بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر خلق دانش در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی برای جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، اساتید و اعضای هیئت علمی وزارتی دانشگاه‌های افسری آجا به تعداد 250 نفر است. نمونه مورد نظر با توجه به جدول مورگان، 148 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه عوامل سازمانی خیراندیش (1393) و پرسشنامه خلق دانش نوناکا و تاکوچی (1995) بهره برداری شده است. برای ارزیابی و اطمینان از صحت پرسشنامه، روایی و پایایی آن، تعداد 30 پرسشنامه به صورت آزمایشی توزیع گردید که میزان اعتبار آن از طریق نرم افزار 16 SPSS و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، عدد 96/0 حاصل شد که نشان از اعتبار بالای این پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش، از روش‌های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. بررسی کلی فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد در سطح 99% ابعاد مختلف ساختار سازمانی، بر خلق دانش تأثیر دارد. همچنین نتایج بررسی تک به تک میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان می‌دهد که، تشکیل شبکه‌ها و انجمن‌های علمی بیشترین میزان تأثیر را برابر 33 درصد بر خلق دانش دارد. نتایج حاکی از آن است که، تیم گرایی و پاداش به تیم با 20 درصد تأثیر بسزایی بر خلق دانش دارد. همچنین در این پژوهش مشاهده شد که دیگر متغیرهای ساختاری شامل پست‌های رسمی دانشی و انعطاف پذیری، نیز تأثیر مستقیمی بر خلق دانش می‌گذارند. در مورد متغیرهای رسمیت و تمرکز نیز یافته‌ها حاکی از تأثیر بالا و معکوس این دو متغیر بر خلق دانش دارند. به عبارت دیگر با کاهش میزان رسمیت و تمرکز، بر میزان خلق دانش افزوده می‌شود و بالعکس

کلیدواژه‌ها