طراحی مدلی برای مدیریت تعارض بین‏نسلی در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تنوع نسلی در نیروی انسانی، یکی از عوامل گسترش تعارض در سازمان‌هاست و اغلب سازمان‌های امروزی با آن روبه‌رو هستند. هدف این مطالعه، طراحی مدل مدیریت تعارض بین‌نسلی در سازمان‌های دولتی ایران است.
روش: برای اجرای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان دانشگاهی و سازمانی تشکیل دادند. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بهره گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش ناظر بر 119 مضمون پایه، 35 مضمون سازمان‌دهنده و 12 مضمون فراگیر بوده است. مضمون‌های فراگیر عبارت‌اند از: گسست مدنی در ادراک‌پذیری و معناگرایی رویدادی، گسست در تنظیمگری قواعد عمومی ارتباطی، چارچوب خودتعیینی ارزشگرای شغلی، واگرایی‌های محیطی ـ سازمانی در فرهنگ‌پذیری نسلی، اضمحلال معنایی اصالت در تعاملات بین‌نسلی، اعتزال سازمانی در مدیریت ناهم‌سانی‏های بین‌نسلی، تعارض‌های بین‌نسلی در جهان‌بینی‌های شغلی، بی‌اطمینانی‌های بین‌نسلی در کیفیت تحقق‌پذیر شغلی، جهت‌گیری‌های دوسویه تعارض وظیفه‌ای ـ رابطه‌ای، معیارهای گزینشی در انتخاب سبک مدیریت تعارض، استراتژی‏های مدیریت تعارض کارکردگرایانه و استراتژی‏های مدیریت تعارض تفسیرگرایانه.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که برای درک بهتر تعارض‌های بین‌نسلی، می‌بایست به ریشه‌یابی زمینه‌های ایجاد اختلاف در ساختار ادراکات گسست ‌نسلی پرداخت و در تدوین نوع استراتژی‌ها، می‌بایست به‌صورت بازخوردی، هر دو زمینه‌های گسستی و تعارضی را لحاظ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Intergenerational Conflict Management in Iran's Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Shirin Eskandari 1
  • Mohammad Ataee 2
  • Ali Mohtashami 3
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Associate Prof., Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: The generational diversity in the human force that today's organizations are facing is one of the factors of the spread of conflict in organizations. The purpose of this study is to design a model for intergenerational conflict management in Iran's government organizations.
Methodology: Thematic analysis method has been used to conduct this research. The statistical population of this research was formed by academic and organizational experts. In order to collect data, a semi-structured interview was used.
Findings: The research resulted in 119 basic themes, 35 organizing themes, as well as 12 comprehensive themes (i.e., civility gap in events of meaningfulness and perceptualization, the gap in the regularization of communication general rules, self-determination framework of job value-driven, environmental-organizational divergences in generational culturalization, authenticity semantic collapse in intergenerational interactions, organizational withdrawal in intergenerational dissimilarity management, intergenerational conflicts in job ideologies, intergenerational uncertainty in job accomplishment quality, task and relational conflict bilinear orientations, selective criteria in choosing conflict management style, functionalist conflict management strategies, and interpretive conflict management strategies).
Conclusion: Based on the findings, it can be claimed that in order to better understand intergenerational conflicts, it is essential to find the root of the disputed areas in the structure of perceptions of generational differences, and in formulating the types of strategies, it is necessary to consider both areas of discord and conflict in the reactional way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation
  • Generational differences
  • Generational gap
  • Generational conflict
  • Conflict management
دامغانیان، حسین؛ رستگار، عباسعلی و علوی متین، فاطمه (1400). تأثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 30(99)، 9-27.
رهبر، عباسعلی؛ خرمشاد، محمدباقر؛ آدمی، علی و والی، علی (1399). تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه ارزش‌های هویتی. فصلنامه مطالعات ملی، 21(81)، 65-47.
مجلس‏آذر، محمدمهدی؛ غفاری، خلیل و ناطقی، فائزه (1400). طراحی و اعتبارسنجی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی به‌منظور کاهش شکاف بین‏نسلی. فصلنامه علوم روان‏شناختی، 20(100)، 609- 620.
میثاقی، ابراهیم؛ سعدی‌پور، اسماعیل؛ درتاج، فریبرز و معتمدی، عبدالله (1399). مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجیگری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران). فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 27(102)، 61-93.
همتیان، نازنین و تاجیک اسماعیلی، سمیه (1400). بررسی رابطه میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها). فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ، 1(1)، 153- 182.  
Adamovic, M. (2022). Taking a conflict perspective to explain an employee’s creativity. International Journal of Conflict Management, 33(4), 714-737.
Al-Ghazali, B. M. & Afsar, B. (2021). Investigating the mechanism linking task conflict with employees’ innovative work behavior. International Journal of Conflict Management, 32(4), 599-625.
Almadana, A. V., Suharnomo, S. & Perdhana, M. S. (2022). Can generational differences and feeling trusted improve knowledge-sharing behavior? Consequences of high-performance work systems. Journal of Workplace Learning, 34(2), 200-214.
Andrade, M. S. & Westover, J. H. (2018). Generational differences in work quality characteristics and job satisfaction. Evidence-based HRM, 6(3), 287-304.
Boroş, S., Van Gorp, L., Cardoen, B. & Boute, R. (2017). Breaking silos: a field experiment on relational conflict management in cross-functional teams. Group Decision and Negotiation, 26, 327-356.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Cennamo, L. & Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and person‐organisation values fit. Journal of managerial psychology, 23(8), 891-906.
Chung, R. H. (2001). Gender, ethnicity, and acculturation in intergenerational conflict of Asian American college students. Cultural diversity and ethnic minority psychology, 7(4), 376.
Cucina, J. M., Byle, K. A., Martin, N. R., Peyton, S. T. & Gast, I. F. (2018). Generational differences in workplace attitudes and job satisfaction: Lack of sizable differences across cohorts. Journal of Managerial Psychology, 33(3), 246-264.
Cvenkel, N. (2020). Multigenerational workforce and well-being in the twenty-first-century workplace. In Well-Being in the Workplace: Governance and Sustainability Insights to Promote Workplace Health (pp. 191-224). Springer, Singapore.
DeChurch, L. A., Mesmer-Magnus, J. R. & Doty, D. (2013). Moving beyond relationship and task conflict: toward a process-state perspective. Journal of Applied Psychology, 98(4), 559.
Deng, G., Zhang, J. & Fan, Z. (2020). Influence of marketing channel conflicts on channel innovation capability: the mediating role of channel cohesion and the moderating role of channel network structure. Nankai Business Review International, 12(2), 173-193.
Donohue, W. A. & Cai, D. A. (2022). Interpersonal Conflict. Managing interpersonal conflict: Advances through meta-analysis. Sage Pub.
Dries, N., Pepermans, R. & De Kerpel, E. (2008). Exploring four generations' beliefs about career: Is “satisfied” the new “successful”? Journal of managerial Psychology, 23(8), 907-928.
Harnphattananusorn, S. & Puttitanun, T. (2021). Generation gap and its impact on economic growth. Heliyon, 7(6), e07160.
Hershcovis, M. S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K. A., Dupré, K. E., Inness, M., LeBlanc, M. M. & Sivanathan, N. (2007). Predicting workplace aggression: a meta-analysis. Journal of applied Psychology, 92(1), 228.
Hirsch, P. B. (2020). Follow the dancing meme: intergenerational relations in the workplace. Journal of Business Strategy, 41(3), 67-71.
Ho, H. C. & Yeung, D. Y. (2021). Conflict between younger and older workers: an identity-based approach. International Journal of Conflict Management, 32(1), 102-125.
Hochwarter, W. A., Rogers, L. M., Summers, J. K., Meurs, J. A., Perrewé, P. L. & Ferris, G. R. (2009). Personal control antidotes to the strain consequences of generational conflict as a stressor: A two‐study constructive replication and extension. Career Development International, 14(5), 465-486.
Jehn, K. A., Rispens, S. & Thatcher, S. M. (2012). Managing conflict in groups and teams: Conflict about conflict. In Looking back, moving forward: A review of group and team-based research (pp. 133-159). Emerald Group Publishing Limited.
Komp-Leukkunen, K. & Rantanen, V. (2023). A Case of Intergenerational Conflict: The 2015 Finnish Citizens’ Initiative on Pension Indexation. Journal of Aging & Social Policy, 35(1), 89-106.
Kundi, Y. M., Badar, K., Sarfraz, M. & Ashraf, N. (2022). Interpersonal conflict as a barrier to task performance: the mediating role of workplace deviance and the moderating role of emotional intelligence. International Journal of Conflict Management, 34(1), 104-124.
Leung, M. Y., Yu, J. & Liang, Q. (2014). Analysis of the relationships between value management techniques, conflict management, and workshop satisfaction of construction participants. Journal of Management in Engineering, 30(3), 04014004.
Lowe, J. B., Barry, E. S. & Grunberg, N. E. (2020). Improving Leader Effectiveness Across Multi‐Generational Workforces. Journal of Leadership Studies, 14(1), 46-52.
Lyons, S. & Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. Journal of Organizational Behavior, 35(S1), S139-S157.
Mahmoud, A. B., Fuxman, L., Mohr, I., Reisel, W. D. & Grigoriou, N. (2021). “We aren't your reincarnation!” workplace motivation across X, Y and Z generations. International Journal of Manpower, 42(1), 193-209.
Marcus, J. & Leiter, M. P. (2017). Generational differences: Effects of job and organizational context. In Age Diversity in the Workplace (Vol. 17, pp. 65-94). Emerald Publishing Limited.
McElearney, P. (2023). A performative and dialogic approach to teach group roles, group conflict, and conflict management styles. Communication Teacher, 37(3), 227-234..
Men, C., Huo, W. & Wang, J. (2022). Who will pay for customers' fault? Workplace cheating behavior, interpersonal conflict and traditionality. Personnel Review, 51(6), 1672-1689.
Michinov, E. (2022). The Moderating Role of Emotional Intelligence on the Relationship Between Conflict Management Styles and Burnout among Firefighters. Safety and Health at Work, 13(4), 448-455.
Miller, P. (2003). The generation gap and cultural influence–a Taiwan empirical investigation. Cross Cultural Management. An International Journal, 10(3), 23-41.
Ng, E. S. & Parry, E. (2016). Multigenerational research in human resource management. In Research in personnel and human resources management. Emerald Group Publishing Limited, 34, 1-41.
Park, S. & Park, S. (2018). Exploring the generation gap in the workplace in South Korea. Human Resource Development International, 21(3), 276-283.
Pfajfar, G., Shoham, A., Brenčič, M. M., Koufopoulos, D., Katsikeas, C. S. & Mitręga, M. (2019). Power source drivers and performance outcomes of functional and dysfunctional conflict in exporter–importer relationships. Industrial Marketing Management, 78, 213-226.
Pitsillidou, M., Farmakas, A., Noula, M. & Roupa, Z. (2018). Conflict management among health professionals in hospitals of Cyprus. Journal of nursing management, 26(8), 953-960.
Rahim, M. A. & Katz, J. P. (2020). Forty years of conflict: the effects of gender and generation on conflict-management strategies. International Journal of Conflict Management, 31(1), 1-16.
Rahman, M. S., Daud, N. M. & Hassan, H. (2017). Generation “X” and “Y” knowledge sharing behaviour: The influence of motivation and intention on non-academic staff of higher learning institutions. Journal of Applied Research in Higher Education, 9(2), 325-342.
Robbins, S. P. (1996). Organisational behaviour: concepts, controversies, and applications. (6th ed.), Prentice Hall, NJ.
Salvosa, H. C. & Hechanova, M. R. M. (2021). Generational differences and implicit leadership schemas in the Philippine workforce. Leadership & Organization Development Journal, 42(1), 47-60.
Schmidt, L. A., Brook, C. A., Hassan, R., MacGowan, T., Poole, K. L. & Jetha, M. K. (2023). iGen or shy Gen? Generational Differences in Shyness. Psychological Science, 09567976231163877.
Tjosvold, D. (2008). The conflict‐positive organization: It depends upon us. Journal of Organizational Behavior. The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 29(1), 19-28.
Todorova, G., Goh, K. T. & Weingart, L. R. (2022). The effects of conflict type and conflict expression intensity on conflict management. International Journal of Conflict Management, 33(2), 245-272.
Urick, M. J., Hollensbe, E. C., Masterson, S. S. & Lyons, S. T. (2017). Understanding and managing intergenerational conflict: An examination of influences and strategies. Work, Aging and Retirement, 3(2), 166-185.
Van Rossem, A. (2021). Introducing a cognitive approach in research about generational differences: the case of motivation. The International Journal of Human Resource Management, 32(14), 2911-2951.
Vesperi, W., Ventura, M. & Cristofaro, C. L. (2021). Conflict management as an organizational capacity: survey of hospital managers in healthcare organizations. Measuring Business Excellence, 25(4), 390-406.
Windzio, M. & Heiberger, R. H. (2022). The social ecology of intergenerational closure in school class networks. Socio-spatial conditions of parents’ norm generation and their effects on students’ interpersonal conflicts. Social Networks. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.12.009
Wong, M., Gardiner, E., Lang, W. & Coulon, L. (2008). Generational differences in personality and motivation: do they exist and what are the implications for the workplace? Journal of managerial psychology, 23(8), 878-890.
Xiong, W. & Wang, T. (2018). Labor relations and new generation employees: Subjective evaluation and implications for conflict management–an empirical analysis in China. International Journal of Conflict Management, 29(5), 591-616.
Youssef, P. (2020). Perceptions of Intergenerational Workplace Conflicts (Doctoral dissertation, Azusa Pacific University).
Zhu, F., Wang, L., Yu, M. & Yang, X. (2020). Quality of conflict management in construction project context: Conceptualization, scale development, and validation. Engineering, Construction and Architectural Management, 27(5), 1191-1211.