ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نسل Z نسلی است که با ثابت‌نشستن و پذیرفتن شرایط راضی نیست و به تغییر و پیشرفت علاقه‌مند است. به‌شکل جالبی این گروه علاقه دارند که برای کسب درآمد بیشتر و رشد حرفه‌ای‌شان، به مشاغلی که در اطراف خود می‌بینند، وارد شوند. کارکنان شایسته و متعهد دارایی‌های ارزشمندی برای هر سازمانی هستند و امروزه به آن‌ها سرمایه‌های انسانی می‌گویند. مدیریت حفظ و نگهداشت استعدادها بسیار ضروری است؛ زیرا آن‌ها می‌توانند کارایی و اثربخشی را افزایش دهند و سازمان خود را به بالاترین سطح در فضای رقابت و کسب‌وکار برسانند. هدف از این پژوهش، ارائۀ مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی است.
روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت‌کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان‌های دولتی است که از طریق روش نمونه‌گیری نظری تعیین شدند. برای شناسایی مقوله‌های مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و با ۳۵ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان‌های دولتی، مصاحبه‌های عمیق به‌عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شد.
یافته‌ها: در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی، پنج مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی فردی و سازمانی، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، موانع فردی و شغلی و سازمانی، نتایج و پیامدهای فردی و سازمانی) و ۳۱ مفهوم استخراج شد؛ سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی‌سازی نظریه تشریح شدند.
نتیجه‌گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل Z، یکی از رموز موفقیت، بقا و سلامت هر کسب‌وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگهداشت کارکنان نسل Z، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب‌وکار در سازمان‌های دولتی را باعث می‌شود. جدا از بحث حقوق که نیاز جهانی برای تمامی نسل‌های نیروی کار است، مسائل دیگری، نظیر تعادل بهتر کار زندگی، فرصت‌های پیشرفت بیشتر و مزایای معنادار نیز برای نسل Z ارزش بسیاری دارد. این مسائل به‌قدری برای نسل Z ارزشمند است که گاهی برای کسب آن، شغلی با درآمد کمتر را انتخاب می‌کنند. این گروه از کارکنان، همچنین تمایل دارند که حمایت کارفرمایان دولتی در زمینه بهزیستی، به‌خصوص بهزیستی مالی و روانی را جلب کنند و روابط درون سازمانی قوی‌تری را نسبت به نسل‌های قبلی جست‎وجو می‌کنند. بنابراین در زمان استخدام و برای نگهداشت این گروه از کارکنان، می‌بایست به این دسته از نیازها توجه ویژه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Talent Retention Model among Generation Z Employees of Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad sadegh Ziaee 1
  • Javad Nargesian 2
1 Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD., Department of Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabataba'i, Tehran,
چکیده [English]

Background & Purpose: Generation Z is a generation that is not satisfied with sitting still and accepting the situation and is interested in change and progress. Interestingly, this group is interested in entering the jobs they see around them to earn more money and grow professionally. Competent and committed employees are valuable assets for any organizations, thus today they are referred to as human capital. Talent retention management is very essential because competent employees can increase the efficiency and effectiveness of the organization and bring your company to the highest level in the competitive and business environment. The purpose of this qualitative research is to provide a talent retention model among generation Z employees of government organizations.
Methodology: In this research, the multiple foundation data method of Cranholm and Gould Kohl was used. The participants of this research include human resources specialists and experts from universities and government organizations who were determined through the theoretical sampling method. In order to identify the categories of talent retention model among generation Z employees of government organizations, a semi-structured interview was used, using this tool, in-depth interviews were conducted with 35 human resources experts from universities and government organizations, and the required information was collected. To analyze the data, the method of theorizing the multiple data base of Cranholm and Gould Kohl was used.
Findings: In this research, in the inductive coding stage, 5 categories (central category, individual and organizational support platforms, social and cultural contexts, personal and occupational and organizational obstacles, individual and organizational results and consequences) and 31 concepts were extracted. And then conceptual refinement, model coding (presentation of the model), theoretical adaptation of the model, experimental validation and evaluation of the theoretical coherence of the model and enrichment of the theory were described.
Conclusion: Keeping the Z generation human resources is one of the keys to the success, survival and health of any business. Effective managers believe that keeping Z generation employees will increase customer satisfaction and retention, business satisfaction, in government organizations. Apart from the discussion of rights, which is a universal need for all generations of the workforce, other issues such as a better work-life balance, more advancement opportunities, and meaningful benefits are also of high value to Generation Z. These issues are so valuable to this generation that they may move to a lower paying job to get them. This group of employees is also looking for employers' support in the field of well-being, especially financial and psychological well-being, and they are looking for stronger intra-organizational relationships than previous generations. Therefore, at the time of recruiting, hiring, and maintaining this group of employees, special attention should be paid to this group of needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent retention
  • Working generations
  • Generation Z
  • Government organizations
آشوک، چاندا و شیلپا، کبرا، راهبرد منـابع انسـانی: معمـاری تغییـرات، ترجمـه حسـن رنگریـز و عباسعلی حاجی کریمی، (1384)، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
توکلی نژاد، حسن؛ جزنی، نسرین؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ افشار کاظمی، محمدعلی (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان. دوفصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 8 (4)، 155- 185.
حیدری، اکبر (1389). بررسی رابطه بین عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در کارخانه تراکتورسازی تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. (چاپ پنجم)، تهران: انتشارات آگاه.
سنجقی، محمدابراهیم؛ فرهی بوزنجانی، برزو؛ شمس احمر، مهران (1390). آسیب‌شناسی نظام نگهداری منابع انسانی با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی در یک سازمان دفاعی). فصلنامه راهبرد دفاعی، 9 (34)، 27- 53.
شاطری، کریم؛ ابیلی، خدایار؛ رضاییان، علی؛ قلی پور، آرین؛ مرادفام، شعله (1394). عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‏های کلی علم و فناوری. فصلنامه سیاست‏های راهبردی و کلان، 3 (12)، 51- 78.
عشاقی، لیلا (1391). بررسی رابطه سبک‏های مدیریت با نظام حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سازمان گمرک اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
گوهریان، حامد (1395). شناسایی عوامل تأثیرگذار در نگهداری و حفظ منابع انسانی در بانک سپه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
محمدی، مرضیه؛ پورکیانی، مسعود (1393). تأثیر ابعاد سیاست‏های کلی نظام اداری در حوزه منابع انسانی بر نگهداشهت کارکنان دانش محور در بدنه نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 5 (13)، 23-30.
Aggarwal, A., Sadhna, P., Gupta, S., Mittal, A. & Rastogi, S. (2020). Gen Z entering the workforce: Restructuring HR policies and practices for fostering the task performance and organizational commitment. Journal of Public Affairs, 22(3), 1-18. https://doi.org/10.1002/pa.2535.
Armestrang, M. (2005). Strategic human resource management. (4th ed.). London.
Auerbach, C.F. & Silverstein, L.B. (2003). Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis. New York University, New York.
Bhatnagar, J. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Employee relations, 29(6), 640-663.
Birt, M., Wallis, T. & Winternitz, G. (2004). Talent retention in a changing workplace. South African Journal of Business Management, 35(2).
Choudhary, S. (2016). A study on retention management: how to keep your top talent. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 5(3), 17-31.
Corbin, J. M. & Strauss, A. (1990). Groundedtheory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21
Glaser, B. (1978). Theoritical Sensitivity. Maill Valley: Sociological.
Hardin, R.M. (2020). Generation Z: motivational needs of the newest workforce. In partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of business administration, Northcentral University, School of Business.
Harmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. (2th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Harris, K. (2020). A new generation of workers: preparing for generation Z in the workplace. Senior thesis, University of South Carolina.
Hill, N. (2005). Think and grow rich. California: Tarcher.
Jenkins, R. (2019). This is how generation Z employees want feedback. Retrieved from https://www.inc.com/ryan-jenkins/this-is-how-generation-z-employees wantfeedback.html
Kaye, B., & Jordan, E. S. (2001). Retaining key employees. Public Management, 83, 6-11.
McCrindle, M. & Fell, A. (2019). Understanding generation Z: recruiting, training and leading the next generation. McCrindle Research Pty Ltd.
Murvanidze, E. (2020). Understanding generation Z as a future workforce and its perception of the global trends in organizational design. Master’s thesis in international business administration, Tallinn University of Technology, School of Business and Governance.
Parry, E. & Battista, V. (2019). Generation Z in the UK: more of the same high standards and demands. Generations Z in Europe: Inputs, Insights and Implications, 89-107. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-491-120191013.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Italy: Pearson Education Limited.
Scott, D., McMullen, T. & Royal, M. (2012). Retention of key talent and the role of rewards. WorldatWork Journal, 21(4), 58-70.
Senge, P. (1998). ‘The Practice of Innovation’, Leader to Leader 9.  http://pfdf.org/leaderbooks/l2l/summer98/senge.html
Sharer, E., Jones, C.J., Morris, A., Harpel, A., Miesle, A. & Dixon, J. (2016). Recruiting and Maintaining Millennial Talent for The JM Smucker Company.
Strauss, A., Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique (2th ed.), Sage, Newbury Park, London.