بررسی تاثیر نگرش بازارگرایی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی ؛ شرکت نورایستا خراسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت شهری

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اسلام،اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بازارگرایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی می­باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی  و از حیث اجرا میدانی هست. جامعه آماری مورد مطالعه کارگران و کارمندان شرکت نورایستا خراسان می­باشند که با توجه به تعداد کم( 69 نفر) و در دسترس بودن تمامی نفرات، از روش سرشماری  استفاده شده و پرسشنامه میان تمامی کارکنان توزیع گردید که از این میان 63 پرسشنامه دریافت شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده ‌شده که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 81 درصد) بین نمونه توزیع گردید. برای ‌تجزیه‌ و تحلیل داده‌های پژوهش از آمار استنباطی (آزمون مدل یابی معادلات ساختاری ) و نرم افزارهای اس‏پی‏اس‏اس و لیزرل استفاده شده ‌است. در مدل مورد بررسی مقدار  شاخص های برازش (80/0=GFIو031/0=RMSEA)نشان دهندة مناسب بودن مدل می باشد.نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات‌پژوهش نشان می‌دهد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرارگرفته است و بازارگرایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی بر تعهد سازمانی نیز تایید گردید و در نهایت تاثیر بازارگرایی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. حسنقلی پور، طهمورث, انصاری، منوچهر و الهی­گل،اکرم. (1391). بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانیو تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران، مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 11، صص. 39-54.
 2. حسینی،سیدمهدی و مهدی­زاده­اشرفی،علی (1389). شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی. پژوهشگر(فصلنامه مدیریت)، سال هفتم،شماره 18، ص 9-16
 3. رابینز، استیفن ­پی.(1980). رفتار سازمانی. ترجمه: علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی(1378).تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.  
 4. صادقی­آرانی، لیلا ، میرغفوریف حبیب­الله، رضازاده، فاطمه و جوادی، سیدعلی. (1390). نهمین همایش سراسری حسابداری ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص. 270-282.
 5. صافی؛احمد(1371). میزگرد بحث و تبادل نظر درباره­ی عوامل رضایت و نارضایتی شغلی مدیران. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. سال اول؛ شماره 1؛ ص 47.
 6. مورهد،جو و گریفین، ر.(1989). رفتار سازمانی. ترجمه: سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده(1377). تهران: انتشارات مروارید
 7.   میرکمالی، سیدمحمد(1383) مبانی مدیریت منابع انسانی. چاپ اول، تهران: نشر یسطرون.
 8. میرکمالی،محمد؛ حیات،، علی­اصغر؛ نوروزی، علی و جراحی،نازنین.(1388) .بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. دو ماهنماه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/تربیت و اجتماع دانشگاه شاهد، سال شانزدهم ،شماره 39، ص 15-30.
  1. Ah lee, Kyung(2005), The effects of locus of control and organizational structure on job satisfaction and turnover intention of hotel managerial employee. Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University requirement for the Degree of Doctor Of Philosophy.
  2.  Barroso, C.C., Armario, E.M. and Sa´nchez del Rı´o, M.E. (2005), “Consequences of market orientation for customer and employees”, European Journal of Marketing, Vol. 39 No. 56, pp. 646-721.
  3. Bello, R. (2001), “Market orientation and standardization of marketing activities. A study of Mexican organization”, Master’s thesis, University of Lethbridge, Lethbridge (UMI Microform Service No. 0-612-68334-6).
  4. Benkhoff, B(1997). Ignoring Commitment Is Costly: New Approaches Establish the Missing Link Between Commitment and Performance, Human Relations, Vol. 50, No. 6, 701-726.
  5. Caruana,A., Ramaseshan, B. & Ewing, M.T. (2010). Market orientation and organizational commitment in the Australian public sector, International Journal of Public Sector Management, 10(4): 294-303.
  6. Charless G, Dunick M. Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service. Administrative Science Quarterly 1998; 33: 61-81
  7. Cheng Philip, Fei Tsai., Fang Yen, Yu., Chih Hung, liang., Chung Hung, Ing (2007). A Study on Motivating Employees Learning Commitment in the Post –Downisizing Aera: JobSatisfaction Perspective "Journal of World Busines, Vol. 42, p. 157.
  8. Day, G.S. \The capabilities of market-driven organizations", Journal of Marketing, 58, pp. 37-52 (October 1994).
  9. Deshpande, R.; Farley, J.U. and Webster, F.E. \Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese _rms: a quadrad analysis", Journal of Marketing, 57, (1993).
  10. Farokhi, R., Monfared, S. & Khalili, M. (2015). Spatial Analysis of Job Satisfaction and Organizational Commitment Among Employees of Tehran Municipality (District 5), Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 5(7): 291-301.
  11. Harvey, H.A. and Busher, H. (1996), “Marketing schools and consumer choice”, International Journal of Educational Management, Vol. 10 No. 4, pp. 26-32.
   1. Horizons,No. 20, 1988.
  12. Kohli, A. and Jaworski, B.J. \Market orientation: the construct, research propositions and managerial implications", Journal of Marketing, 54, pp. 1-19 (1990).
  13. Kotler, P., Marketing Management, 8th ed., Prentice-Hall, Englewood Cli_s, New Jersey (1994).
  14. Kreitner, Robert., kinicki, Angelo & Murc, Buelens (1999). Organizational Behaviour. FIRST Edition , Mc Graw-Hill publisher.
  15. Kuster,I. and Aviles-Valenzuela, M.E.(2010), “Market Orientation a university: a case study”, International Journal of Educational Management, Vol. 24 No. 7, pp. 597-614.
  16. Lafferty B.A., Hult G.T.; "A synthesisa of contemsporary market orientation persepectives"; European Journal ofMarketing, No. 1, 2001.
  17. Lings, I.N. and Greenley, G.E. (2005), “Measuring internal market orientation”, Journal of Service Research, Vol. 7 No. 3, pp. 290-305.
  18. Lusch, R.F. and Laczniak, G.R. \The evolving marketing concept, competitive intensity and organizational performance", Journal of the Academy of Marketing Sciences, 15(3), pp. 1-11 (1987).
  19. Maleki, A., Ansari, A. & Safari,A. (2013). A Study of Market Orientation and Its Effect on Small to Medium Sized Enterprises of Informatics Industry Located in Tehran, Journal of Novel applied Sciences, 2(S4), 1150-1159.
  20. Maleki, A., Ataei, M. & Maleki,R. (2014). The Effect of Managers' Market Orientation Perspective on OrientationAttitude, job Satisfaction and Organizational Commitment, International journal of Management and Humanity Sciences, 3(4), 1625-1634.
  21. McGee L.W., Spiro R.L.; "The marketing concept in perspective"; Business
  22. McKitterick, J.B., What Is the Marketing Management Concept?, in Bass, F.M. (Eds), The Frontiers of Marketing Thought and Science, American Marketing Association, Chicago, IL, pp.71-81 (1957).
  23. Mottaza, Clifford J. (1988) Determinats of Organizational commitment. Human relations,Vol.41 No.6, 467-482.
  24. Mowday RT, Porter WL, Steers RM. Employee,organization linkages. 1st Edition, Academic Press:New York, 199214.
  25. Narver, J.C. and Slater, S.F. \The e_ect of a market orientation on business pro_tability", Journal of Marketing, 54, pp. 20-35 (October 1990).
  26. Shiuan, C.B., Yu, J.D & Rilley, J.H(2003).Organizational Commitment Supervisory Commitment and Employee Outcomes In The Chinese Context Proximal Hypothesis or Global Hypothesis. Journal of Organizational Behavior, Vol.24,No.3.
  27. Slater S.F.; "Market oreintation at the beginning of a new millennium"; Managing Service Quality, No. 4, 2001.
  28. Steers, R.M .(1987).Introduction to Organizational Behavior. Scott-Forsmand Company,  3rd ed.
  29. Webster Jr F.E.; "The rediscovery of the marketing concept"; Journal of
  30. Webster, R.L., Hammond, K.L. and Harmon, H.A. (2006), “A study of market orientation in American business schools”, Academy of Marketing Studies Journal, Vol. 10 No. 2, pp. 9-22.
  31. Williams LJ, Hazer JT. Antecedents and consequences of satisfaction and commitment in turnover models: a reanalysis using latent variable structural equation methods. Journal of Applied Psychology 1986; 71: 219-31.