رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - پست الکترونیک نویسنده پاسخگو.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – دانشگاه تهران.

چکیده

پژوهش حاضر به «بررسی رابطه تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین»، می‌پردازد. این پژوهش، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوع پژوهشات کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع پژوهشات توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد رهبری تحول آفرین باس و اولیو (1997)،  سنجش نگرش مذهبی کلارک و استارک (1994) و تعهد سازمانی میر و آلن (2007) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 110 نفر از کارکنان شاغل در مرکز علمی نظامی مورد نظر در پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها، به کمک نرم افزار آماری SPSS و روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، انجام شد. از دیدگاه پاسخگویان، بین تعهد سازمانی و جهت گیری مذهبی با رهبری تحول آفرین، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، بین ابعاد رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی و بین ابعاد رهبری تحول آفرین با جهت گیری مذهبی نیز، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در نهایت، نتایج به دست آمده نشان داد که مؤلفه رفتارهای آرمانی نسبت به دیگر مؤلفه‌های رهبری تحول آفرین، پیش بینی کننده قوی‌تری برای تعهد سازمانی و مؤلفه انگیزش الهام بخش نسبت به دیگر مؤلفه‌های رهبری تحول آفرین، پیش بینی کننده قوی‌تری برای جهت گیری مذهبی می‌باشد. شایان ذکر است که به دلیل مسائل امنیتی، محقق از ذکر نام محل مورد مطالعه معذور است.

کلیدواژه‌ها


 1. اشرفی، بزرگ، (1374)، تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارمندان شرکت زغال سنگ البرز شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  برهانی، فاطمه، (1381)، بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 13.

  خدایاری‏فرد، محمد، (1385)، گستره‏ی پژوهش‏های داخلی در زمینه‏ی ساخت مقیاس‏های دینی.

  داوودآبادی فراهانی، ز.، (1377)، بررسی نقش رضایت شغلی بر تعهد شغلی و سازمانی معلمان دبیرستان های شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش عمومی مشهد.

  رابینز، استیفن. پی، (1377)، رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  رضاییان ، علی، (1386)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  رنجبران، بهرام،‌ (1375)، تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره های 1 و 2: 57-41.

  زالی، محمدرضا، (1377)، رهبری تحو ل آفرین، فصلنامه مصباح، شماره 2.

  سکاران، اوما، (1388)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمودآقا حسینعلی شیرازی، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی: 88.

  سنجقی، محمد ابراهیم، (1380)، تجزیه و تحلیل مبانی و ابعاد رهبری تحول آفرین، نشریه علوم رفتاری دانشگاه الزهرا، شماره 11.

  شاکرم، پروین، (1389)، سازمان سالم، سلامت سازمانی و دستیابی به تعالی سازمانی، نشریه احیا (علمی، فرهنگی، اجتماعی)، سال هفتم، شاره 28: 18-15.

  شکرکن، ح.، نیسی،ع.، نعامی، ع. و مهرابی زاده، م. (1384)، بررسی رابطة خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز، مجلة علوم تربیتی و روا نشناسی، شماره 22.

  علاقه بند، علی، (1378)، مکتب سلامت سازمانی، نشریه مدیریت آموزش و پرورش، شماره 21: 33-14.

  فراهانی، مصطفی، (1388)، شناخت تعهد سازمانی، نشر وام، شماره 17: 57.

  کمینیان، وجیهه (1382). بررسی رابطه‏ی بین تعهد شغلی و مفاهیم مشابه با آن.

  مجیدی، آ.، (1377)، بررسی تأثیر جا به جایی نیروی انسانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، منتشر نشده، دانشگاه علامه طباطبائی.

  مرتضوی، مهدی، (1372)، بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت شغلی، مطالعات مدیریت، شماره 1، چاپ 3، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

  مقیمی، محمد، (1383)، سازمان و مدیریت؛ رویکردی پژوهشی، چاپ سوم، تهرا ن: انتشارات ترمه، صفحه 392.

  مورهد، گریفین (1384). رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، چاپ هفتم، تهران: انشارات مروارید: 118.

  هرسی، پاول و بلانچارد، کنت. اچ.، (1384)، مدیریت رفتار سازمانی؛ استفاه از منابع انسانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.

  یوکل، گری، (2003)، مدیریت و رهبری در سازمان ها، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع): 6 و 496.

  1. Ahmadi Kh. (2004). Role of sexual relation in marital adjustment. The First family and sexual problem congress. Shahed University: 5.
  2. Allport, G. (1968). The person in psychology. Boston, M.A: Beacon Press.
  3. Arnold, k. A., Barling, J. and kelloway, E. k. (2001). "Transformational leadership or the iron Cage: which predicts trust, commitment and team efficacy? Leadership & Organization Development Journal", Vol. 22, No. 7.
  4. Cacioppe, R. (1997) "Leadership moment by moment!", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 18, No. 7, pp. 335–345.
  5. Chein, M. H.(2004). An Investigation of Relationship of Organizational Structure, Employee’s Personality and Organizational Citizenship Behavior. Journal of American Academy of Business, 5: 428.
  6. Cohen, A. (1993). Organizational commitment and turnover, Ameteanalysis. Academy of Management Journal, 36: 1140- 1149.
  7. Colvin, R.E. (2002). "Transformational leadership: A prescription for contemporary organizations", Retrieved January 16, from http://www.cnu.edu/hrracj/bobpaper.html.
  8. Ergenelia, A., Goharb, R. &Temirbekovac, Z. (2007). "Transformational Leadership: Its relationship toculture value dimensions". International Journal of Intercultural Relations, 31: 703-724.
  9. Etzioni, A. (1961). A comparative analysis of complex organizations.
  10. Irving, P.G., & Ellis, R.J. (2000). "The mediating role of perceived organizational support in transformational leadership-organizational commitment relations", Paper presented at the Annual Conference of the British Academy of Management, Edinburgh, Scotland.
  11. Kokh and Stears. (1997). “Study of cohesion of organizational commitment and performance appraisal in country ministry”. Translation of seyyedjavad amini.
  12. Leithwood, K. & et al. (1992). "Transformational leadership and school restructuring. Paper Presented at the Annual Meeting of the International Congress for School Effectiveness and Improvement", Ask Eric. Org/Eric.
  13. Low, Cynthia A., Handal, Paul J. (1995) the relationship between religion and adjustment to college. Journal ot college Student Development, vol36(5): 406-412
  14. Meyer, J. P., Irving, P. G. & Allen, N. J. (1998). Examination of the combined effects of work values and early work experience on organizational commitment. Journal of Organizational Behavior, 25: 29-52.
  15. Pounder, J. s. (2003) "Employing transformational leadership to enhance the quality of management development instruction Journal of Management Development", Vol. 22, No. 1, pp: 6-13.
  16. Rafferty, A. E. and Griffin, M. A. (2004) "Dimensions of transformational leadership: Conceptual and empirical extensions", The Leadership Quarterly, Vol. 15: 329–354.
  17. Sinclair.Robert , R.,Tetrick. Lois. E. Scial (1995). "Exchange and union Commitment ". Journal of Organizational Behavior,Vol 16,No6,PP:669-681.
  18. Yang KP, Mao XY. (2007). A study of nurses’ spiritual intelligence: a cross sectional questionnaire survey. Intl J Nurs Stud, 44(6): 999-1010.
  19. Yang Y. (2008). Social Inequalities in happiness in the United States in1972 to 2004: an age-periodcohort analysis. Ame Soc, 73(2): 204-227.