دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

طراحی چارچوب تصمیم‌گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب

صفحه 1-23

10.22034/jhrs.2023.177023

میر علی سید نقوی؛ سید مهدی الوانی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ سیده ساناز صدفی موسوی


تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی

صفحه 24-50

10.22034/jhrs.2023.177025

شبنم حیدری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ علیرضا حسن زاده؛ احمدرضا اعتمادی