مدل شایستگی‌های نیروی انسانی در مراقبت بهداشتی 4.0

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت کسب‎وکار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت کسب‎وکار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22034/jhrs.2023.172971

چکیده

زمینه و هدف: بروز صنعت نسل ۴ در دنیا و به‌ویژه در بخش مراقبت‌های بهداشتی، تحولات زیادی ایجاد کرده است. برای اجرای صحیح این تحول، نیروی انسانی باید شایستگی‌های لازم را داشته باشد. اهمیت این موضوع در بخش مراقبت‌های بهداشتی، به‌دلیل تعاملات انسانی، بیشتر است. پژوهش‌های قبلی به این بحث در حوزه مراقبت‌های بهداشتی توجه زیادی نکرده و مدلی از این شایستگی‌ها در بخش مراقبت‌های بهداشتی ارائه نداده‌اند. شناسایی این شایستگی‌ها و ارائه مدل روابط بین آن‌ها، لازمه تحول در بخش مراقبت‌های بهداشتی کشور است. پژوهش حاضر، به‌منظور پوشش این خلأ پژوهشی اجرا شده است.
روش: این پژوهش طی دو مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست، به‌منظور شناسایی شایستگی‌ها، از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان استفاده شده است. شیوه نمونه‌گیری در این مرحله، قضاوتی و گلوله برفی و حجم نمونه ۱۵ نفر بوده است. برای تحلیل مصاحبه‌ها، از تحلیل تماتیک استفاده شده است. در مرحله دوم، به‌منظور ارائه مدل، از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌های مرحله دوم، پرسش‌نامه محقق‌ساخته، شیوه نمونه‌گیری، قضاوتی و گلوله برفی و حجم نمونه ۱۰ نفر بوده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، ۳۰ شایستگی شناسایی شد که در قالب ۷ دسته کلی قرار گرفت. از میان شایستگی‌ها، شایستگی‌های «توان ادراکی عالی» و «امکان بهره‌گیری از حواس چندگانه» در مقاله‌های بررسی‌شده مشاهده نشد. مدل ساختاری تفسیری نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین شایستگی است و پس از آن، شایستگی‌های مهارت تحلیلی، مهارت تحلیلی و مهارت فناورانه مهم‌ترند.
نتیجه‌گیری: از آنجا که شخصیت افراد در دوران کودکی شکل می‌گیرد، لازم است فرایندهای جذب بر اساس شایستگی‌های موجود، به‌ویژه شایستگی‌های شخصیتی بازنگری شود. یکی از ابزارهای مهم هر سازمان، ظرفیت سیستم‌های آموزش ضمن خدمت است که از آن برای تقویت سایر شایستگی‌ها بهره می‌برد. در اغلب سازمان‌ها اثربخشی این آموزش‌ها کم شده است. بازنگری سیستم آموزش کارکنان، بر فرایند ایجاد انگیزه، آموزش گروهی و پیگیری‌های مستمر مبتنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Human Resources Competencies in Health Care 4.0

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 1
  • zahra kheirkhah Maraghi 2
1 Assistant Prof., Department of Business Administration, Faculty of Financial Science, Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 MS.c., Department of Business Administration, Faculty of Financial Science, Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: The emergence of the 4th generation industry has caused many progresses in the world, especially in the field of healthcare. For the correct implementation of this progress, human resource must have the necessary competencies. The importance of this issue is greater in the field of healthcare due to human interactions. Previous research has not paid much attention to this issue in the field of healthcare and has not provided a model of these competencies in the field of healthcare. Identifying these competencies and providing a model of relationships between them is vital for the progress of the country's healthcare. This research was done to cover this research gap.
Methodology: This research was done in 2 phases. The first phase was conducted to identify competencies through semi-structured interviews with experts. The sampling method in this phase was judgmental and snowball and its size was 15 people. Thematic analysis was used to analyze the interviews. In the second phase, the method of fuzzy total interpretive structural modeling was used to present the model. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The sampling method in this phase was judgmental and snowball and its size was 10 people.
Findings: The results suggest 30 competencies that were placed in 7 general categories. Among the competencies, the competencies of "high perceptive ability" and "possibility of using multiple senses" were not observed in the reviewed articles. The interpretive structural model showed that personality traits are the most fundamental competencies, followed by analytical skills, analytical skills, and then technological skills.
Conclusion: Since the people's personality is formed during childhood, it is required to revise the recruitment processes based on existing competencies. One of the most important tools of any organization is the capacity of in-service training systems, which can be used to strengthen other competencies. In most organizations, the effectiveness of these trainings has decreased. It is necessary to revise the employee training system based on the process of making motivation, group training, and follow-up learning level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource competencies
  • Healthcare 4.0
  • Industry 4.0
  • Personality traits
  • Syber-physical systems
اسدی، فرخنده و مستانه، زهرا (1388). چالش‌های به‌کارگیری فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. نشریه جراحی ایران، 20 (1)، 18-26.
اسلامی، قاسم و خدایاری، رأفت (1401). شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند. مطالعات منابع انسانی، 12(1)، 1-16.
برهمند، آرش و سراب پور، سونیتا (۱۴۰۰). فضای سلامت دیجیتالی شکننده است. ماهنامه پیوست، (91)، 31- 37.
پورخیاط، مجید؛ شاه‌محمدی، عبدالرضا و توکلی قوچانی، حمید (1401). شناسایی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و موانع به‎کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی در حوزه سلامت با محوریت بیماران خاص: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۱۴(۴)، ۱-۱۴.
توکلی، مسعود؛ رزقی شیرسوار، هادی و نصیری پور، امیر اشکان (1396). تأثیر به‎کارگیری اینترنت اشیا بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران). مدیریت بهداشت و درمان، 8(2)، 45-62.
حسینی، سیدمهدی (1401). دستاوردهای تحول دیجیتال در بیمارستان‌ها. دسترسی در: www.mehrnews.com
رضایی زاده، مرتضی؛ انصاری، محسن و مورفی، ایمون (1392). راهنمای کاربردی روش تحقیق: مدیریت تعاملی IM (چاپ اول)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سیفی، بهزاد (1400). سلامت دیجیتالی، موضوع مغفول متولیان سلامت. ماهنامه پیوست، شماره پیاپی 91، 38.
عامری، عارفه؛ خواجوئی، رضا و قاسمی نژاد، پریسا (1396). تعیین موانع پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه مسئولان واحد فناوری اطلاعات و مدیران بیمارستان‌های شهر کرمان. فصلنامه مدیریت سلامت، ۲۰ (۶۹)، 19-30.
فداکار، اکرام (1397). برگزاری پنل فناوری اطلاعات در اولین رویداد فناوری سلامت یزد. بارگذاری شده در تاریخ 25/2/1402، دسترسی در: www.farsnews.ir
ملکی، شیدا. (1401). گزارش جامع سلامت دیجیتال ایران 1400 منتشر شد؛ حجم بازار 1860 میلیاردی سلامت دیجیتال. بارگذاری شده در تاریخ 25/2/1402، دسترسی در: www.digiato.com
Aceto, G., Persico, V., & Pescapé, A. (2020). Industry 4.0 and health: Internet of things, big data, and cloud computing for healthcare 4.0. Journal of Industrial Information Integration, 18, 100129.‏
Ahsan, M. M., & Siddique, Z. (2022). Industry 4.0 in Healthcare: A systematic review. International Journal of Information Management Data Insights, 2(1), 100079.‏
ÇAVUŞ, Ö. H. (2022). Occupational Health and Safety Practises in the Industry 4.0 Process. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 9(2), 147-169.‏
Desai, A. A., Patil, S. D., Yadav, P. H., & Kekare, A. (2023). Design, Analysis, and Development of Additive Manufacturing by using FDM Technique with Dual Nozzle Assembly. Materials Today: Proceedings, 77, 619-626.‏
Dombrowski, U. & Wagner, T. (2014). Arbeitsbedingungen im Wandel der Industrie 4.0. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 109(5), 351-355.‏
Fanta, G. B., Pretorius, L. E. O. N. & Nunes, B. R. E. N. O. (2021). Enabling circular economy in healthcare using industry 4.0 digital technologies. In Proceedings of the 30th International Conference of the International Association for Management of Technology, IAMOT.‏
Gorbunova, O. N., Pilipchuk, N. V., Udovik, E. E., Shugaeva, O. V., & Shumakova, I. A. (2022). Work 4.0: Designing Competencies for the Employee of the Future. In Business 4.0 as a Subject of the Digital Economy (pp. 53-60). Cham: Springer International Publishing.‏
Hajoary, P. K. (2023). Industry 4.0 Maturity and Readiness-A case of a Steel Manufacturing Organization. Procedia Computer Science, 217, 614-619.‏
Hernandez-de-Menendez, M., Morales-Menendez, R., Escobar, C. A., & McGovern, M. (2020). Competencies for industry 4.0. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 14(4), 1511-1524.‏
Jerman, A.., Pejić Bach, M. & Aleksić, A. (2020). Transformation towards smart factory system: Examining new job profiles and competencies. Systems Research and Behavioral Science, 37(2), 388-402.‏
Kammerlohr, V., Pfeiffer, A., & Uckelmann, D. (2020, February). Digital laboratories for educating the IoT-generation heatmap for digital lab competences. In International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (pp. 3-20). Springer, Cham.‏
Kannan, K. S. P. & Garad, A. (2020). Competencies of quality professionals in the era of industry 4.0: a case study of electronics manufacturer from Malaysia. International Journal of Quality & Reliability Management,‏ 38 (3), 839-871.
Karatas, M., Eriskin, L., Deveci, M., Pamucar, D., & Garg, H. (2022). Big Data for Healthcare Industry 4.0: Applications, challenges and future perspectives. Expert Systems with Applications, 116912.
Katal, A. (2023). Leveraging Fog Computing for Healthcare. In Deep Learning Technologies for the Sustainable Development Goals: Issues and Solutions in the Post-COVID Era (pp. 51-68). Singapore: Springer Nature Singapore.‏
Khan, S., Bizanjo, M., & Uddin, N. (2022). Determining key human capital competencies for industry 4.0: a conceptual framework. Pakistan Journal of Social Research, 4(1), 476-484.‏
Kohl, Markus., Heimeldinger, Carina., Brieke, Michael., & Fottner, Johannes. (2019, July). Competency model for logistics employees in smart factories. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 133-145). Springer, Cham.‏
Kotzias, K., Bukhsh, F. A., Arachchige, J. J., Daneva, M., & Abhishta, A. (2022). Industry 4.0 and healthcare: Context, applications, benefits and challenges. IET Software.‏1-54.
Kowal, B., Włodarz, D., Brzychczy, E., & Klepka, A. (2022). Analysis of Employees’ Competencies in the Context of Industry 4.0. Energies, 15(19), 7142.‏
Kumar, S., Srivastava, M., & Prakash, V. (2023). Challenges and Opportunities for Mutual Fund Investment and the Role of Industry 4.0 to Recommend the Individual for Speculation. New Horizons for Industry 4.0 in Modern Business, 69-98.‏
Mustapha, I., Khan, N., Qureshi, M. I., Harasis, A. A., & Van, N. T. (2021). Impact of industry 4.0 on healthcare: a systematic literature review (SLR) from the last decade.‏ IJIM, 15(18), 116-128.
Mwanza, J., Telukdarie, A., & Igusa, T. (2023). Impact of industry 4.0 on healthcare systems of low-and middle-income countries: a systematic review. Health and Technology, 1-18.‏
Narandžić, D., Spasojević, I., Lolić, T., Stefanović, D., & Ristić, S. (2021). Human Roles, Competencies and Skills in Industry 4.0: Systematic Literature Review. In Central European Conference on Information and Intelligent Systems (pp. 359-369). Faculty of Organization and Informatics Varazdin.‏
Nelvi, A. A., Fami, A., & Aprilianti, D. (2023). Aplikasi Augmented Reality (AR) untuk Pengenalan Varietas Anggur Hasil Balitbangtan. JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia, 4(4), 291-299.‏
Nguyen, A. T. (2022). Industry 4.0 competencies: a model for the Vietnamese workforce. Industrial and Commercial Training, 54(2), 201-219.‏
Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2003). Defuzzification within a multicriteria decision model. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 11(05), 635-652.‏
Ow, J. (2021). The Future of Healthcare in Singapore. the Challenges and Benefits of Integrated Use of Industry 4.0 Technologies and How Likely the General Public and Institutions Are to Adopt the Integration of Industry 4.0 Technologies. Available at SSRN 3957676.‏
Palaniswamy, T., & Vellingiri, M. (2023). Internet of Things and Deep Learning Enabled Diabetic Retinopathy Diagnosis using Retinal Fundus Images. IEEE Access.‏
Pavani, K., Sree, J. R. S., Rani, A. S. S., Rohini, K., Kumar, T. P., & Yellamma, P. (2023, January). Data Security and Privacy Issues in Cloud Environment. In 2023 5th International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT) (pp. 788-793). IEEE.‏
Rajendran, P. (2019). Speeding Up Trajectory Planning for Autonomous Robots Operating in Complex Environments. Doctoral dissertation, University of Southern California.
Ravi, C., Tomar, A., & Yadav, T. K. (2023). Industry 4.0: Digitalization and Sustainability Opportunities. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 210-215.
Salimova, N. D., Salaeva, M. S., Mirakhmedova Sh, T., & Boltaboev, H. K. (2023). Simulation training in medicine. Journal of Modern Educational Achievements, 3(3), 138-142.‏
Sood, S. K., Rawat, K. S., & Kumar, D. (2022). A visual review of artificial intelligence and Industry 4.0 in healthcare. Computers and Electrical Engineering, 101, 107948.‏
Tortora, A. M., Maria, A., Iannone, R., & Pianese, C. (2021). A survey study on Industry 4.0 readiness level of Italian small and medium enterprises. Procedia Computer Science, 180, 744-753.‏
Virmani, N., Sharma, S., Kumar, A., & Luthra, S. (2023). Adoption of industry 4.0 evidence in emerging economy: Behavioral reasoning theory perspective. Technological Forecasting and Social Change, 188, 122317.
Vrchota, J., Mařiková, M., Řehoř, P., Rolínek, L., & Toušek, R. (2019). Human resources readiness for industry 4.0. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(1), 3.‏
Wani, Z. A., & Bhat, A. (2023). Exploring the Augmented Intelligence and Augmented Reality: Their Use and Future Applications in Libraries. In Handbook of Research on Technological Advances of Library and Information Science in Industry 5.0 (pp. 125-141). IGI Global.‏
Weerasinghe, W. P. T. D., Vidanagamachchi, K., & Nanayakkara, L. D. J. F. (2020, March). Employee competencies development framework for industry 4.0 adaptation in the healthcare sector. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dubai, UAE, March 10-12, 2020
Wu, W.W. & Lee, Y.T. (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert systems with applications, 32(2), 499-507.‏
Wulandari, S. S. (2023). Big Data Concepts, Opportunities, Challenges, and Paradoxes. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(1), 1-5.‏
Yang, G., Pang, Z., Deen, M. J., Dong, M., Zhang, Y. T., Lovell, N., & Rahmani, A. M. (2020). Homecare robotic systems for healthcare 4.0: visions and enabling technologies. IEEE journal of biomedical and health informatics, 24(9), 2535-2549.‏
Zouqiong, H. (2023). Cyber Security Evolution and Conceptualization. Social Science Journal for Advanced Research, 3(1), 1-5.‏