شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندهای مدیریت بهره‌ور منابع انسانی در دوره کرونا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jhrs.2023.177029

چکیده

زمینه و هدف: با اینکه درباره تأثیر کووید ۱۹ و پیامدهای آن روی شیوه‌های کاری و مدیریت منابع انسانی، بحث‌های زیادی شده است، پژوهشی در رابطه با مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در این دوره، صحبتی به میان نیاورده است و خلأ نظری بسیاری زیادی در آن وجود دارد. با شناخت مقوله‌های اصلی مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در سازمان‌های متولی و تصمیم‌گیرنده، می‌توان ضمن برون‌رفت از زیان‌های آن، استراتژی‌هایی را اتخاذ کرد. از همین رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در دوره کروناست.
روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و روش پژوهش آن، از نوع روش ترکیبی یا آمیخته است و به‌ترتیب از روش تحلیل مضمون و پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، کلیه بازیگران مؤثر سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه منابع انسانی است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند که یکی از روش‌های نمونه‌گیری کیفی است، این افراد شناسایی شدند و از ۱۳ خبره مصاحبه به‌عمل آمد. روش نمونه‌گیری بخش کمّی، احتمالی و به‌شیوه سیستماتیک بود که در نهایت ۳۱ نفر به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد.
یافته‌ها: با بررسی مصاحبه‌ها ۸۰ کد شناسایی شد که از ۸۰ کد اولیه، ۱۵ مضمون پایه، ۷ مضمون سازمان‌دهنده و ۳ مضمون فراگیر استخراج شد. در بخش کمّی، تمامی مضامین مقادیری بالاتر از حد مقبول را کسب کردند و تناسب مضامین (شاخص‌های) مدل، از مناسب‌بودن مدل اندازه‌گیری حکایت دارد.
نتیجه‌گیری: در شرایط نامشخص ناشی از کووید ۱۹، برای مدیریت مؤثر و کارآمد منابع انسانی در سازمان، باید به سه رکن توجه کرد: ۱. هوشمندسازی و منعطف‌سازی فرایندهای سازمانی؛ ۲. توانمندسازی محیطی و روانی سازمان و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم؛ ۳. مدیریت، بهسازی و ارتقای توانمندی و قابلیت‌های منابع انسانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Antecedents of Productive Human Resources Management during the Corona Pandemic (Studied Case: Administrative and Recruitment Affairs Organization)

نویسندگان [English]

  • Javad Madani 1
  • Kamran Myhami 2
  • Reza Najjari 3
1 Assistant Prof., Department of Public Administration and Tourism, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 MSc., Department of Public Administration, Faculty of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: While there are currently many discussions about the impact of Covid-19 and its consequences on work practices and human resource management (HRM), no research has been conducted to explore the effective and efficient management of human resources and big theoretical gaps exist. By knowing the main categories of effective and efficient management of human resources in responsible and decision-making organizations, strategies can be adopted while avoiding its disadvantages. Therefore, the main goal of this research is to identify and prioritize the factors influencing the effective and efficient management of human resources in the Corona Pandemic.
Methodology: This research in the point of the purpose is applied, and has used mixed method. In this research, thematic analysis and survey methods were used respectively. In the qualitative part, the participants includes the influential actors of Administrative and Recruitment Affairs Organization in the field of human resources. 13 experts were selected and interviewed using the purposeful sampling method, which is one of the qualitative sampling methods. In the quantitative part, the probability sampling method was used in a systematic way. Finally, 31 people answered the questionnaires. Structural equation modeling method and Smart PLS4 software were used for data analysis.
Findings: After examining the interviews, 80 codes were identified, from which 80 primary codes, 15 basic themes, 7 organizing themes, and 3 global themes were extracted. In the quantitative part, all the themes have obtained values higher than the acceptable limit, and the appropriateness of the themes (indices) of the model indicates the appropriateness of the measurement model.
Conclusion: In uncertain conditions caused by Covid-19, for the effective and efficient management of human resources in the organization, it is necessary to focus on the three principles: “intelligence and flexibility of organizational processes”, environmental and psychological empowerment of the organization and preparation of the necessary infrastructure”, and “management, improvement, promotion, ability and capabilities of human resources.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources
  • Effective and efficient management of human resources
  • Corona
  • Mixed method
پیله‌وری، نازنین؛ علیزاده، نادی (1399). طراحی مدل مدیریت تاب‌آوری منابع انسانی در شرایط همه‌گیری کرونا مبتنی بر آموزه‌های اسلامی با سوارای فازی. قرآن و طب. 5(5)، 50- 57.
شهریاری، بهاره (1400). شرایط مدیریت منابع انسانی در دوران کرونا، دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران. دسترسی در آدرس:https://civilica.com/doc/1264937
شهوازیان، سلاله و هاشمی قینانی، فیروزه (1399). چالش‌های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائه راه‏کار در صنعت هتلداری ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، 15(19)، 217- 252.
عباسی، طیبه؛ ابریشمی راد، سعید؛ بهادری، نرگس (1396). ارزیابی اثربخشی و چالش‌های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 7(1)، 165-186.
مکی‌زاده، وحید؛ شراعی، فاطمه؛ نکویی‌زاده، مریم (1400). تجربه‌زیسته دورکاری کارکنان در دوران ‌همه‌گیری کووید 19. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی. 11(4)، 50-73.
Abbas, J., Aman, J., Nurunnabi, M. & Bano, S. (2019). The impact of social media on learning behavior for sustainable education: evidence of students from selected universities in Pakistan. Sustainability, 11(6), 1683.
Abbas, J., Mubeen, R., Iorember, P.T., Raza, S. & Mamirkulova, G. (2021). Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry. Current Opinion in Behavioral Sciences, (2):100033. DOI:10.1016/j.crbeha.2021.100033
Abbasi, P., Ziapour, A. & Kianipour, N. (2018). Correlation of the components of student’s lifestyles and their health promotion. J. Clin. Diagn. Res. 12(6), 1–4.
Adikaram, A. S., Priyankara, H. P. R., & Naotunna, N. P. G. S. I. (2021). Navigating the crises of COVID-19: Human Resource professionals battle against the pandemic. South Asian Journal of Human Resources Management, 8(2), 192-218.‏
Ahammad, T. (2017). Personnel management to human resource management (HRM): How HRM functions. Journal of Modern Accounting and Auditing, 13(9), 412-420.‏
Alami, R., Gorji, O. H., Asrami, M. S., Saravi, H. R., Soteh, M. J., & Ahangari, F. R. (2016). The role of information technology (IT) in development and increase of the efficiency of human resources. Journal of Social Science Studies, 3(2), 188-197.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Azizi, M.R., Atlasi, R., Ziapour, A., Abbas, J. & Naemie, R (2021). Innovative human resource management strategies during the COVID-19 pandemic: A systematic narrative review approach. Heliyon; 7(6), e07233.
Bahmanyar, A., Estebsari, A. & Ernst, D. (2020). The impact of different COVID-19 containment measures on electricity consumption in Europe. Energy Research & Social Science, 68, 101683.
Bamney, A., Jashami, H., Sonduru Pantangi, S., Ambabo, J., Megat-Johari, M. U., Cai, Q., ... & Savolainen, P. T. (2023). Examining impacts of COVID-19-related stay-at-home orders through a two-way random effects model. Transportation Research Record, 2677(4), 255-266.
Bartuševičienė, I., & Šakalytė, E. (2013). Organizational assessment: effectiveness vs. efficiency. Social Transformations in Contemporary Society, 1(1), 45-53.‏
Blaga, P. & Jozsef, B. (2014). Increasing human resource efficiency in the production process. Procedia Technology, 12, 469 – 475.
Bondaletov, V. V., Senicheva, L. V., Medvedeva, N. V., Frolova, E. V., & Suvorova, E. V. (2017). Social self-organization as a form of social organization: Typology, approaches to the study and legal basis. Revista ESPACIOS, 38(48).
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
Brown, A., & Danaher, P. A. (2019). CHE principles: Facilitating authentic and dialogical semi-structured interviews in educational research. International Journal of Research & Method in Education, 42(1), 76-90.‏
Butterick, M., & Charlwood, A. (2021). HRM and the COVID‐19 pandemic: How can we stop making a bad situation worse? Human Resource Management Journal, 31(4), 847-856.‏
Caligiuri, P., Minbaeva, D., Verbeke, A., Zimmermann, A. (2020). International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice. Journal of International Business Studies, 51(5), 697–713.
Çalişkan, E. N. (2010). The impact of strategic human resource management on organizational performance. Journal of Naval Sciences and Engineering, 6(2), 100-116.‏
Cappelli, P. (2011). HR Implications of Healthcare Reform. Human Resource Executive Online, http://www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=379096509. March 29, 2010, accessed August 18, 2011.
Chanana, N. (2021). Employee engagement practices during COVID‐19 lockdown. Journal of public affairs, 21(4), e2508.‏
Collings, D. G., McMackin, J., Nyberg, A. J., & Wright, P. M. (2021). Strategic human resource management and COVID‐19: Emerging challenges and research opportunities. Journal of Management Studies, 58(5), 1378.‏
Davidescu A.A., Apostu S.A., Paul A., Casuneanu I. (2020). Work flexibility, job satisfaction, and job performance among Romanian employees-Implications for sustainable human resource management. Sustainability. 12 (15).
De Leon, V. (2020). Human Resource Management during the COVID-19 Pandemic. California State University; Northridge: 2020.
Dennerlein, J.T., Burke, L., Sabbath, E.L., Williams, J.A.R., Peters, S.E. & Wallace, L. (2020). An integrative total worker health framework for keeping workers safe and healthy during the COVID-19 pandemic. Hum. Factors. 62(5), 689–696.
Florkowski, G. W. (2019). HR technologies and HR-staff technostress: an unavoidable or combatable effect?. Employee Relations: The International Journal,‏ 41(5):1120-1144.
Hamouche, S. (2021). Human resource management and the COVID-19 crisis: Implications, challenges, opportunities, and future organizational directions. Journal of Management & Organization, 1-16.‏
Kaushal, V & Srivastava, S. (2020). Hospitality and tourism industry amid COVID-19 pandemic: Perspectives on challenges and learnings from India. International Journal of Hospitality Management. International Journal of Hospitality Management 92 (2021) 102707.
Kehoe, R. R. and Wright, P. M. (2013). The impact of high‐performance human resource practices on employees’ attitudes and behaviors. Journal of Management, 39, 366–91.
Madero Gómez, S., Ortiz Mendoza, O. E., Ramírez, J., & Olivas-Luján, M. R. (2020). Stress and myths related to the COVID-19 pandemic’s effects on remote work. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 18(4), 401-420.
Maqsood, A., Abbas, J., Rehman, G., Mubeen R. (2021). The paradigm shift for educational system continuance in the advent of COVID-19 pandemic: mental health challenges and reflections. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100011.
Mihaiu, D. M., Opreana, A., & Cristescu, M. P. (2010). Efficiency, effectiveness and performance of the public sector. Romanian journal of economic forecasting, 4(1), 132-147.‏
Nangia, M. & Mohsin, F. (2020). Revisiting talent management practices in a pandemic driven VUCA environment - a qualitative investigation in the Indian IT industry. Journal of Critical Reviews, 7(7): 937–942.
NeJhaddadgar, N., Ziapour, A., Zakkipour, G., Abbas, J., Abolfathi, M. & Shabani M. (2020). Effectiveness of telephone-based screening and triage during COVID-19 outbreak in the promoted primary healthcare system: a case study in Ardabil province, Iran. Z Gesundh Wiss, 30(5):1301-1306. doi: 10.1007/s10389-020-01407-8.
Nkengasong, J., (2020). China’s response to a novel coronavirus stands in stark contrast to the 2002 SARS outbreak response. Nature Medicine, 26, 310–311.
Radic, A., Luck, M., Ariza-Montes, A. & Han, H. (2020). Fear and trembling of cruise ship employees: psychological effects of the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18): 17.
Risley, C. (2020). Maintaining performance and employee engagement during the COVID-19 pandemic. Journal of Library Administration, 60(6), 653–659.
Roggeveen, S., Chen, S.W., River Harmony, C., Ma, Z. & Qiao, P. (2020). The adaption of post COVID-19 in IHRM to mitigate changes in employee welfare affecting cross-cultural employment. IETI Transact. Econom. Manag.,1(1), 1–18.
Rohilla, J. (2017). Role of Information Technology in Human Resource Management. International Journal of Advance Research. Ideas and Innovations in Technology, 3(2), 566-569.
Shehada, M. & Alkhaldi, F. (2015). Measuring the Efficiency And Effectiveness Of The Human Resources Training Function At Orange Jordan. International Journal of Quantitative and Qualitative Research Method, 3(2), 1-12.
Shuja, K.H., Aqeel, M., Khan, E.A. & Abbas, J. (2020). Letter to highlight the effects of isolation on elderly during COVID-19 outbreak. Int. J. Geriatr. Psychiatr., 35(12), 1477–1478.
SIGMA. (2020). Human resource management in the context of coronavirus (COVID-19). Inventory of ideas for civil service authorities, human resource units and line managers First edition, 9 July 2020. https://www.sigmaweb.org/publications/SIGMA-HRM-coronavirus-inventory-ideas-09072020.
Sikora, D.M. & Ferris, G.R. (2014). Strategic human resource practice implementation: the critical role of line management. Hum. Resour. Manag. Rev. 24(3), 271–281.
Surbhi, S. (2018). Difference Between Efficiency and Effectiveness. Last updated on July Key Differences, 26, 2018.
Wenham, C., Smith, J. & Morgan, R. (2020). COVID-19: The gendered impacts of the outbreak. The Lancet. 395: 846–48.
Yoosefi Lebni, J., Abbas, J., Moradi, F., Salahshoor, M.R., Chaboksavar, F. & Irandoost, S.F. (2020). How the COVID-19 pandemic effected economic, social, political, and cultural factors: a lesson from Iran. Int. J. Soc. Psychiatr. 67(3), 298–300.
Zhu, Sh. (2020). Human Resource Management Strategy and New Mode of Internet Plus in COVID-19. E3S Web of Conferences 218, 01040 (2020).
Ziapour A., Khatony A., Jafari F., Kianipour N. (2017). Prediction of the dimensions of the spiritual well-being of students at Kermanshah university of medical sciences, Iran: the roles of demographic variables. J. Clin. Diagn. Res. 11(7):VC05.