تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی‌های سازمانی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان- نویسنده مسئول مقاله.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان.

چکیده

امروزه اداره کردن سازمان های بزرگ، پیچیده و پیشرفته امری است بسیار دشوار که دستیابی به این مهم مرهون زحمات رهبرانی است که بتوانند به مدد ویژگی های شخصی و جاذبه استثنایی به همراه نفوذ بالا و چشم انداز وسیع، تعهد و شور و حرارت لازم را در زیردستان برای تحریک افکار، اندیشه‌ها و الهام بخشیدن به آنان به منظور ایجاد رفتارهای نوآورانه و  کارآفرینانه نهادینه سازند. هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی های سازمانی پایدار است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان خرم آباد به تعداد230 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم 144نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شده است. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح خطای 05/0 رهبری تحول گرا تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار نوآورانه، توسعه کارآفرینی و شایستگی های سازمانی پایدار دارد. به علاوه می توان عنوان نمود که در سطح خطای 05/0 رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی نقش متغیر میانجی در تاثیر رهبری تحول گرا بر شایستگی های سازمانی پایدار دارند. لذا به عنوان نتیجه کلی می توان گفت که سازمان می تواند با بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا زمینه رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه را به منظور نیل به شایستگی های سازمانی پایدار فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


 زالی، محمدرضا، (1391). ارزیابی شاخص های کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی GEM  گزارش 2012 دیده بان جهانی کارآفرینی ایران، تهران، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
مطلبی اصل، صمد (1386)، رهبری تحول آفرین در سازمان ها، یک مدل متاثر ازمحیط، ماهنامه تدبیر، سال هیجدم، ش 181.
Axtell, C.M., Holman, D.J., Unsworth, K.L., and Wall, T.D. (2000): Shopfloor Innovation:Facilitating the Suggestion and Implementation of Ideas, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73 (3), 265-285.
Bass, B.M, (1985). Leadership and performance beyond expectations. NewYork, NY: Free Press.
Bove, K., Harmsen, H., & Grunert, K.G. (2000). The link between competencies and  company success in Danish manufacturing companies. In: Advances in Applied Business Strategy, 6(c), Grennwhich: Conn.: JAI Press, 23-43
Carmelli, A., Meitar, R. & Weisberg, J. (2006). Self-leadership skills and innovative behaviour at work. International Journal of Manpower, 27(1), 75-90.
Currie, G., & Lockett, A. (2007). A critique of transformational leadership: Moral, professional and contingent dimensions of leadership within public services organizations. Human Relations, 60(2), 341–370.
Deng, Z., Lu, Y., Wei, K. K., & Zhang, J. (2010). Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information Management, 30(4), 289-300.
De Jong, J. & Hartog, D. (2007). How leaders influence employees' innovative behaviour. European Journal of Innovation Management, 10(1), 41-64
Doherty AY& Danylchuk, KE (1996). Transformational and Transactional Leadership in Interuniversity Athletics Management. Journal of sport Manage. Vol 10. Pp: 254- 268.
Elenkov, D. S., & Manev, I. M. (2004). Senior expatriate leadership’s effects on innovation and the role of cultural intelligence. Journal of World Business, 44,357-369.
Fleury, A.C.C., Fleury, M.T.L., (2003). Competitive strategies and core competences: perspectives for   Brazilian industry internationalization. Gestao e Producao 10 (2), 129–144.
Gumusluoglu, L. & Ilsev, A., (2009).Transformational leadership, creativity,and organizational innovation. Journal of Business Research, 62, pp. 461-73.
Herold, D. M., Fedor, D. B., Caldwell, S., & Liu, Y. (2008). The Effects of Transformational and Change Leadership on Employees' Commitment to a Change: A Mulitlevel Study. Journal of Applied Psychology , 346-357.
Horwitz, I.B., Horwitz, S.K., Daram, P., Brandt, M. L., Brunicardi, F. C. And Awad, S.S. (2008). Transformational, transactional, and passive-avoidant leadership characteristics of a surgical resident cohort ; Analysis using the multifactor leadership questionnaire and implications for improving surgical education curriculums, Journal of Surgical Research, 148 (1), pp. 49-59.
Hamel, G., & Prahalad, C.K. (1994). Competing for the futur e Boston: Harvard Business School Press.
Hamel, G., Prahalad, C.K., (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business      Review 68 (3), 3–15.
Janssen, O. (2000). Job Demands, Perceptions of Effort-Reward Fairness and Innovative Work Behaviour, Journal of Occupational and Organizational Psychology,73 (3), 287-302.
Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. Leadership Quarterly, 14, 525-544.
Jung, D., Yammarino, F. J., & Lee, J. K. (2009). Moderating role of subordinates’ attitudes on transformational leadership and effectiveness: A multi-cultural and multi-level perspective. Leadership Quarterly, 20, 586–603.
Kurland, (2010). Leadership style and organizational leader and Leadership program effect of school vision, Journal of Educational Administration,48(1), 7-30.
Knott, P., Pearson, A., & Taylor R. (1996). A new approach to competence analysis. International Journal of Technology Management, 11(3/4), 494-503.
LI, C. H., & WU, J. J. (2011). The structural relationships between optimism and innovative behavior: Understanding potential antecedents and mediating effects. Creativity Research Journal, 23(2), 119-128.
Lewis, M., (2003). Analysing organizational competence: implications for the management of operations. International Journal of Operations and Production Management 23 (7), 731–756.
Mills, J., Platts, K., Bourne, M., (2003). Competence and resources architectures. International Journal of Operations & Production Management 23 (9), 977–994.
Martin, P., Salanova, M., & Maria Peiro, J. (2007). Job demands, job resources and individual innovation at work: Going beyond Karasek’ s model? Psicothema, 19(4), 621–626.
Mozhdeh, M, Wan, K.W. I. and Amin, V., (2011), the Impact of Transformational Leadership on Organizational Innovation Moderated by Organizational Culture, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6): 504-508.
Oke, A., Munshi, N., & Walumbwa, F. O. (2009). The Influence of Leadership on Innovative Processes and Activities. Organizational Dynamics , 64-72.
Osemeke, M, (2012). Entrepreneurial Development and Interventionist Agencies in Nigeria, International Journal of Business and Social. Science, 8(3): 14-25.
Ramamoorthy, N., Patrick C., Flood, Slattery, T., & Sardessai, R. (2005). Determinants of  innovative work behavior: Development  and test of an integrated model. Creativity and Innovation Management, 14(2) 142-150.
Stone A. Gregory, Russell F. Robert, Patterson Kathleen (2003) Transformational Versus Servant Leadership – A Difference in Leader Focus, Servant Leadership Roundtable, October, PP1-15.
Sarfaraz, L, Faghih, N, (2011). Women’s Entrepreneurship in Iran, GEM Based-Data Evidence, Journal of Global EntrepreneurshipResearch, (1)1: 45-58
Yammarino, F.J., Dionne, S.D., Chun J.U. and ansereau, F., (2005), Leadership and levels of analysis: A state-the-science review. The leadership Quarterly, 16, pp.879-919.