تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی:چالش انگیزشی کارکنان حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران.

2 استادیار موسسه آموزش عالی راه دانش، بابل ، ایران.

چکیده

امروزه قراردادها ی استخدامی به عنوان مدلهای ذهنی یا الگوهای روابط استخدام کسب و کار در نظر گرفته می شوند. . جنبه هایی از روابط شامل توافقات نوشته شده ،قوانین مؤسسه و اسناد رسمی هستند که اغلب قراردادهای اقتصادی نامیده می شوند. جنبه های دیگری که در ورای کلمات نوشته شده پنهان شده اند به عنوان قراردادهای روانشناختی شناخته شده اند. از سوی دیگر ، حمایت سازمانی درک شده نشان دهنده عقیده کارکنان درباره سطح تعهد سازمان به آنها است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحقق قرارداد روانشناختی توسط کارفرمایان بر حمایت سازمانی درک شده کارکنان حرفه ای می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان حرفه ای ادارات مرکزی بانک های ملی، کشاورزی، و توسعه صادرات ایران در حوزه های مالی و فناوری اطلاعات به تعداد 687 نفر می باشد. در مجموع تعداد 317 نفر به عنوان  نمونه تحقیق تعیین،و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید.
نتایج تحقیق بیانگر رابطه مستقیم مثبت و معنادار میان تحقق قرارداد روانشناختی و حمایت سازمانی بوده و ضریب استاندارد شده و معناداری برای این مسیر برابر با (82/0) و (51/13) است. لذا، با 99 درصد اطمینان می توان چنین اظهار داشت که تلاش سازمان ها  برای جامه عمل پوشاندن به وعده های خود، بر شکل گیری ادراک حمایت سازمانی تأثیر مثبتی می گذارد.

کلیدواژه‌ها


[1- ] Gakovic, A.,& Tetrick, L.E. (2003), Perceived organizational support and work status: a comparison of employment relationships of part-time and full-time employees attending university classes, Journal of Organizational Behavior, Vol.24, No.5,pp. 649-663.
[2]- Roades,L., &  Eisenberger,R.(2002). Perceived organizational support: A review of the literature, Journal of Applied psychology,Vol.87,No.4,pp.698-714.
[3]- Argyris,C.(1962),Understanding organizational behavior,Homewood:Dorsey Press.
[4]-  Schein,E.H.(1965),Organizational psychology,Englewood Cliffs, NJ:Prentic Hall.
[5]-  Sels, L.,Janssens,A.,&Brande, I.V.N.(2004),Assessing the nature of psychological contracts: a validation of six dimensions,Journal of organizational behavior ,Vol.25,No.4,pp.461-476.
[6]- Sutton,G.,&Griffin,M.A.(2004),Integrating expectations,and Psychological contract violation:a longitudinal study of new professionals,Journal of Occupational and Organizational Psychology,Vol.77,No.4,pp.493-517.
[7]- Conway,N.,& Briner,R.B.(2002b).Full-time versus part-time employees: understanding the links between work status, the psychological contract,and attitudes, Journal of Vocational Behavior,Vol.61,pp.279-301.
[8]- Marguire,H.(2003), psychological contracts: are they still relevant?, Career development International,Vol.7,No.3,pp.167-180.
[9]- Eisenberger,R, Huntington,R, Hunchinson,S, & Sowa,D.(1986),Perceived organizational support, Journal of Applied psychology,Vol.71,pp.500-507.
[10]- Coyle-Shapiro,J.A-M., & Conway,N.(2005).Exchange relationships:examining psychological contracts and Perceived organizational support. Journal of Applied psychology,Vol.90,No.4,pp.774-781.
[11]- Coyle-Shapiro,J.,& Kessler,I.(2002).Contingent and non contingent working in local goverment: contrasting psychological contracts,Public Administration ,Vol.80,pp.77-101.
[12]- Aselage,K. &Eisenberger,R.(2003). Perceived organizational support and psychological contracts: a theorical integration. Journal of organizational Behavior, Vol.24, No.5,pp. 491-506.
[13]- Robinson, S. L. (1996),Trust and breach of the psychological contract. Administrative Science Quarterly,Vol. 41,pp. 574-599.
[14]- Rousseau, D. M.& Greller ,M.M.(1994) , Guest editors overview, psychological contracts and human resource management, Vol.33,No.3,pp.383-384.