تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم (گروه های آموزشی) در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده

امروزه عملکرد مناسب و پایدار سازمان‌ها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هاست. در این راستا نقش رهبران کلیدی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط رهبری تحول‌آفرین و عملکرد تیم با تأکید بر اعتماد شناختی می‌باشد. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل 294 نفر از اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی دانشکده‌های مختلف  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین است که به کمک جدول مورگان 161 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و روایی آن به کمک خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد تیم (گروه‌های آموزشی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعتماد شناختی در میان اعضای تیم بیشتر از اعتماد شناختی به رهبر تیم، بر اثربخشی عملکرد تیم تأثیر دارد. اعتماد شناختی نقش کلیدی در رهبری، ارتقای عملکرد تیم‌ها و گروه‌های سازمانی دارد. به عبارتی بدون اعتماد پیروان و زیر دستان به رهبران، آنها تأثیر پایدار چندانی بر عملکرد گروه‌های سازمانی نخواهند داشت.

کلیدواژه‌ها