تبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش با رویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نور.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران، تهران.

2 دانشیار، دانشگاه مالک اشتر، تهران.

3 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران.

چکیده

دانش منبع کسب مزیت رقابتی پایدار محسوب می­شود و به منظور دستیابی سازمان­ها به چنین مزیت رقابتی، خلق دانش می­تواند به عنوان یک فرصت جدید، مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، اجتماعات کاری به­ عنوان یکی از مهمترین ابزارهای خلق ­دانش در یک سازمان آموزشی مدنظر قرار گرفته­­است.در راستای گسترش و توسعه این مبحث، ابتدا به ­طور جامع و فراگیرانه معیارهای موثر بر اجتماعات کاری با تمرکز بر خلق دانش مشخص و بررسی گردید و در نهایت 18 معیار به عنوان معیارهای موثر بر اجتماعات ­کاری که بر خلق دانش در   سازمان­های آموزشی موثرند، شناسایی گردید و در قالب پرسشنامه­ای، در جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام­نور تهران- شمال توزیع شد و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. بر مبنای تحلیل­های آماری، عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری که در شش گروه" سازمان"، "بهینه­سازی تعاملات"، "زیرساخت مناسب"، "ابزارهای حمایتی"، "استراتژی و اهداف" و "حمایت سازمانی" دسته بندی شدند، تاثیری فزاینده بر فرآیند خلق دانش در مطالعه موردی دارند که تاثیر عوامل "استراتژی و اهداف" و "سازمان" بر خلق دانش بسیار چشمگیرتر است. این تحقیق می تواند راهنمایی برای مراکزی آموزشی باشد تا با تغییراتی در ساختار و اهداف و استراتژی های خود   بتوانند زمینه را برای تسهیل تشکیل اجتماعات کاری و فرایند خلق دانش برای دانشجویان خود فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، سید علی اکبر، صالحی، علی (1391). "مدیریت دانش"، تهران: انتشارات دانشگاه پیام­نور.
طبرسا، غلام­علی، (1389). "تبین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی)، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 7، دوره 12، صفحات 123-110.
تصویری ­قمصری، فاطمه، صالحی، حامد (1387). "­نقش­ کتابخانه­ تخصصی در مدیریت ­دانش­ سازمانی: گزارشی از پژوهشکده­ مهندسی­ جهاد­ کشاورزی"، فصلنامه­ کتاب، کتابداری و اطلاع رسانی دارای رتبه علمی- ترویجی (علوم انسانی)
مشبکی ­اصفهانی، اصغر، مهدیزاده، هدایت (1391). "مدیریت ­دانش و سازمان­ها در عصر ­دانش"، سایت ­جامع­ مدیریت­،  ص 1-17.
Wenger, E., McDermott, T. and Snyder, W. M (2002). “Cultivating communities of practice”, Boston, MA: Harvard Business School Press.
Coakes, Elayne and Clarke, Steve (2006). “Encyclopedia of communities of practice in information and knowledge management”, Idea group reference.
Jeon, Su-Hwan, Kim, Young-Gul and Koh, Joon (2011). “Individual, social and organizational Contexts for active knowledge sharing in communities of practice”, Expert systems with Applications, Volume 38, Issue 10, Pages 12423-12431.
Chen, M. Y, Huang, J. and Cheng, Y. C (2009). “Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study”, Expert Systems with Applications, Volume 36, Issue 4, Pages 8449-8459.
Chu, Mei-Tai and Khosla, Rajiv (2009). “ Index evolutions and business strategies on communities of practice”, Expert systems and Applications, Volume 36, Issue 2, Part 1, pages 1549-1558.
Lesser, E. and Stork, J. (2000). “Communities of practice and organizational performance, IBM System Journal, Volume 40, Issue 4, 831-841.
Wenger, E. and Snyder, W.M (2000). “Communities of practice: The organizational frontier”, Harvard Business Review , Volume 78, Issue 1, Pages 139-145.
Davenport, T.  H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge:  How Organizations   Manage   What   the   Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Prusak, L., Cohen, D., & Smith, D. E. (1998). “Managing knowledge for business success: A conference report”, New York: Conference Board.
Davenport, T, Grover, V (2001). “knowledge management”, Journal of management information system, Volume 18, Issue 1, Pages 3-4.
Saint-onge, Hubert, Wallace, Debra (2012). “Leveraging communities of practice for strategic advantage”, Library of Congress.
Nonaka I., Toyama R., Konno N (2000)."SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge Creation"; Long Range Planning, Volume 33, Issue 1, Pages 5-34.
  Orr, J. (1990). “Talking about machines: An ethnography of a modern job”, PhD thesis, Cornell University.
Brown, J. and Duguid, P. (1998). “Organising knowledge”, California Management Review, Volume 40, Issue 3, Pages 90-111.
Lesser, E, Prusak, L. (1999). “communities of practice, social capital and organizational knowledge”, Information System Review, The Korean Society of Management Information System, Volume 1, Issue I, Pages 3-10.
Kodama, Mitsuru (2008). “New knowledge creation through ICT dynamic capability”, Library of Congress cataloguing in publication data, 207 Pages.
 J. Jung, Jason (2009). “Knowledge distribution via shared context between blog-based knowledge management systems: A case study of collaborative tagging”, Expert systems with Applications, Volume 36, Issue 7, Pages 10627-10633.
Huang, Jih-Jeng (2009). “The evolutionary perspective of knowledge creation: A mathematical representation”, Knowledge - Based system, Volume 22, Issue 6, pages 430-438.
Lee, Jeehae, Suh, Eui-Ho and Hong, Jongyi (2010). “A maturity model based communities of practice evolution framework: A case study of strategic CoPs in a Korean company”, Expert systems with Applications, Volume 37, Issue 3, pages 2670-2681.
Al Azali, Ralla (2010). “Communities of practice, knowledge creation and corporate Sustainability: A Study of Bahrain Service Industry”, Curtin University of Technology.
E. Topousis, Daria, J. Dennehy, Cornelius, L. Lebsock, Kenneth (2012). “NASA’s experiences enabling the capture and sharing of Technical expertise through communities of practice” , Acta astroautica, Desember, pages 499-511.
Lee, Hsin-Yun and Lin, Cheng-Lin (2012). “Developing project communities of practice-based knowledge management system in construction, Volume 22, Pages 422-432.
Chen, Yuh-Jen, Chen, Yuh-Min (2012). “Knowledge evolution course discovery in a professional virtual community”, Knowledge-Based system, Volume 33, pages 1-28.
Saint-onge, Hubert, Wallace, Debra (2012). “Leveraging communities of practice for strategic advantage”, Library of Congress.
Sallan, Joaquin Gairin, De Alavaa  Miren Fernandez, Barrera-Corominasa, Aleix and Rodríguez-Gómeza, David (2012). “Review of Knowledge Creation and Management processes through communities of practice in Public Administration”, Social and Behavioral Sciences, Volume  46,    Pages 2198 – 2204.
Monavvarian, Abbas, Asgari, Nasser, Akhavan, Peyman, Ashena, Mostafa (2013). “Developing social capital for facilitating knowledge management practices”, International Journal of Social Economics, Volume. 40, Number. 9, Pages 826-844.
Mehralian, Ghollamhossein, Akhavan, Peyman, Rashekh, Hamid Reza and Rajabzadeh Ghatari, Ali (2013). “A framework for human capital indicators in knowledge- based industries: evidence rom pharmaceutical industry”, Measuring Business Excellence, Volume. 17, Number. 4, Pages 88-101.
Akhavan, Peyman, Ramezan, Majid and Yazdi Moghaddam, Jafar (2013). “Examining the role of ethics in knowledge management process case study: An industrial organization”, Journal of Knowledge based Innovation in China, Volume. 5, Number. 2, Pages 129-145.
Borzillo, Stefano (2006). “Communities of Practice to Activity Manage Best Practices”,Deutscher Universitats-Verlag.
Kreitner, Robert (2001). “Management Arizona State University”, Houghton Mifflin Company.
Conghaile, Máirtín O and Cinnéide Micheál O (1990). “Promoting local initiative through a community development competition”, Volume 6, Issue 3, Pages 325–329.
Homan, Mark S and Prada, Henry (2010). “Promoting community change: Making it Happen in the real world”.
Carbery, Ronan, Garvan, Thomas, O'Brien, Fergal and Whelan, Karen (2011). “Within- and Between- COP Knowledge Sharing in Knowledge- Intensive Firms, IGI Global.
Flint, R. Warren (2012). “Practice of Sustainable Community Development”, New York, Springer Science and Business.
Koh, J and Kim, Y-G (2004).” Knowledge sharing in virtual communities: an e-business perspective”, Expert systems and Applications, Volume26, pages 155-166.
Calvey, David (2011). “Creativity in Action: Creative Multimedia SMEs in Manchester”, Manchester Metropolitan University, UK, IGI Global. Pages 382-396.
 Philpott, Elly and Pike, David (2013). “Virtual-team-community-of-practice (VTCoP) theory can inform online course delivery”, Journal of Applied Research in Higher Education, Volume 5, Issue 2, Pages 222-238.
Lewis,I and Newnam, S (2011). “The development of an intervention to improve the safety of community care nurses while driving and a qualitative investigation of its preliminary effects”, Volume 49, Issue 10, Pages 1321–1330.
Huq, Anzela, Raja, Jawwad Z. , Rosenberg, Duska. (2006). “Linking organizational culture and communities of practice”, Idea Group.
Kelly, Cheryl M, Hoehner, Christine M, Baker, Elizabeth A, Ramirez, Laura K Brennan and  Brownson, Ross C (2006). “Promoting physical activity in communities: Approaches for successful evaluation of programs and policies”, Volume 29, Issue 3, Pages 280–292.
Yen, Chia-Hui, L. JU, Teresa, Hsu, Meng-Hsiang and Chang, Chun-Ming (2007). “Knowledge sharing behavior in virtual communities: The relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectations”, International Journal of Human-Computer Studies, Volume 65, Issue 2, Pages 153–169.
 Adamson, Dave and Bromiley, Richard (2013). “Community empowerment: learning from practice in community regeneration”, International Journal of Public Sector Management, Volume 26, Issue 3, 190-202.
Thompson, Leigh (2002). “Measuring Work Group Effectiveness”, Uni. Of Tennessee, Knoxville.
Grima, François and Josserand, Emmanuel (2011). “The Roles of Peripheral Participants and Brokers: Within and Beyond Communities of Practices”, IGI Global.
Chang, Jaegyong, Choi, Byounggu, Lee, Heeseok (2004). “An organizational memory for facilitating knowledge: An application to e-business architecture”, Expert systems with Applications, Volume26, Issue2, pages 203-215.
Nunnally, J.C (1987). “Psychometric theory (2nd ed.), New York: McGraw-Hill.
Cronbach, L.J. (1951). “Coefficient alpha and the internal structure of test”, Psychometrica, Volume 16,Pages 297-334.