نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقشی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری ، تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مولفه های تعهد سازمانی(عاطفی، هنجاری و مستمر) در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرانقشی کارکنان یکی از مراکز آموزشی آجا است. داده­های این پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه‌ای(کتاب، مقالات و ...)، و میدانی با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته که روایی آن از طریق روایی محتوایی، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر7/0 برآورد شده است به دست آمد. نمونه آماری این پژوهش 196 نفر بوده است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردیده است. برای تحلیل داده­ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد که مدل با داده­های این تحقیق برازش دارد. به عبارت دیگر رضایت شغلی بر مولفه های تعهد سازمانی شامل: تعهد عاطفی، هنجاری و مستمرکارکنان اثر مستقیم و معنی دار دارد. همچنین مولفه های تعهد سازمانی بر رفتارهای فرانقشی کارکنان دارای اثر مستقیم در سطح معناداری 95درصد می‌باشد همچنین مولفه های تعهد سازمانی در ارتباط بین رضایت شغلی و رفتارهای فرانقشی کارکنان نقش میانجی دارند که نشان دهنده اهمیت بهره‌گیری از این مفاهیم در بهبود رفتارهای فرانقشی کارکنان است.

کلیدواژه‌ها