بررسی تاثیر رهبری تغییر بر تعهد به تغییر (مورد مطالعه: کارکنان شرکت ارتباطات و زیرساخت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

 پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فقدان تعهد به تغییر یکی از عوامل مهم ایجاد ناکارآمدی تغییرات است. تعهد به تغییر نیروی است که منجر به درگیر شدن فرد در فرایندهای لازم برای موفقیت تغییر می‌شود. به نظر می‌رسد که رهبری نقش مهمی در ایجاد تعهد به تغییر داشته باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت ارتباطات و زیرساخت می‌باشد که از روش تصادفی طبقه‌ای برای نمونه‌گیری استفاده شده است. در این پژوهش از ابزار پرسش‌نامه جهت گردآوری داده‌های تحقیق استفاده شد. هم‌چنین به منظور اطمینان از روایی ابزار سنجش، دو اقدام (1) مشورت با استادان و صاحب‌نظران متناسب با زمینه تحقیق و بهره‌گیری از نظرات آن‌ها و (2) ارائه توضیحات لازم همراه با تحویل پرسش‌نامه به پاسخگویان صورت گرفت. به علاوه در این تحقیق برای برآورد پایایی پرسش‌نامه‌ها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر 864/0 بوده که نشان‌دهنده پایا بودن پرسشنامه‌ هاست. از بین 420 نفر جامعه‌ی آماری تعداد 201 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه مورد تحقیق انتخاب شدند. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 و مدل‌سازی معادلات ساختاری مور تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که رهبری تغییر بر ابعاد مختلف تعهد به تغییر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها