بررسی وضعیت موجود مولفه های اخلاق اسلامی در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح.ج.ا.ا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر  با هدف بررسی وضعیت موجود مؤلفه‌های اخلاق اسلامی در حوزه‌ی فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 208 نفر از کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان  ارشد نظامی نیروهای مسلح ج.ا.ا بوده است که با روش نمونه گیری تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با روش تحقیق کمی (آزمون‌های آماری کولموگروف- اسمیرنف، تی تک نمونه‌ای و فریدمن) استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که جهت تعیین روایی آن از روش روایی محتوایی، که با توجه به نظرات متخصصین و کارشناسان حوزه اخلاقی این پرسشنامه‌ها دارای روایی بالا بوده‌اند، علاوه براین به منظور سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای پرسشنامه (952/0) به دست آمد. یافته‌های پژوهش: 1- دست‌یابی و تعیین سه مقوله اصلی (اساس فرماندهی اخلاق مدار،ارکان فرماندهی اخلاق مدار، عملکرد فرماندهی اخلاق مدار) 2- تعیین وضعیت سه مقوله اصلی کاربردی کردن اخلاق از دیدگاه کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان ارشد نظامی ۳- یافته‌های آزمون فریدمن حاکی از آن است که به ترتیب اولویت سه مقوله اساس فرماندهی اخلاق مدار، ارکان فرماندهی اخلاق مدار و عملکرد فرماندهی اخلاق مدار اولویت بندی شده‌اند. نتیجه گیری کلی: با در نظر گرفتن نتایج حاصله و کاربرد استراتژی‌ها و راهبردهای اخلاقی ارائه شده می‌توانیم شاهد پیشرفت چشمگیر نیروهای مسلح ج.ا.ا و سازمان‌های وابسته آنها در حوزه‌های مختلف اخلاقی و رعایت موازین باشیم.

کلیدواژه‌ها