تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران؛ رویکردی ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 مربی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2023.177025

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش یکی از مطالعات اولیه در زمینه استعداد دیجیتال در داخل کشور به‌شمار می‌رود که به تبیین مدل مدیریت استعدادهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران (رویکردی ترکیبی) پرداخته است.
روش: رهیافت پژوهشی در این مطالعه، نظریه داده‌بنیاد و مدل‌سازی معادلات ساختاری است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از خبرگان سازمانی در صنعت بانکداری و پرسش‌نامه کمّی در میان کارکنان به‌دست آمده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها مقوله‌های نهایی عبارت‌اند از: جهت‌گیری‌های فلسفی و سازمانی، تحلیل موقعیتی استعداد دیجیتال، شناخت الگوهای موقعیتی ـ چشم‌اندازی، جهت‌گیری‌های اقدام‌های استراتژیک در توسعه DTs، ارتقای سطح عملکرد فردی و سازمانی. در بخش کمّی، سازه جهت‌گیری‌های فلسفی و سازمانی، بر سه سازه مستقیم خود، یعنی تحلیل موقعیتی استعداد دیجیتال، شناخت الگوهای موقعیتی ـ چشم‌اندازی و توسعه استعدادهای دیجیتال اثرگذار بوده است. در مدل ساختاری، سازه شناخت الگوهای موقعیتی ـ چشم‌اندازی، به‌عنوان سازه‌ای با اثرگذاری بیشتر در رابطه با توسعه استعدادهای دیجیتال و جهت‌گیری‌های اقدام‌های استراتژیک در مدل مفهومی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، اشاعه تفکر دیجیتالی در عناصر گوناگون بانکداری حائز اهمیت است و توسعه جهت‌گیری‌های درونی بانک‌ها به‌سوی ایدئولوژی دیجیتالی، سیاستی است که می‌تواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بیشتری را در بخش HR ایجاد کند و بانک‌ها را به مزایای رقابتی بهتر در زمینه استعدادهای دیجیتالی برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explaining of the Digital Talent Management’s Model in Iran's Banking Industry: A Mixed Method Study

نویسندگان [English]

  • Shabnam Heidary 1
  • Abolgasem Sarabadani 2
  • Alireza Hassanzadeh 3
  • Ahmadreza Etemadi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Information Technology Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Prof., Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Instructor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: This research, as one of the most elementary studies in the field of digital talent in Iran, has explained the model of digital talent management in Iran's banking industry (Mixed Method).
Methodology: The research approach in this study is grounded theory and structural equation modeling. Data were obtained through semi-structured interviews with organizational experts in the banking industry and a quantitative questionnaire among employees.
Findings: The findings include the final categories: philosophical and organizational orientations, situational analysis of digital talent, recognizing situational and perspective patterns, directions of strategic measures in the development of DTs, and improving the level of individual and organizational performance. In the quantitative part, the organizational and philosophical orientations have affected its three direct structures, i.e. digital talent situational analysis, recognition of situational patterns, and digital talent developing. In the studied structural model, the recognition of situational patterns structure is considered as the most effective structure in relation to digital talent developing and strategic actions orientations in digital talents development in the conceptual model.
Conclusion: In general, the spread of digital thinking in various elements of banking is important and the development of internal orientations of banks towards digital ideology is a policy that can create more capabilities and capacities in the HR department, and the bring banks to better competitive advantages in the field of digital talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital transformation
  • Digital skills
  • Digital talent
  • Digital talent gap
  • Banking industry
ابراهیمی، محمدرضا؛ امیرخانی، طیبه؛ هادی‏‏زاده مقدم، اکرم و اخوان خرازیان، مریم (1401). طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد (مورد مطالعه: صنعت خودرو). فصلنامه چشم‏‏انداز مدیریت دولتی، 13(4)، 61-90.
رجبی‏‏پور میبدی، علیرضا و محمدی، معصومه (1399). طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 10(3)، 79-104.
دهقانان، حامد و کریم زندی، مسعود (1399). تحلیل مضمون مدیریت زنجیرۀ تأمین استعداد در صنعت بانکداری. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 10(4)، 22-42.
ضیایی، محمدصادق و نرگسیان، جواد (1402). ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 13(1)، 26-56.
نیکخواه تکمه‌داش، یونس؛ حسینی، سید صمد و صنوبر، ناصر (1398). از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 9(1)، 115- 142.
Adner, R., Puranam, P., & Zhu, F. (2019). What is different about digital strategy? From quantitative to qualitative change. Strategy Science, 4(4), 253-261.
Aghimien, D., Aigbavboa, C., Oke, A. E., & Aliu, J. (2022). Delineating the people-related features required for construction digitalisation. Construction Innovation, https://doi.org/10.1108/CI-01-2022-0012
Ahmed, S. & Sur, S. (2021). Change in the uses pattern of digital banking services by Indian rural MSMEs during demonetization and Covid-19 pandemic-related restrictions. Vilakshan-XIMB Journal of Management, 20(1), 166- 192. https://doi.org/10.1108/XJM-09-2020-0138
Ahmed, W., Hizam, S. M., & Sentosa, I. (2022). Digital dexterity: employee as consumer approach towards organizational success. Human Resource Development International, 25(5), 631-641.
Aitken, M., Ng, M., Horsfall, D., Coopamootoo, K. P., van Moorsel, A., & Elliott, K. (2021). In pursuit of socially-minded data-intensive innovation in banking: A focus group study of public expectations of digital innovation in banking. Technology in Society, 66, 101666.
Alkhowaiter, W. A. (2020). Digital payment and banking adoption research in Gulf countries: A systematic literature review. International Journal of Information Management, 53, 102102.
Amidjaya, P. G., & Widagdo, A. K. (2020). Sustainability reporting in Indonesian listed banks: Do corporate governance, ownership structure and digital banking matter? Journal of Applied Accounting Research, 21(2), 231-247.
Bokek-Cohen, Y. A. (2018). Conceptualizing employees’ digital skills as signals delivered to employers. International Journal of Organization Theory & Behavior, 21(1), 17-27.
Castillo de Mesa, J., & Gómez Jacinto, L. (2020). Facebook groups as social intervention tools for improving digital skills. Social Work Education, 39(1), 71-84.
Chunmian, G. E., Haoyue, S. H. I., Jiang, J., & Xiaoying, X. U. (2021). Investigating the Demand for Blockchain Talents in the Recruitment Market: Evidence from Topic Modeling Analysis on Job Postings. Information & Management, 103513.
Dan, S., Ivana, D., Zaharie, M., Metz, D., Drăgan, M., Dan, S., ... & Drăgan, M. (2021). Conclusion: Digital Talent Management—Into the Age of Renewal. Digital Talent Management: Insights from the Information Technology and Communication Industry, 61-69.
Gilch, P. M., & Sieweke, J. (2021). Recruiting digital talent: The strategic role of recruitment in organisations’ digital transformation. German Journal of Human Resource Management, 2397002220952734.
Gillberg, N., & Wikström, E. (2021). Fading away at work:“I could have left without saying anything”–performing talent management in a multinational organization. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 8(4), 353-369.
Guarino, A., Malandrino, D., Marzullo, F., Torre, A., & Zaccagnino, R. (2022). Adaptive talent journey: Optimization of talents’ growth path within a company via Deep Q-Learning. Expert Systems with Applications, 209, 118302.
Guerra, J. M. M., Danvila-del-Valle, I., & Méndez-Suárez, M. (2023). The impact of digital transformation on talent management. Technological Forecasting and Social Change, 188, 122291.
Hanafizadeh, P., & Marjaie, S. (2021). Exploring banking business model types: A cognitive view. Digital Business, 1(2), 100012.
Hizir, Z. (2022). Digital transformation:“jobocolypse” or empowerment? Strategic HR Review, 21(1), 6-9.
Kane, G. C., Palmer, D., & Phillips, A. N. (2017). Achieving digital maturity. MIT Sloan Management Review.
Kirpik, G., & Filizöz, B. (2022). Digital Conflicts in Human Resources Management. In Conflict Management in Digital Business (pp. 127-145). Emerald Publishing Limited.
Kong, D., & Liu, B. (2023). Digital Technology and Corporate Social Responsibility: Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 1-27.
Li, H., Wu, Y., Cao, D., & Wang, Y. (2021). Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information processing capability to achieve market agility. Journal of Business research, 122, 700-712.
Machado, C. G., Winroth, M., Almström, P., Ericson Öberg, A., Kurdve, M., & AlMashalah, S. (2021). Digital organisational readiness: experiences from manufacturing companies. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 167-182.
Malik, A., De Silva, M. T., Budhwar, P., & Srikanth, N. R. (2021). Elevating talents' experience through innovative artificial intelligence-mediated knowledge sharing: Evidence from an IT-multinational enterprise. Journal of International Management, 27(4), 100871.
Mancha, R., & Shankaranarayanan, G. (2021). Making a digital innovator: antecedents of innovativeness with digital technologies. Information Technology & People, 34(1), 318-335.
Meske, C., & Junglas, I. (2021). Investigating the elicitation of employees’ support towards digital workplace transformation. Behaviour & Information Technology, 40(11), 1120-1136.
Meyer, A. N., Barton, L. E., Murphy, G. C., Zimmermann, T., & Fritz, T. (2017). The work life of developers: Activities, switches and perceived productivity. IEEE Transactions on Software Engineering, 43(12), 1178-1193.
Meyers, M. C., & Van Woerkom, M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49(2), 192-203.
Morakanyane, R., O'Reilly, P., McAvoy, J., & Grace, A. (2020). Determining digital transformation success factors. Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, 4356-4365.
Mu, W., Liu, K., Tao, Y., & Ye, Y. (2023). Digital finance and corporate ESG. Finance Research Letters, 51, 103426.
Nair, K. (2019). Overcoming today’s digital talent gap in organizations worldwide. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 33(6), 16-18.
Nayak, S., Bhatnagar, J., & Budhwar, P. (2018). Leveraging social networking for talent management: an exploratory study of Indian firms. Thunderbird International Business Review, 60(1), 21-37.
Pillai, R., & Sivathanu, B. (2020). Adoption of artificial intelligence (AI) for talent acquisition in IT/ITeS organizations. Benchmarking: An International Journal, 27(9), 2599-2629.
Ralph, P., Baltes, S., Adisaputri, G., Torkar, R., Kovalenko, V., Kalinowski, M., ... & Alkadhi, R. (2020). Pandemic programming: How COVID-19 affects software developers and how their organizations can help. Empirical software engineering, 25, 4927-4961.
Saadatmand, M. R., Safaie, N., & Dastjerdi, M. (2022). Presenting a structural model of digitalised talent management in a new age: A case study on the mobile telecommunication industry in Iran. SA Journal of Human Resource Management, 20, 10.
Saputra, A., Wang, G., Zhang, J. Z., & Behl, A. (2022). The framework of talent analytics using big data. The TQM Journal, 34(1), 178-198.
Schaarschmidt, M., Walsh, G., & Ivens, S. (2021). Digital war for talent: How profile reputations on company rating platforms drive job seekers' application intentions. Journal of Vocational Behavior, 131, 103644.
Shen, G. (2022). AI-enabled talent training for the cross-cultural news communication talent. Technological Forecasting and Social Change, 185, 122031.
Sousa-Zomer, T. T., Neely, A., & Martinez, V. (2020). Digital transforming capability and performance: a microfoundational perspective. International Journal of Operations & Production Management, 40(7/8), 1095-1128.
Stander, F. W., Rothmann, S., Popov, V., & Sun, L. (2022). A framework for digital talent assessment: Guidelines and applications. Journal of Psychology in Africa, 32(5), 520-525.
Theiri, S., & Alareeni, B. (2021). Perception of the digital transformation as a strategic advantage through the Covid 19 crisis? case of Tunisian banks. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1-22.
Varshney, D. (2020). Digital transformation and creation of an agile workforce: Exploring company initiatives and employee attitudes. In Contemporary global issues in human resource management (pp. 89-105). Emerald Publishing Limited.
Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. Journal of business research, 122, 889-901.
Von Solms, J., & Langerman, J. (2022). Digital technology adoption in a bank Treasury and performing a Digital Maturity Assessment. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 14(2), 302-315.
Wei, H., Yuan, R., & Zhao, L. (2020). International talent inflow and R&D investment: Firm-level evidence from China. Economic Modelling, 89, 32-42.
Wiblen, S., & Marler, J. H. (2021). Digitalised talent management and automated talent decisions: the implications for HR professionals. The InTernaTIonal Journal of human resource management, 32(12), 2592-2621.
Wu, K., Fu, Y., & Kong, D. (2022). Does the digital transformation of enterprises affect stock price crash risk? Finance Research Letters, 48, 102888.
Yu, Z., Li, Y., & Dai, L. (2023). Digital finance and regional economic resilience: Theoretical framework and empirical test. Finance Research Letters, 103920.
Zhou, S., Zhou, P., & Ji, H. (2022). Can digital transformation alleviate corporate tax stickiness: The mediation effect of tax avoidance. Technological Forecasting and Social Change, 184, 122028.