ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان های دولتی و خصوصی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی تاثیر مالکیت بر کارایی(مورد مطالعه: بیمارستانهای دولتی و خصوصی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی، شاهرود، ایران

چکیده

امروزه به دلیل افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، مقایسه عملکرد و کارائی واحدها دارای اهمیت می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر سنجش کارایی نسبی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر مشهد به منظور بررسی تأثیر نوع مالکیت بر کارایی است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و نحوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی- میدانی می‌باشد. در این پژوهش کارایی دوازده بیمارستان دولتی و نه بیمارستان خصوصی محاسبه شده است. بدین منظور از روشBCC  ورودی محور اصلاح شده تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است. عوامل «تعداد پرسنل کادر پزشکی» ، «تعداد پرسنل کادرپرستاری» و «تعداد تخت فعال» به عنوان عوامل نهادهای و عوامل «تخت- روز اشتغال کل»، «تعداد اعمال جراحی» و «تعداد مراجعین سرپایی» به عنوان عوامل ستانده‌ای انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای DEA-Solver و DEA-Frontier استفاده شده است. دوازده بیمارستان در مرز کارایی قرار گرفته، میانگین کارایی فنی 75/0، کارایی تخصیصی 894/0 و کارایی مقیاس 757/0 تعیین شدند. نتایج نشان داد بیمارستان‌های دولتی دارای کارایی بالاتری می‌باشند و بیمارستان‌های خصوصی می‌توانند با الگو گیری از بیمارستان‌های دولتی افزایش کارایی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها