (2009). Creating and delivering your value proposition: Managing customer experience for profit. Kogan Page Publishers.
Bell, A. N. (2005). The employee value proposition redefined. Strategic HR Review, 4(4), 3–3. https://doi.org/10.1108/14754390580000792
Binu Raj, A. (2021). Impact of employee value proposition on employees’ intention to stay: moderating role of psychological contract and social identity. South Asian Journal of Business Studies, 10(2), 203–226. https://doi.org/10.1108/SAJBS-10-2019-0183
Biswas, M. K. & Suar, D. (2016). Antecedents and Consequences of Employer Branding. Journal of Business Ethics, 136(1), 57–72. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2502-3
Bruce, J. & English, L. (2020). The challenge of change fatigue on workplace mental health. Strategic HR Review, 19(5), 199–203. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/SHR-07-2020-0067
Cattermole, G. (2019). Developing the employee lifecycle to keep top talent. Strategic HR Review, 18(6), 258–262. https://doi.org/10.1108/SHR-05-2019-0042
CEB. (2016). Introduction to EVP CEB’s Employment Value Proposition Framework. https://www.cebglobal.com/content/dam/cebglobal/us/EN/insights/evp/pdfs/introduction-to-evp-full.pdf
Deepa, R. & Baral, R. (2019). Importance-performance analysis as a tool to guide employer branding strategies in the IT-BPM industry. Journal of Organizational Effectiveness, 6(1), 77–95. https://doi.org/10.1108/JOEPP-04-2018-0024
Deepa, R. & Baral, R. (2020). Relationship between integrated communication effectiveness and employee-based brand equity – mediating role of psychological contract fulfillment. Journal of Product and Brand Management, 30(6), 883–897. https://doi.org/10.1108/JPBM-01-2019-2212
Efron, S. E. & Ravid, R. (2019). Writing the literature review: A practical guide.
Gartner. (2021). CHRO Guide: Reinvent Your EVP for a Postpandemic Workforce. https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/reinvent-your-evp-for-a-postpandemic-workforce
Gladka, O. & Fedorova, V. (2019). Defining personnel marketing strategies. Verslas: Teorija Ir Praktika, 20, 146–157. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3846/btp.2019.14
Goswami, P. (2015). Employee value proposition: a tool for employment branding. International Journal of Scientific and Research Publications, 5(12), 263–264.
Heger, B. K. (2007). Linking the employment value proposition (EVP) to employee engagement and business outcomes: Preliminary findings from a linkage research pilot study. Organization Development Journal, 25(2), P121. https://www.proquest.com/ docview/197995307?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
Hoppe, D., Keller, H. & Horstmann, F. (2022). Got Employer Image? How Applicants Choose Their Employer. Corporate Reputation Review, 25(2), 139–159. https://doi.org/10.1057/s41299-021-00119-3
Jesson, J., Matheson, L. & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques.
Jones, S. & Ahmad, A. (2011). The perception of employer value propositions and the contrast between Dutch and Chinese graduates: A case study of TNT. Emerald Emerging Markets Case Studies, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.1108/20450621111117125
Karman, A. (2020). Understanding sustainable human resource management–organizational value linkages: The strength of the SHRM system. Human Systems Management, 39(1), 51–68.
Kashive, N., Khanna, V. T. & Bharthi, M. N. (2020). Employer branding through crowdsourcing: understanding the sentiments of employees. Journal of Indian Business Research, 12(1), 93–111. https://doi.org/10.1108/JIBR-09-2019-0276
Kitchenham, B. & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering.
Kochanski, J. & Ledford, G. (2001). “How to keep me” - Retaining technical professionals. IEEE Engineering Management Review, 29(4), 69–75.
Kochanski, J., Mastropolo, P. & Ledford, G. (2003). People solutions for R&D. Research Technology Management, 46(1), 59–61.
Lektorova, J., Prudnikov, A. & Dmitrieva, S. (2021). The State Policy of Managing the Image of Engineering Professions in Young People’s Mind. Journal of Physics: Conference Series, 1886(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1886/1/012016
Marin-Garcia, J. A. & Tomas, J. M. (2016). Deconstructing AMO framework: A systematic review. Intangible Capital, 12(4), 1040–1087. https://doi.org/10.3926/IC.838
Martin, J., Martin, A. J. & Tootell, B. (2009). Research Note: Retention Factors for New Zealand Graduate Customs Officers. New Zealand Journal of Employment Relations (Online), 34(2), 95–107.
Moroko, L. & Uncles, M. D. (2008). Characteristics of successful employer brands. Journal of Brand Management, 16(3), 160–175. https://doi.org/10.1057/bm.2008.4
Moroko, L. & Uncles, M. D. (2009). Employer branding and market segmentation. Journal of Brand Management, 17(3), 181–196. https://doi.org/10.1057/bm.2009.10
Nawaz, Z., Zhang, J., Mansoor, R. & Ilmudeen, A. (2019). Gig workers in sharing economy: Conceptualizing Freelancer Value Proposition (FVP) in e-lancing platforms. Advances in Management and Applied Economics, 9(6), 51–75.
Neuendorf, K. A. (2017). The Content Analysis Guidebook. SAGE Publications.
Paadi, K., Barkhuizen, N. & Swanepoel, S. (2019). Exploring the building blocks of an employee value proposition for graduate interns. The International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 11(1), 51–67.
Paleń-Tondel, P. & Smolbik-Jęczmień, A. (2021). Looking for a Fulcrum- Are Preferred Work Values Different for Four Generation Cohorts Co-existing in the Labour Market of Poland? European Research Studies, 24(3), 102–119.
Pattnaik, S. K. & Misra, R. K. (2016). Employer Value Proposition. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 7(4), 15–32. https://doi.org/10.4018/IJHCITP.2016100102
Payne, A., Frow, P., Steinhoff, L. & Eggert, A. (2020). Toward a comprehensive framework of value proposition development: From strategy to implementation. Industrial Marketing Management, 87, 244-255.
Robson, K., Beninger, S. & Hall, D. (2014). Attraction of marketing and sales professionals in the financial services industry: An analysis of pre-, during and post-financial crisis job postings. Journal of Financial Services Marketing, 19(2), 85–93. https://doi.org/10.1057/fsm.2014.6
Ronda, L., Valor, C. & Abril, C. (2018). Are they willing to work for you? An employee-centric view to employer brand attractiveness. The Journal of Product and Brand Management, 27(5), 573–596. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/JPBM-07-2017-1522
Rounak, S. & Misra, R. K. (2020). Employee value proposition: an analysis of organizational factors – the way to enhance value perception. Development and Learning in Organizations, 34(6), 9–12. https://doi.org/10.1108/DLO-09-2019-0216
Rzemieniak, M. & Wawer, M. (2021). Employer Branding in the Context of the Company’s Sustainable Development Strategy from the Perspective of Gender Diversity of Generation Z. Sustainability, 13(2), 828. https://doi.org/10.3390/su13020828
Saini, G. K. & Jawahar, I. M. (2019). The influence of employer rankings, employment experience, and employee characteristics on employer branding as an employer of choice TT - Employer branding. Career Development International, 24(7), 636–657. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/CDI-11-2018-0290
Salau, O., Osibanjo, A., Adeniji, A., Ojebola, O., Oludayo, O., Falola, H. & Atolagbe, T. (2018). datasets on employee value proposition (evp) and performance of selected fast moving consumer goods (FMCGs) firms in Nigeria. Data in Brief, 19, 1907–1911.
Sales, T. P., Guarino, N., Guizzardi, G. & Mylopoulos, J. (2017). An ontological analysis of value propositions. 11-Th International Workshop on Value Modeling and Business Ontologies, The Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), 184–193.
Saurombe, M. D. & Barkhuizen, E. N. (2020). A talent value proposition framework for academic staff in a south african HEI. Journal of Global Business and Technology, 16(2), 85–102.
Scopus. (2022). Scopus - Analyze search results. https://www.scopus.com/results/results. uri?sort=plf-f&src=s&st1=%22employee+value+proposition%22&st2=%22employment +value+proposition%22&searchTerms=%22employer+value+proposition%22%3F%21%22*%24&sid=58f4f195917a81348c73227ec1572032&sot=b&sdt=b&sl=111&s=%28
Sengupta, A., Bamel, U. & Singh, P. (2015). Value proposition framework: implications for employer branding. DECISION, 42(3), 307–323. https://doi.org/10.1007/s40622-015-0097-x
Sharma, R. & Tanwar, K. (2021). Organisation Pursuit Intention Through Perceived Employer Brand, Person Organisation Fit and Perceived Organisational Prestige. Corp. Reput. Rev. https://doi.org/10.1057/s41299-021-00132-6
Suri, E. A. (2015). The Dominant Factors of Employee Value Proposition: Generation Y. Advanced Science Letters, 21(4), 910–912. https://doi.org/10.1166/asl.2015.5927
Tajuddin, D., Ali, R. & Kamaruddin, B. H. (2015). Developing Talent Management Crisis Model for Quality Life of Bank Employees in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 201, 80–84. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.133
Thiensiri, P. (2021). Vital role of leader as employee value proposition for employee engagement in thai perspective. Kasetsart Journal of Social Sciences, 42(3), 489–494. https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.3.06
Ulrich, D. & Brockbank, W. (2005). HR Value Proposition (Hardcover). In Harvard Business School Press Books.
Uren, L. (2011). What talent wants: the journey to talent segmentation. Strategic HR Review, 10(6), 31–37. https://doi.org/10.1108/14754391111172805
Willie, P. A., Connor, D., Sole, J., Forgacs, G., Grieve, R. & Mueller, J. (2017). Human capital challenges in the hotel industry of Canada: finding innovative solutions. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 9(4), 402–410. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/WHATT-04-2017-0020