بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی‌های آموزشی( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل - نویسنده پاسخگو

چکیده

شناخت توانمندی و قابلیت‌های منابع انسانی ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر راهبردهای سازمان می‌باشند. خلاقیت به‌عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت بشریت محسوب گردیده و منابع انسانی خلاق، تیزهوش و صاحبان اندیشه‌های بدیع، باعث تغییر، تحول و پویایی سازمان می‌گردند. تأثیرگذاری مؤلفه‌های گوناگون از قبیل موفقیت آموزشی، رشد و توسعه، شغل و رفاه در خلاقیت موردپژوهش محققان بوده است. بر این اساس، مقاله حاضر با توجه به مطالعه مبانی نظری خلاقیت، نخبگی، آموزش و نظریه‌های موجود در این حوزه، به بررسی میزان تأثیرپذیری متقابل خلاقیت و ارزیابی‌های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری پرداخته است. پژوهش از نوع کاربردی- توسعه‌ای و با روش توصیفی- تحلیلی بوده و تجزیه‌وتحلیل نتایج و داده‌ها با بهره‌گیری از بسته نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری را 87 دانشجوی در سال‌های تحصیلی مختلف و 21 نفر از اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تشکیل داده‌اند. پرسش‌نامه مورداستفاده در این پژوهش از آزمون تفکر خلاق تورنس (آزمون CT) بهره برده شده است. نتایج مقاله حاکی از این است که بین میزان خلاقیت و ارزیابی آموزشی جامعه آماری پژوهش رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. آزاد، قاسم.،1385، آزمون سنجش خلاقیت تورنس.، تهران، سمت
 2. آقایی فیشایی، تیمور،1377، خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمانها، انتشارات ترمه، چاپ اول،
 3. اسبورن، الکس، اس،1381،. پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت، ترجمه حسن قاسم زاده، نشر دنیای نو، چاپ سوم،
 4. ایونز، مارک؛ 1383، نخبه‌گرایی، ترجمه محمود شهابی، فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره دهم،
 5. دیوید، بوهم. 1381. در باره خلاقیت، ترجمه محمد علی حسین نژاد، نشر ساقی، چاپ اول
 6. رمضانی، عباس، 1388، بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شهر ارومیه، بهار، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی،
 7. روشه، گی؛ 1385، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نی، چاپ هجدهم،
 8. سرکشیکیان، امیرحسین 1385، آموزش و یادگیری سنتی و مجازی، ماهنامه مربیان،پاییز - شماره 21
 9. سیف، علی‌اکبر.،1388، سنجش فرایند و فرآورده یادگیری: نشریه مدیریت و توسعه، شماره 40
 10. موید نیا، فریبا. 1384، بررسی انگیزه نوآوری معلمان و ارتباط ساختار سازمانی مدرسه درمدارس دخترانه شهرستان خوی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی
  1. Kaufmann, G. (2003). What to Archiv measure? A new look at the concept of creativity. Journal of educational research, 47 (3), 235-251.
  2. McAdam, R, Keogh, W. (2004). Transitioning towards creativity and innovation measurement in SMEs. Creativity and Innovation Management, 13 (2), 126-139.
  3. Proctor, R. M. G. & Burnett, P. S. (2004). Measuring Cognitive and Dispositional Characteristics of Creativity in elementary students. Creativity Research Journal, 16 (4), 421-429.
  4. 15) http://www.tcrecord.org
  5. 16) http://www.wikipedia.com