رابطه بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت سازمانی در کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان در پایگاه هوایی اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان پایگاه هوایی اصفهان در سال 1394 به تعداد 1800 نفر بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 317 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع قرعه‌کشی متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند، جمع آوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان، رابطه معنی‌داری وجود دارد (01/0=p، 415/0=r). که این رابطه در مؤلفه سایش اجتماعی در سطح همکار با احتیاط پذیرفته شد، اما در مؤلفه سایش اجتماعی در سطح سرپرست با قطعیت پذیرفته گردید. هم‌چنین بین ابعاد سایش اجتماعی و ابعاد رفتار سکوت کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد و ابعاد سایش اجتماعی توان پیش‌بینی ابعاد رفتار سکوت کارکنان را دارد. هم‌چنین یافته‌های تحقیق بیان‌گر آن بود که بین نظرات پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها