آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل سیستم‌های پایا مورد مطالعه: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

چکیده

همگی به این حقیقت واقفیم که عصر حاضر، عصر دانش است نه کالا. بنابراین، سازمان­هایی می­توانند به حیات خود ادامه دهند که به دانش و مدیریت اثربخش آن، به عنوان یک منبع سازمانی، توجه نمایند؛ چرا که مدیریت صحیح دانش باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان­ها و در نهایت پیروز شدن بر رقبا خواهد شد. از این رو، این پژوهش در صدد آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز است تا نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز می­باشند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، تنها 20نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. داده­های پژوهش نیز از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساخت یافته در گروه­های کانونی به­دست آمدند. آسیب شناسی مدیریت دانش در این پژوهش با بهره مندی از مدل سیستم­های پایا مورد بازشکافی قرار گرفت و راهکارهای مطلوب و اثربخشی ارائه شد که نه تنها از لحاظ منطقی دارای مطلوبیت بودند بلکه از لحاظ فرهنگی نیز قابلیت پیاده سازی در سازمان را داشتند.

کلیدواژه‌ها


 1. اخوان، پیمان. و جعفری، مصطفی. (1384) ، ناکامی مدیریت دانش در سازمان ها ، ماهنامه تدبیر، شماره161، 28-26.
 2. جکسون، مایکل سی(2003)، تفکر سیستمی: کل گرایی خلاق برای مدیران، ترجمه: تقی ناصر شریعتی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی،چاپ اول، سال1391.
 3. چنگ،مینگ‌یو(1383)، نقش و تأثیر رهبان سازمانی در نهادینه‌سازی مدیریت دانش. ترجمه:لاله جمشیدی. شماره 81 .
 4. سجادی، سعیده. (1388). آسیب شناسی مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
 5. فراپائولو، کارل( 1388 ). . مدیریت دانش در سازمانها. ترجمه: صدیقه احمدی فصیح، تهران: نشر چاپار، چاپ اول .
 6. متولیان،سید علیرضا، فیاض بخش،محمد علی، رمضان پورخاکی،حسام (1388) ، آسیب شناسی عدم بهره گیری از سیستم مدیریت دانش در دولت ، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
 7. نکودری، مریم. و یعقوبی، نورمحمد.(1390). بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران. پژوهش­های مدیریت عمومی، 4(13)، 120-95.

 

 

 1. Ashby, W.R. (1957).  An Introduction to Cybernetics. William Clowes and Sons.
 2. Ashby, W.R. (1984).  An introduction to cybernetics. London: Methuen.
 3. Beckford, J.L.W. (1995). Towards a Participative Methodology for Viable System Diagnosis. Centre for Systems Studies, The University of Hull, UK.
 4. Beer S (1972). Brain of the Firm. , Allen Lane. Harmondsworth: Penguin.
 5. Beer S (1979) .The heart of enterprise. John Wiley & Sons, Chichester
 6. Beer S (1985). Diagnosing the system for organizations. John Wiley & Sons, Chichester.
 7. Beer, S (1994b). The heart of enterprise. Chichester: Wiley.
 8. Bissel, Byron.L & Keim, Jeanmarie.(2008). Organizational Diagnosis: the role of contagion groups. the international Journal of Organizational Analysis. VOL 16.NO2.
 9. Caldwell, R. (2012). Systems thinking, organizational change and agency: A practice theory critique of Senge’s learning organization. Journal of Change Management, 12(2), 145–164. doi: 10.1080/14697017.2011.647923.
 10. Davenport, t.,grover ,v.(2001)." knowledge management" . journal of management information systems.18(1).3-4.
 11. Espejo, R., & Reyes, A. (2011). Organizational systems: Managing complexity with the viable system model. Heidelberg; New York, NY: Springer.
 12. Flood, R.L. and Jackson, M.C. (1991). Creative Problem Solving : Total Systems Intervention. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 13. Haffman, James, Mark Hoelscher, and Karma Sherif, (2005). “Social capital, knowledge management, and sustained superior performance,” Journal of Knowledge Management, 9:3, 2005. 93-100٫172, 171.
 14. Halloche, F and Sultan, A.(2008). Knowledge management .assessment of sterategies and innovative technologies, proceedings of the world congress on engineering computerscience 2008 WCECS 2008, October 22-24, 2008, sanfrancisco, USA.
 15. Hoverstad P (2008). The Fractal Organization: Creating Sustainable Organizations with the Viable Systems Model. Wiley.
 16. Leonard  A (1999).  A Viable System Model: Consideration of Knowledge Management. Journal of Knowledge Management Practice.
 17. McDermott, R. (2001). How to design live community events. Knowledge Management Review 4, 4.
 18. Pataki, G. (2002). In Search for an Ecologically Sustainable Corporation. Budapest: Budapest University of Economic Sciences and Public Administration.
 19. Pérez-Ríos, J. (2012). Design and diagnosis for sustainable organizations: The viable system method. Valladolid, Spain: Springer.
 20. Preece G, Shaw D and Hayashi H (2013). Using the Viable System Model (VSM) to structure information processing complexity in disaster response. European Journal of Operational Research.NO.224, pp.209-218.
 21. Rosu, S.M.; Dragoi, G. & Guran M. (2009). A Knowledge Management Scenario to Support Knowledge Application Development in SMEs. AECE, Vol. 9, No. 1, pp 8-15, ISSN 1582-7445.
 22. Schwaninger M (2006). Intelligent organizations. Powerful models for systemic management. Springer Berlin, Heidelberg
 23. Sousa, C.A.A. & Hendriks, P.H.J.(2006). The diving bell and the batterfly the need for grounded theoty in developing a knowledge based view of organizations. Organizational Research Methods.pp.315.
 24. Wild, R., and Griggs, K.(2008). A model of information technology opportunities for facilitating the practice system, 38(4), pp 490-506.
 25. Yang CH, Yen H-CH(2007). A viable systems perspective to knowledge management. Kybernetes, Vol. 36 No. 5/6, pp. 636-651.