رهبری و مدیریت دانش: بررسی سبک رهبری تحول آفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری.

چکیده

در عصر پر آشوب امروز سازمان‌های دانش آفرین شانس بیشتری برای بقا در اکوسیستم سازمانی دارند. دانش به منبع اصلی برتری رقابتی سازمان‌ها تبدیل شده و مدیریت دانش وظیفه حیاتی آنها محسوب می‌گردد. رهبری علاوه بر فناوری، فرهنگ و اندازه‌گیری یکی از چهار توانمندساز مدیریت اثربخش دانش است. در میان سبک‌های مختلف رهبری، سبک رهبری تحول‌آفرین مورد مطالعه گسترده‌ای قرار گرفته و بررسی نتایج حکایت از تاثیر مثبت و اثربخش رفتارهای ناشی از این سبک در موفقیت سازمان‌های امروزی دارد. است. این پژوهش به بررسی رابطه میان سبک رهبری تحول‌آفرین با مدیریت دانش پرداخته است. فرضیات این پژوهش در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بررسی شد. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند بین تمام مولفه‌های رهبری تحول‌آفرین و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. آون، جو؛ 2009، مرگ مدیرت مدرن، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، 1392، تهرانک انتشارات اندیشه های گوهربار
 2.  بالدوین، تیموتی و همکاران؛ توسعه مهارتهای مدیران، ترجمه: مهدی الوانی، عباس ابراهیمی و علی جمالی، انتشارات سمت، تهران ، 1391
 3. بیک زاد، جعفر؛ و علی فلسفی، "رهبری سازمانی تحول‌آفرین"، ماهنامه اجتماعی اقتصادی، علمی فرهنگی کار و جامعه، شماره110، 1388
 4. جمشیدیان، مهدی و مهدی یزدان شناس، "نقش رهبری تحول‌آفرین در مدیریت تغییر"مرجع دانش، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت سال انتشار1387
 5. خیراندیش، مهدی و محمد جواد کاملی، "رهبری تحول‌آفرین؛ عاملی در موفقیت پروژه های مدیریت دانش"، فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا، شماره : 23 دوره ششم بهار 1390، صص 161تا 185
 6. دراکر، پیتر(1999)؛ چالش های مدیریت در سده 21، ترجمه محمود طلوع، ، انتشارات رسا، تهران: 1386
 7. رابینز. استیفن پی و تیموتی ای. جاج،" مبانی رفتار سازمانی، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران. 1390
 8. رادینگ، آلن، " مدیریت دانش"، ترجمه محمد حسین لطیفی، انتشارات سمت، تهران 1383
 9. رضازاده، آرش و غلامرضا عزیزی،" تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان"، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه شماره 172، سال انتشار:‌ 1391، صص 29-43

10.زالی،محمد رضا، رهبری تحول‌آفرین، نشریه مصباح ، مرداد و شهریور 1383 – شماره 52، صص - 175 - 197

11.زاهدی، شمس السادات و مهدی خیراندیش، "تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی کارکنان"، فصل‌نامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال دوم شماره 5، زمستان 1387

12.عابد جعفری، حسن و محمد مرادی، " بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین"، دانش مدیریت، شماره ٧٠ پاییز ١٣٨٤، صص ٨٠ – ٦٣

13.عموزاد خلیلی، مجید و راضیه اسکندری، " ارزیابی رابطه رهبری تحول آفرین و تسهیم دانش کارکنان"، سومین کنفرانس مدیریت اجرایی، و ۲۵ مهر ماه 1391

14.قنبری ، محسن و امیر سعید دشتی و همکاران، مدیریت دانش، تئوری تا عمل، انتشارات شرکت برق منطقه‌ای تهران، تهران: 1392

15.لوسیر، رابرت و کریستوفر اف آکوا، " رهبری اثربخش"، ترجمه علی اکبر فرهنگی و مرتضی رفیع جهاندیده، انتشارات جهاندیده، 1391

16. میر کمالی، سید محمد و کریم شاطری، علیرضا یوزباشی،" تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی"، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 3، بهار و تابستان 1392

17.موغلی، علیرضا، " طراحی الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های اداری یران"، فصلنامه دانش مدریت، شماره 62، پاییز 1382، صص 77-100

18.یعقوبی، نورمحمد و مجید مقدمی،عالمه کیخا، "بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان"، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شمارة 4، نیمه دوم 1389

 1. Armstrong, Michael, (2010), Handbook of REWARD MANAGEMENT PRACTICE, PP: 359-364
 2. Abd El Aziz, Rasha & Laila Wahba, Niveen El Sagheer,” How to Promote Knowledge Sharing within Oganisations”, International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Special Issue Volume 3 Issue 1, 2013
 3. ABIDIN , ZARINA BINTI ZAINAL,” THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLES ON KNOWLEDGE MANAGEMENT”, A Master Paper Submitted to the Centre for Graduate Studies, Universiti Utara Malaysia, 2012
 4. Anantatmula, Vittal S. “Leadership role in making effective use of KM”, The journal of information and knowledge management systems,Vol. 38 No. 4, 2008,pp. 445-460, Emerald Group
 5. Crawford.CB - 2003 “EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP”,ALE Conference, www.leadershipeducators.org/resources/documents/
 6. Fein, E.,Tziner, A. and Vasiliu, C. 2010. “Age Cohort Effects, Gender, and Romanian Leadership Preferences”, Journal of Management Development, vol. 29, no. 4, pp. 364-376.
 7. Gelard, Parvaneh & Zahra Boroumand &Ali Mohammadi,” Relationship Between Transformational Leadership and Knowledge Management” International Journal of Information Science and Management, Vol. 12, No. 2, 2014, 67-82
 8. Gumusluoglu ,Lale & Arzu İlsev, “Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 26, pp. 264-277, 2009
 9. Jennex ,Murray E. “Case Studies in Knowledge Management”, Copyright © 2005 by Idea Group Inc. ISBN 1-59140-353-7, (ebook)
 10. kinjerski, val m , and skrypnek bernaj. (2004) "Defining Spirit at work: Finding Common Ground" Journal of Organizational Change Management”, Vol. 17.No. I ,pp.26-42.
 11. Scott, P.B. (2005).” Knowledge workers: social, task and semantic network analysis. Corporate Communications”: An International Journal, 10(3), 257-277.
 12. Kumar .Kunal .Kamal & Kamal Kishore Jain & Rajiv Ranjan Tiwary,"LEADERSHIP ACTIVITIES AND THEIR IMPACT ON CREATING KNOWLEDGE IN ORGANIZATIONS", International Journal of Leadership Studies, Vol. 8, Iss. 1, 2013
 13. Kumar Singh , Sanjay,” Role of leadership in knowledge management ,JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ,VOL. 12 NO. 4 2008, pp. 3-15,
 14. Newman, Brian (Bo) & Kurt W. Conrad,” A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies”, GeorgeWashington University Course EMGT 298.T1, Spring 1999
 15. Nidhi Pandey* Ashish Pandey," Knowledge Management Through Transformational Leadership", International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, Vol. 2, No. 9, September 2013 ,P24
 16. Wang,Y., and Huang, T. 2009.“The Relationship of transformational Leadership with Group Cohesiveness and Emotional Intelligence”. Social Behavior and Personality, vol.37, no.3, pp. 379-392.
 17. Swart, juani & others(2005)” Knowledge Worker and new organization forms: the hrm challenge”, University of Bath
 18. . Schermerhorn, Johan.R. 2008, “Management”, Danvers, John Wiley & Sons, Inc., MA
 19. Steyn, Piet )2006( ,”Working Knowledge: How Knowledge Workers ill an Enterprise Manage what they Know”, University of Johannesburg€~South Africa