طراحی گراف دانش با الگوریتم‌های داده محور برای بهینه‌سازی تطبیق افراد و مشاغل و رتبه‌بندی مهارت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2024.189966

چکیده

زمینه و هدف: بازار کار اخیرا به دلایلی نظیر دیجیتالی‌شدن، گرایش به دورکاری و تغییر سریع تقاضاهای بازار، تغییرات قابل توجهی داشته و با چالش‌های زیادی نظیر کاهش ماندگاری در شغل، ازدیاد جمعیت شاغل و افزایش شکاف بین مهارت‌ها و مشاغل رو برو شده است. فلذا نیاز است تا محققان زیادی با بهره‌گیری از رویکردهای نوین، به بررسی چالش‌های این حوزه بپردازند و راهکارهای جدیدی ارائه دهند. علی‌رغم اهمیت بسیار زیاد این موضوع، مطالعات کمی در ادبیات صورت گرفته و علی‌الخصوص رویکردهای داده محور هنوز به طور کامل مورد مطالعه و بحث قرار نگرفته‌اند. از این رو، این تحقیق به منظور پاسخگویی به چالش‌های مذکور، با هدف طراحی گراف دانش مبتنی بر الگوریتم‌های داده محور انجام شده است تا مدل‌سازی دقیقی از تناسب مهارت‌ها و مشاغل فراهم آورد. هدف اصلی، ایجاد یک چارچوب کاربردی مطابق با طبیعت پویای بازار کار است که برای بهبود ارتباط میان جویندگان کار و فرصت‌های شغلی موجود و همچنین رتبه‌بندی مهارت‌ها بر اساس اهمیت آن‌ها در بازار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و به کمک آن بتوان کارآمدترین جابه‌جایی های شغلی را شناسایی کرد.
روش‌شناسی: به منظور طراحی گراف دانش پیشنهادی، با استفاده از روش پردازش زبان طبیعی، داده‌های مشاغل و مهارت‌ها از طبقه‌بندی‌های بین‌المللی، جمع‌آوری گشته و برای اطمینان از انطباق با وضعیت فعلی بازار کار، داده‌های مربوط به آگهی‌های شغلی نیز جمع‌آوری شد. برای تطبیق مهارت‌ها از معیار ژاکارد، برای پیش‌بینی یال‌های گراف دانش از الگوریتم‌های اتصال ترجیحی و Node2Vec و برای یافتن کارآمدترین جابه‌جایی‌های شغلی نیز الگوریتم دایجسترا به کار گرفته شد.
یافته‌ها: در این تحقیق، روش جدیدی برای طراحی گراف دانش مهارت‌ها و مشاغل ارائه شد و سه کاربرد مهم استفاده از آن تشریح گردید که عبارتند از: 1-کمّی کردن ارتباط بین مهارت‌ها و مشاغل، 2- یافتن کارآمدترین جابه‌جایی‌های شغلی با استفاده از الگوریتم‌های کوتاه‌ترین مسیر و محاسبه شباهت‌های شغلی و 3- روشی برای رتبه‌بندی مهارت‌های مورد نیاز هر گروه شغلی بر اساس گراف دانش ایجاد شده.
نتیجه‌گیری: این گراف دانش، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و درک بازار کار و به‌کارگیری روش‌های الگوریتمی برای تحلیل داده‌ها است که به کمک آن، تطبیق کاملی بین جویندگان شغل و فرصت‌های شغلی انجام خواهد شد و ارتباط بین مهارت‌ها و مشاغل قابل پیش‌بینی خواهد بود. علاوه بر آن، با گراف دانش ایجاد شده می‌توان شباهت‌های شغلی مبتنی بر مهارت‌ها را برای یافتن مسیر شغلی بررسی نمود و مهارت‌های منحصر به فرد هر گروه شغلی را برای یادگیری و توسعه بهینه افراد رتبه‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Knowledge Graph with Data-Driven Algorithms to Optimize Matching People and Jobs and Ranking Skills

نویسنده [English]

  • Elnaz Nasirzadeh
Department of Information Technology Management, Faculty of Industrial and Technology Management, College of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The job market has recently undergone significant changes due to the factors such as digitalization, the tendency to work remotely, and rapid changes in market demands, leading to challenges such as reduced job tenure, an increase in the working population, and a widening gap between skills and jobs. Therefore, it is necessary to do studies to investigate these challenges using novel approaches and offer new solutions. Despite the considerable importance of this issue, few studies in the literature have focused on it, especially data-driven approaches that have not been fully studied and discussed.  Therefore, in response to the aforementioned challenges, this research has been conducted to design a knowledge graph based on data-driven algorithms to provide an accurate model of the alignment between skills and jobs. The primary goal is to create a practical framework in accordance with the dynamic nature of the job market, which can be used to improve the connection between job seekers and available job opportunities, as well as to rank skills based on their importance in the job market, and to identify the most efficient job transitions.
Methodology: In order to design the proposed knowledge graph, job and skill data were collected from international classifications using natural language processing methods, and job advertisement data were also gathered to ensure alignment with the current job market conditions. The Jaccard index was used for matching skills, preferential attachment, and Node2Vec algorithms for predicting knowledge graph edges, and Dijkstra's algorithm for finding the most efficient job transitions.
Findings: This research presents a new method for designing a knowledge graph of skills and jobs, outlining three important applications: 1- Quantifying the relationship between skills and jobs, 2- Finding the most efficient job transitions using shortest path algorithms and calculating job similarities, and 3- A method for ranking the necessary skills of each job group based on the created knowledge graph.
Conclusion: This knowledge graph is a powerful tool for analyzing and understanding the job market, utilizing algorithmic methods for data analysis. It enables a comprehensive match between job seekers and job opportunities and the relationship between skills and jobs will be predictable. Additionally, the knowledge graph can be used to investigate skill-based job similarities for career pathfinding and rank the unique skills of each job group for optimal learning and development of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge graph
  • Data-driven algorithm
  • Matching people and jobs
  • Skills ranking
  • Job opportunity