دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مهر 1402 
ارائه الگوی ارزیابی عملکرد چندسطحی مراکز درمانی : رویکرد فراترکیب

صفحه 131-165

10.22034/jhrs.2023.184124

سعید صحت؛ حامد دهقانان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ لیلا کریم‌خانی