بازی سازی رفتاری، سازوکاری نوین برای بهسازی رفتار سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد و مدرس فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترا و هیات علمی گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های مهم سازمان‌ها، شکاف مشارکت در محیط کار و نحوه ایجاد انگیزش در کارکنانی است که کم‌ترین مشارکت و انگیزه را ذاتاً در فعالیت‌های کاریشان دارند. طبق بررسی‌هایی که در انجمن نرم‌افزارهای سرگرمی سال 2014 انجام‌شده، نزدیک به 71% بازیکنان بیشتر از 18 سال دارند. با توجه به این آمار می‌توان در سازمان‌ها از انواع خاص‌تر بازی‌ها، به نام بازی‌سازی رفتاری استفاده کرد. این فناوری نوعی فعالیت واقعی است که از طریق یک سیستم بازی مهارت-محور تعیین می‌گردد. بازی‌سازی رفتاری برجسته‌ترین پیشرفت برآمده از تحولات بازی و سرگرمی می‌باشد که به افزایش همگرایی معتقد است. این سازوکار معمولاً به فرآیند بهبود خدمات و سیستم به‌طوری‌که باعث افزایش انگیزش درونی، استفاده لذت‌بخش به همراه پشتیبانی تغییر رفتار با به‌کارگیری عناصر ویژه بازی‌ها، اشاره دارد. این ابزار یک مفهوم جدید است که از عناصر بازی‌های دیجیتال در برنامه کاربردی غیر بازی استفاده و راه‌حلی برای درگیر شدن کارکنان در رفتارهای فردی و اجتماعی پایدار،  پیامدهای رفتاری مرتبط با تغییر رفتار کارکنان، توسعه مهارت‌ها و ارتقاء نوآوری می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بازی‌سازی رفتاری موجب انگیزش کارکنان شده و مشارکت شخصی آن‌ها را تقویت می‌کند و اگر به صورت هدفمند طراحی گردد منجر به پیامدهای رفتاری اصولی در کارکنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها