طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2023.177023

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به افزایش سن و روند سال‌خوردگی جمعیت، بهبود امید به زندگی، کاهش‌ زادوولدها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، تمایل کارکنان بازنشسته به بازگشت به بازار کار افزایش یافته و ضروری است تا به شرایط و انتظارات این گروه کاری در جامعه پرداخته شود. اشتغال به کار پس از بازنشستگی از مشاغل عادی تمام‌وقت و قبل از خروج کامل از فعالیت‌های درآمدزا، اشتغال پل شناخته می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب اشتغال پل و همچنین ارائه الگوی تصمیم به اشتغال پل اجرا شده است.
روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه‌ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده‌شده در پژوهش را مقاله‌های منتشر شده در پایگاه‌های داده‌ای الزویر و تامسون روترز تشکیل می‌دهد. بعد از گردآوری مقاله‌های منتشر شده از دو پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله‌های منتخب برای بررسی انتخاب شد.
یافته‌ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، سه دسته عوامل شخصی (سطح خرد)، سازمانی (سطح متوسط) و زمینه‌ای (سطح کلان)، به‌عنوان عوامل مؤثر بر اشتغال پل شناخته شد. هر یک از عوامل مطرح شده خود ابعاد دیگری دارد. این عوامل در کنار متغیرهای دیگری همچون نگرش سازمانی، کارکردهای آشکار و پنهان کار و... چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل را می‌سازند.
نتیجه‌گیری: این چارچوب می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی سازمان‌ها باشد تا به‌طور مجدد از تجربه‌ها، دانش، تخصص و مهارت‌های بازنشستگان در مشاغل حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای استفاده شود. گفتنی است که پیش‌نیاز پیاده‌سازی صحیح اشتغال پل در سازمان‌های دولتی و غیردولتی کشور، تدوین و اجرای سیاست‌ها و استراتژی منابع انسانی متناسب با آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bridge Employment Decision-Making Framework: A Meta-Synthesizing

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Seyed Naghavi 1
  • Seyed Mahdi Alvani 1
  • Alireza Koshki Jahromi 2
  • Seyyedeh Sanaz Sadafi Mousavi 3
1 Prof., Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Considering the increase in age, population aging, improvement in life expectancy, reduction in birth rate, economic and social conditions of society, the desire of retired employees to return to the labor market has increased and it is necessary to address the conditions and expectations of this working group in society. Employment after retirement from regular full-time employment and before complete withdrawal from income-generating activities is known as bridge employment. This research seeks to investigate the factors affecting bridge employment and also to provide a model of employment decision.
Methodology: This research is of a qualitative, developmental, interpretive and inductive type with a meta-composite approach and qualitative content analysis method. The sources of information used in the research are articles published in Elsevier and Thomson Reuters Databases. After collecting the published articles from two databases based on the index considered by the researchers, the selected articles were selected for review.
Findings: After reviewing and combining the results of the selected studies reviewed, three categories of factors i.e., personal (micro level), organizational (medium level) and contextual (macro level) were recognized as effective factors on bridge employment. Each of the mentioned factors has different dimensions. These factors along with other variables such as organizational attitude, the overt and hidden functions of work, etc. construct the employment decision-making framework of the bridge.
Conclusion: This framework can be a basis for planning organizations in order to re-employ retirees in professional and non-professional jobs and use their experiences, knowledge, expertise, and skills. It should be noted that the prerequisite for the correct implementation of bridge employment in governmental and non-governmental organizations of the country, formulation and implementation of human resource policies and strategies are appropriate to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge employment
  • Retirement
  • Overt and hidden functions
  • Framework
  • Meta-synthesizing
خلعبتری معظم، مریم؛ یزدانی، حمیدرضا و عسگری، ناصر (1401). فراترکیب اقدام‏ها و رهاوردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی با رویکرد منابع انسانی. مطالعات منابع انسانی، 12(2)، 1-24.
عریضی، حمیدرضا؛ امیری، مولود؛ نوری، ابوالقاسم (1393). رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات، مطالعات روان‏شناختی، 10(1)، 137-160.
مصاحبی، محمدرضا؛ عریضی، حمیدرضا؛ یزدخواستی، فریبا؛ بیدرام، حمید (1398). رابطه کاهش درآمد، سلامت و خشنودی شغلی قبل از بازنشستگی با بهزیستی روان‌شناختی پس از آن با توجه به نقش تعدیلی وجود برنامه بازنشستگی، شغل در دوره گذار و انتظار بازنشستگی زودتر و دیرتر از انتظار. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 20(14)، 1-14.
معتمدی، عبدالله؛ یوسف، اعظمی؛ رستمی، مسعود؛ جلالوند، محمد (1399). کیفیت زندگی در بازنشستگی: نقش ویژگی‌های شخصیتی، راهبردهای مقابله‌ای و نگرش مذهبی. روان‌شناسی پیری، 6 (3)، 217–205.  
Alcover, C., Topa, G., Parry, E., Fraccaroli, F., & Depolo, M. (2014). Bridge employment. A Research Handbook, (1th ed.). London, UK: Routledge.
Beehr, T.A., Bennett, M.M. (2014). Working After Retirement: Features of Bridge Employment and Research Directions. Work. Aging Retire., 1, 112–128.
Björklund Carlstedt, A., Jacobsson, G., Bjursell, C., Nystedt, P., Sternäng, O. (2022). Staffing agency: A bridge to working during retirement. Work, 72(2), 529-537. doi: 10.3233/WOR-205255.
Bravo, J. M., Ayuso, M., Holzmann, R., & Palmer, E. (2021). Intergenerational Actuarial Fairness When Longevity Increases: Amending the Retirement Age. SSRN Electronic Journal, 30 (2), 50-62.
Buheji, M. (2021). Fore sighting the Transformation Requirements towards “Aging Economy.” International Journal of Management (IJM), 12 (9), 123–135.
Cahill, K. E., Giandrea, M. D. & Quinn, J. F. (2013). Retirement patterns and the macroeconomy, 1992– 2010: The prevalence and determinants of bridge jobs, phased retirement, and reentry among three recent cohorts of older Americans. The Gerontologist, 55(3), 384-403.
Cahill, K. E., Giandrea, M.D. & Quinn, J.F. (2014). The Impact of Hours Flexibility on Career Employment, Bridge Jobs, and the Timing of Retirement.  Economic Working Papers 472, Bureau of Labor Statistics.
Chang, H., Chi, N., & Miao, M. (2007). Testing the relationship between three-component organizational/occupational commitment and organizational/occupational turnover intention using a non-recursive model. Journal of Vocational Behavior, 70 (2), 352−368.
Crede, M., & Harms, P. (2019). Questionable research practices when using confirmatory factor analysis. Journal of Managerial Psychology, 34(1), 18–30.
Dong, J., Yan, S. & Yang, X. (2022). Evolutionary Game Analysis between Local Government and Enterprises on Bridge Employment from the Perspective of Dynamic Incentive and Punishment. Systems, 10, 115. https://doi.org/10.3390/systems10040115
Edge, C. E., Cooper, A. M., & Coffey, M. (2017). Barriers and facilitators to extended working lives in Europe: A gender focus. Public Health Reviews, 38(1), 1–27.
Fan, R., Wang, Y. & Lin, J. (2021). Study on Multi-Agent Evolutionary Game of Emergency Management of Public Health Emergencies Based on Dynamic Rewards and Punishments. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8278. https://doi.org/10.3390/ijerph18168278
Feldman, D. C. & Ng, T. W. H. (2013). Theoretical approaches to the study of job transitions. In N. W. Schmitt, S. Highhouse, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of Psychology, Vol. 12.
Garcia, P. R. J. M., Bordia, P., Restubog, S. L. D., & Caines, V. (2018). Sleeping with a broken promise: The moderating role of generativity concerns in the relationship between psychological contract breach and insomnia among older workers. Journal of Organizational Behavior, 39(3), 326–338.
Garcia, P.R.J.M. Amarnani, R.K. Bordia, P. Restubog, S.L.D. (2021). When support is unwanted: The role of psychological contract type and perceived organizational support in predicting bridge employment intentions. American Psychological Association., 125 (2), 103–120.
Griffin, B. & Hesketh, B. (2008). Post‐retirement work: The individual determinants of paid and volunteer work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81, 101–121.
Grundy, E. M., & Murphy, M. (2017). Population ageing in Europe. Oxford Textbook of Geriatric Medicine, 14 (2), 11–18.
Hampton, M. & Totty, E. (2020). Minimum Wages, Retirement Timing, and Labor Supply. 10.13140/RG.2.2.32952.67840
Hampton, M. & Totty, E. (2021). Minimum Wages, Retirement Timing, and Labor Supply, Human Resource Management Journal, 30 (3).
Hanna, S. D., Kim, K. T. & Chen, S. C. C. (2016). Retirement savings. In Handbook of consumer finance research (pp. 33-43). Springer International Publishing.
Hatcher, C. B. (2003). The economics of the retirement decision. In G. A. Adams & T. A. Beehr (Eds.), Retirement: Reasons, processes, and results (pp. 136–158). New York: Springer Publishing Company.
Henkens, K., Van Dalen, H. P., Ekerdt, D. J., Hershey, D. A., Hyde, M., Radl, J., Van Solinge, H., Wang, M., & Zacher, H. (2018). What We Need to Know About Retirement: Pressing Issues for the Coming Decade. The Gerontologist, 58(5), 805–812.
Jones, D.A. & McIntosh, B.R. (2010). Organizational and occupational commitment in relation to bridge employment and retirement intentions. Journal of Vocational Behavior, 77, 290-303.
Kähkönen, T., Blomqvist, K., Gillespie, N. & Vanhala, M. (2021). Employee trust repair: A systematic review of 20 years of empirical research and future research directions. Journal of Business Research, 130(3), 98–109.
Karpinska, K., Henkens, K. & Schippers, J. (2011). The recruitment of early retirees: A vignette study of the factors that affect managers' decisions. Ageing and Society, 31(4), 570-589. doi:10.1017/S0144686X10001078
Kim, E. (2022). Korean baby boomer retirees’ bridge employment experiences in community service jobs. Educational Gerontology, 47(4), 151–159.
Lahlouh, K., Lacaze, D. & Huaman-Ramirez, R. (2019). Bridge employment and full retirement intentions: The role of person-environment fit. Personnel Review, 48(6), 1469–1490. https://doi.org/10.1108/PR-02-2018-0067
Lain, D., & Vickerstaff, S. (2014). Working beyond retirement age: Lessons for policy. In S. Harper & K. Hamblin (Eds.), International handbook on ageing and public policy, 33 (1), 242–255.
Li, J., Yuan, B., & Lan, J. (2021). The influence of late retirement on health outcomes among older adults in the policy context of delayed retirement initia. Archives of Public Health, 79(1), 1–14.
Lorenz, S., Zwick, T. & Bruns, M. (2022). Beware of the employer: Financial incentives for employees may fail to prolong old-age employment. The Journal of the Economics of Ageing, 21, 100363. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2021.100363
Mazumdar, B., Warren, A. M., & Brown, T. C. (2021). Bridge employment: Understanding the expectations and experiences of bridge employees. Human Resource Management Journal, 31(2), 575-591.
Mazumdar, B., Warren, A., Dupré, K. & Brown, T. (2022). Employment expectations: Examining the effect of psychological contract fulfillment on bridge employees’ personal and work attitudes. Personnel Review, 52(5), 1563-1578.
Mazumdar, B., Warren, A.M. & Brown, T.C. (2020). Bridge employment: Understanding the expectations and experiences of bridge employees. Human Resource Management Journal, 31(2), 575-591.
Meng, Q., Liu, Y., Li, Z. & Wu, C. (2021). Dynamic reward and penalty strategies of green building onstruction incentive: An evolutionary game theory-based analysis. Environmental Science and Pollution Research, 28, 44902–44915.
Mensah, R. O., Agyemang, O., & Polytechnic, T. (2021). Perceived Consequences of Unplanned Retirement of Staff of Educational Institutions: The Case of Takoradi Technical University, Ghana. July, Archives of Public Health, 29 (2). 59-79.
Misty, M., Bennett, T. Beehr, A. & Lepisto, L.R. (2016). A Longitudinal Study of Work After Retirement: Examining Predictors of Bridge Employment, Continued Career Employment, and Retirement, The International Journal of Aging and Human Development, 83(3).
Morgan, L.A. & Lothian, S. A. (2017). Designing successful post-retirement solutions by blending growth, income and protection. British Actuarial Journal, 22(01), 177-206.
Müller, A., Lange, A.D., Weigl, M., Oxfart, C. & Heijden, B. V. (2013). Compensating losses in bridge employment? Examining relations between compensation strategies, health problems, and intention to remain at work. Journal of Vocational Behavior, 83(1), 68-77.
Munoz, S. R. & Bangdiwala, S. I. (1997). Interpretation of Kappa and B statistics measures of agreement. Journal of Applied Statistics, 24(1), 105-112.
Peng, Y. (2022). A two-study examination of age discrimination, work meaningfulness, and bridge employment intentions. Career Development International, 27 (4), 391–407.
Peng, Y., Xu, X., Jex, S.M. & Chen, Y. (2020). The Roles of Job-Related Psychosocial Factors and Work Meaningfulness in Promoting Nurses’ Bridge Employment Intentions. Career Development International, 47 (1), 701–716.
Read, S., Grundy, E. & Foverskov, E. (2016). Socio-economic position and subjective health and well-being among older people in Europe: a systematic narrative review. Aging & mental health, 20(5), 529-542.
Ribes, E., & Mines Paristech, C. (2021). Financial planning & optimal retirement timing for physically intensive occupations, Business & Economics, 2(8), 1-28.
Shultz, K.S. (2000). Bridge employment: Work after retirement. In G.A. Adams & T.A. Beeher (Eds). Retirement: Reasons, processes, and results. New York: Springer, PP: 215-241.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines", Journal of Business Research, 104(20162), 2019, 333–339.
Stevens, M.J., Barker, M., Dennison, E., Harris, E.C., Linaker, C., Weller, S., Walker-Bone, K. (2022). Recent UK retirees' views about the work-related factors which influenced their decision to retire: a qualitative study within the Health and Employment After Fifty (HEAF) cohort. BMC Public Health, 22(1), 116. doi: 10.1186/s12889-022-12541-1.
Sullivan, S. E., & Al Ariss, A. (2019). Employment after retirement: A review and framework for future research. Journal of Management, 45 (1), 262–284.
Truxillo, D. M., & Fraccaroli, F. (2013). Research themes on age and work: Introduction to the Special Issue. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22 (1), 249–252.
Vogel, E., Ludwig, A., & Börsch-Supan, A. (2017). Aging and pension reform: extending the retirement age and human capital formation. Journal of Pension Economics & Finance, 16(1), 81–107.
von Bonsdorff, M. E., Zhan, Y., Song, Y., Wang, M. (2017). Examining Bridge Employment From a Selfemployment Perspective—Evidence From the Health and Retirement Study. Work, Aging and Retirement, 3(3), 298–312.
Wahrendorf, M., Akinwale, B., Landy, R., Matthews, K., & Blane, D. (2017). Who in Europe works beyond the state pension age and under which conditions? Results from SHARE. Journal of Population Ageing, 10 (3), 269–285.
Wang, M., & Shultz, K. S. (2010). Employee retirement: A review and recommendations for future investigation. Journal of Management, 36, 172–206.
Wang, M., Zhan, Y., Liu, S., & Shultz, K. S. (2008). Antecedents of bridge employment: A longitudinal investigation. Journal of Applied Psychology, 93 (2), 818 – 827..
Wang, M., Adams, G.A., Beehr, T.A. & Shultz, K.S. (2009). Bridge Employment and Retirement; Information Age Publishing: Charlotte, NC, USA, 22 (3), 1-10.
Xie, L., Wu, Y. Y., Shen, Y. X., Zhang, W.C., Zhang, A. Q., Lin, X.Y., Ti, S. M., Yu, Y. T. & Yang, H. L. (2021). Effect of Retirement on Work Hours: Evidence from China. Social Indicators Research, 157(2), 671–688. https://doi.org/10.1007/S11205-021-02661-3
Xie, Y., Sun, X., & Yang, S. (2021). The effect of delayed retirement on social welfare in China from the perspective of the pension replacement rate. Singapore Economic Review. 12 (3), 17-32.
Yin, R., Xin, Y., Bhura, M., Wang, Z., Tang, K. (2022). Bridge Employment and Longevity: Evidence From a 10-Year Follow-Up Cohort Study in 0.16 Million Chinese. J. Gerontol B Psychol Sci Soc Sci., 77(1), 750–758.
You, M., Li, S., Li, D., Cao, Q. & Xu, F. (2020). Evolutionary game analysis of coal-mine enterprise internal safety inspection system in China based on system dynamics. Resour. Policy, 67 (3), 101- 673116.
Yuan, B., Li, J., & Liang, W. (2021). The interaction of delayed retirement initiative and the multilevel social health insurance system on physical health of older people in China. International Journal of Health Planning and Management, 28 (4), 112-130.
Zhan, Y. (2016). Blended Work: Further Connecting to the Broader Bridge Employment Literature. Work, Aging and Retirement, 2(4), 390–395.
Zhan, Y., Wang, M. & Yao, X. (2013). Domain specific effects of commitment on bridge employment decisions: The moderating role of economic stress. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22 (1), 362–375.
Zhan, Y., Wang, M., Liu, S., & Shultz, K. S. (2009). Bridge employment and retirees’ health: A longitudinal investigation. Journal of Occupational Health Psychology, 14 (3), 374–389.