بررسی تمایل به رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان از طریق رهبری متنوع‌گرا در شرایط کرونایی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.22034/jhrs.2023.172972

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر رهبری متنوع‌گرا بر رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان با تبیین نقش میانجی ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی (نظریه خودتعیین‌گری) اجرا شده است. پژوهش حاضر یکی از پژوهش‌های تجربی است که کاربرد تئوری خودتعیینی را در شرایط بحرانی کووید 19 نشان می‌دهد.
روش: این پژوهش بر اساس معیار هدف، در گروه پژوهش‌های کاربردی و بر اساس استراتژی پژوهش، هم‌بستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار سمپل پاور 220 نفر به‌دست آمد. شیوه نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده با اسـتفاده از روش معـادلات سـاختاری، از طریق نرم‌افزار ایموس انجام شد.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های این پژوهش، نقش متغیرهای «ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی» میانجی، در تأثیر رهبری تنوع‌گرا بر اشتیاق شغلی و اشتراک دانش، جزئی است.
نتیجه‏گیری: برای درک اثربخشی ارتباطات بحرانی درونی و رفتارهای رهبری و افزایش نتایج و خروجی کارکنان، باید نیازهای اساسی روان‌شناختی آن‌ها در نظر گرفته شود، تا حدی که احساس کنند در شغل خود شایستگی دارند، بر محدوده شغلی خود کنترل دارند و با سایر همکاران در محل کار، ارتباط مؤثر برقرار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Employees’ Tendency towards Knowledge Sharing Behavior and Job Engagement through Diversified Leadership in Corona Conditions (A Study Case: Mazandaran University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Vahdati 1
  • Zahra Ghafori 2
1 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economic Sciences, University of Lorestan, Khorram Abad, Iran.
2 PhD. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economic Sciences, University of Lorestan, Khorram Abad, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: The aim of this study was to evaluate the effect of diversity-oriented leadership on employee’s knowledge sharing behavior and job engagement by considering the mediating role of transparent internal communication and satisfaction of internal needs (self-determination theory). The present study is one of the first experimental studies that shows the application of self-determination theory in critical conditions of Covid 19 virus.
Methodology: This research is an applied research based on the purpose, and it is a survey correlation based on the research strategy. The statistical population of this study includes the staff of Mazandaran University of Medical Sciences and the sample size is 220 persons using sample power software and the sampling method is simple random. Analyzing the data was performed using structural equation method through Amos software.
Findings: According to the findings of this study, the variables of “transparent communication” and “internal needs satisfaction” have a partial mediating role in the impact of diversified-oriented leadership on job engagement and knowledge sharing.
Conclusion: To understand the effectiveness of internal critical communication, leadership behaviors as well as increasing the employees’ outcome and output, the basic psychological needs of employees must be put under consideration to the extent that they feel competent in their job, have control over their job scope, and communicate effectively with other colleagues at work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing behavior
  • Diversity oriented leadership
  • Transparent internal communication
  • Internal needs satisfaction
  • Covid-19 virus
اجتهادنیا، سعید (1395). تحلیل چندسطحی تأثیر مدیریت تنوع منابع انسانی بر اعتماد سازمانی و اشتراک‏گذاری دانش با نقش تعدیل‏کنندگی هنجارهای همکاری (مورد مطالعه: کتابداران کتابخانههای اهواز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
اکبری، محسن، اسماعیل‌پور، رضا؛ آل طه، سید حسن؛ قویدل، آزاده (1399). ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون سازمانی: مطالعه میانجی‌گری ابهام نقش و تعهد سازمانی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 10(2)، 125- 150.
چگینی، ولی (1401). بررسی میزان تأثیرگذاری تنوع شناختی بر خلاقیت تیمی با میانجی‌گری انگیزه درونی تیم و در نظر گرفتن اثر تعدیلگری رهبری تحولگرا، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی سهروردی، گروه مدیریت.
حیدری، آتنا (1398). نقش رضایتمندی از نیازهای بنیادی روان‌شناختی و انگیزش خودگردان در موفقیت تحصیلی: از دیدگاه نظریه خود تعیین‏گری، نشریه رویش روانشناسی، 8(10)، 63- 70.
حیدری، ریحانه؛ آراسته، مهدی؛ افشاری، حمیدرضا (1396). تأثیر سرمایه روان‎شناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی). فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 67(4)، 127- 152.
درخشان، مژگان؛ قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل؛ سیف پناهی، حامد (1396). رابطه رهبری اصیل و شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 15 (4)، 767- 788.
درویش نژاد، امیرعباس (1399). بررسی رابطه مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران با اشتیاق شغلی و نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداریهای غرب استان مازندران). پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده مدیریت و حسابداری.
رجبی، مریم؛ فکور ثقیه، امیرمحمد؛ خوراکیان، علیرضا (1398). تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعه نقش میانجی شبکه‎های اجتماعی و تسهیم دانش، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 9 (4)،‌ 53- 76.
گنجی، فاطمه (1401). بررسی تأثیر رهبری تحول‎گرا بر نوآوری کارکنان با میانجی‎گری مدیریت تنوع (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی). پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان مرکزی، مرکز پیام نور اراک.
هماینی دمیرچی، امین؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ همایون آریا، شاهین (1397). بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی‌گری اشتیاق شغلی (مطالعه موردی: دانشکده‎های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(2)، 275- 296.
Carmeli, A., Reiter-Palmon, R. & Ziv, E. (2010), “Inclusive leadership and employee involvement in creative tasks in the workplace: the mediating role of psychological sfety”, Creativity Research Journal, 22(3), 250-260.
Carmeli, A., Reiter-Palmon, R. & Ziv, E. (2010). Inclusive leadership and employee involvement in creative tasks in the workplace: the mediating role of psychological safety. Creativity Research Journal, 22(3), 250-260.
Coun, M.M., Peters, P.C. & Blomme, R. R. (2019). ‘Let's share!’The mediating role of employees' self-determination in the relationship between transformational and shared leadership and perceived knowledge sharing among peers. European Management Journal, 37(4), 481-491.
Forner, V.W., Jones, M., Berry, Y. & Eidenfalk, J. (2021). Motivating workers: how leaders apply self-determination theory in organizations. Organization Management Journal, 18(2), 76-94.
Gallup (2020). How coronavirus will change the ‘next normal’ workplace. available at: www.gallup.com/workplace/309620/coronavirus-change-next-ژnormal-workplace.aspx
Goswami, S. & Goswami, B. K. (2018). Exploring the Relationship between Workforce Diversity, Inclusion and Employee Engagement. Drishtikon: A Management Journal, 9(1), 65-89.
Heydari, R., Arasteh, M., Afshari, H. (2017). The effect of psychological capital on job ingagement (case study). Human Resource Studies Quarterly, 7 (4), 127- 152. (in Persian)
Jackson, S.E., Chuang, C.H., Harden, E.E., Jiang, Y. and Joseph, J.M. (2006). Toward developin human resource management systems for knowledge-intensive teamwork. Research in Personnel Human ResourcesManagement, 25(6), 27-70.
Johansen, W., Aggerholm, H.K. & Frandsen, F. (2012). Entering new territory: a study of internal crisismanagement and crisis communication in organizations. Public Relations Review, 38(2), 270-279.
Kalev, A. (2020). US unemployment rising faster for women and people of color. Harvard Business Review, available at: https://hbr.org /2020/04/research-u-s-unemployment rising-faster-forwomen- and-people-of-color .
Kim, Y. (2020). Organizational resilience and employee work-role performance after a crisis situation: exploring the effects of organizational resilience on internal crisis communication. Journal of Public Relations Research, 32(1/2).
Lee, Y., Tao, W., Jo-Yun Li, Q. & Sun, R. (2020). Enhancing employees’ knowledge sharing through diversity-oriented leadership and strategic internal communication during the COVID-19 outbreak. Journal of knowledge management, 25(6), 1526-1549.
Luu, T.T., Rowley, C. & Vo, T.T. (2019). Addressing employee diversity to foster their workengagement. Journal of Business Research, 95, 303-315.
Mao, Y., Kang, X., Lai, Y., Yu, J., Deng, X., Zhai, Y., & Bonaiuto, F. (2023). Authentic leadership and employee resilience during the COVID-19: The role of flow, organizational identification, and trust. Current Psychology, 23, 1-16. doi: 10.1007/s12144-022-04148-x
McDermott, R (1999). Why information technology insp ired but cannot deliverknowledge management. California Management Review, 41(4), 103-117.
Men, L.R. & Stacks, D. (2014). The effects of authentic leadership on strategic internal communication and employee-organization relationships. Journal of Public Relations Research, 26(4), 301-324.
Men, L.R. (2014). Internal reputation management: the impact of authentic leadership and transparent communication. Corporate Reputation Review, 17(4), 254-272.
Moldogaziev, T.T. & Silvia, C. (2015). Fostering affective organizational commitment in public sector agencies: the significance of multifaceted leadership roles. Public Administration, 93(3), 557-575.
Nembhard, I.M. & Edmondson, A.C. (2006). Making it safe: the effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams. Journal of Organizational Behavior, 27(7), 941-966.
Nguyen, T.M., Siri, N.S. & Malik, A. (2021). Multilevel influences on individual knowledge sharing behaviours: the moderating effects of knowledge sharing opportunity and collectivism. Journal of Knowledge Management, https://doi.org/10.1108/JKM-01-2021-0009. Access 4 Jul 2021.
Parku, K., Obuobisa-Darko, T., & Asiedu, E. A. (2022). Psychological Contract Breach, Stress and Employee Engagement During and After COVID-19: The Role of Inclusive Leadership, Journal of Business, Management and Social Studies, 2(4) 175-194.
Rawlins, B. (2008). Give the emperor a mirror: toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency. Journal of Public Relations Research, 21(1), 71-99.
Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.
Saks, A.M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619.
Tulshyan, R. (2020). How to be an inclusive leader through a crisis. Harvard Business Review, available at: https://hbr.org/2020/04/how-to-be-an-inclusive-leader-through-a-crisis).
Wang, H.J., Lu, C.Q. & Siu, O.L. (2015). Job insecurity and job performanc the moderating role of organizational justice and the mediating role of wor engagement. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1249-1258.
Wang, S. & Noe, R.A. (2010). Knowledge sharing: a review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20(2), 115- 131.
Yin, J., Ma, Z., Yu, H., Jia, M. & Liao, G. (2019). Transformational leadership and employee knowledge sharing: explore the mediating roles of psychological safety and team efficacy. Journal of Knowledge Management, 24(2), 150-171.
Yue, C.A., Men, L.R. & Ferguson, M.A. (2019). Bridging transformational leadership, transparent communication, and employee openness to change: the mediating role of trust. Public Relations Review, 45(3), 101-779.