رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

 امروزه سازمان‌ها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد خود نیازمند داشتن نیروی انسانی ارزشمند می‌باشند. کارکنانی که با انجام رفتارهای داوطلبانه در مسیر موفقیت سازمان از هیچ کوششی دریغ نکنند.  مفهوم رفتار شهروندی سازمانی دلالت برای این‌گونه رفتارها داشته و بازاریابی داخلی یکی از عواملی است که می‌تواند منجر به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تحلیل نقش متغیر واسطه‌ای تعهد سازمانی می‌باشد. کارکنان بانک ملی شهرستان اصفهان جامعه‌ی آماری این پژوهش می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های میدانی تحقیق از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و از روش مدل معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده گردید. پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی مدل‌های اندازه گیری به آزمون فرضیه‌های تحقیق اقدام گردید. بر اساس یافته‌های حاصل از فرضیات اول تا سوم تحقیق تأثیر معنادار بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی و تأثیر معنادار تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید شد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه چهارم تأثیر واسطه‌ای تعهد سازمانی در رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی نیز تایید گردید.

کلیدواژه‌ها