دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، اسفند 1395، صفحه 1-203 (زمستان 96) 
رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین

صفحه 29-44

پیمان متقی؛ شعبان مرادی آیدیشه


نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی هدفمند

صفحه 45-70

محمود رضا اسماعیلی؛ زهره محمدیاری؛ کیوان موسوی