نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد الهیات- علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان تأثیر تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی با مطالعه نقش تعدیل‌کننده اخلاق کاری در موسسه اعتباری توسعه می‌باشد. در مراحل اولیه، ادبیات نظری و مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و فصل ادبیات تحقیق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، نگاشته شد. سپس به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از روش میدانی و از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. سپس پرسش‌نامه‌ها در بین افراد نمونه آماری تحقیق که شامل 210 نفر از کارکنان حوزه‌های مختلف سازمان بوده‌اند، توزیع گردید. در بررسی فرضیه اصلی تحقیق مشخص گردید که متغیر تعدیل کننده اخلاق کاری نیز وارد مدل گردید. این متغیر را می‌توان تعدیل کننده رابطه میان دو متغیر کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش در این سازمان درنظر گرفت. به گونه‌ای که میزان همبستگی بین متغیرهای فوق 0.895 در مدل دوم می‌باشد و در سطح بالایی می‌باشد. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است که 0.8 درصد از تغییرات متغیر وابسته مؤلفه کارآفرینی سازمانی توسط متغیر مستقل تسهیم دانش پوشش داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating role of work ethic on the impact of knowledge sharing on organizational entrepreneurship

نویسنده [English]

  • HADI Hosseinifar 4
1
2
3
4 دانشگاه هوائی شهید ستاری
چکیده [English]

 
 
 

 

 


 


انواع ترجمه
  
 
ترجمه نوشتار

 


 
 


  


 

 


 
 


 

نوشتار مبدأ

 

 

 


 
  
 

  
 
 

 


۱٬۰۰۷ / ۵٬۰۰۰ 


نتایج ترجمه 


 

The moderating role of work ethic on the effect of knowledge sharing on entrepreneurship The present study is entitled The effect of knowledge sharing on organizational entrepreneurship by studying the moderating role of work ethic in the development credit institution. In the early stages, theoretical literature and studies and research conducted in relation to the research topic were reviewed and the research literature chapter was written using the collected information. Then, in order to measure the research variables from the field method and tools Questionnaires were used. Then the questionnaires were distributed among the statistical sample of the research which included 210 employees in different areas of the organization. . In examining the main hypothesis of the research, it was found that the work ethic modifier variable was also included in the model. This variable can be considered as a modifier of the relationship between the two variables of organizational entrepreneurship and knowledge sharing in this organization. The correlation between the above variables is 0.895 in the second model and is at a high level. Also, the coefficient of determination indicates that 0.8% of the changes in the dependent variable of the organizational entrepreneurship component is covered by the independent variable of knowledge sharing.

  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work ethic
  • knowledge sharing
  • organizational entrepreneurship