نقش رهبری تحول‌آفرین در کارآفرینی سازمانی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معارف اسلامی- گرایش اخلاق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشکده فارابی، تهران، ایران.

چکیده

روند کنونی اقتصاد، نشان‌گر جایگاه و اهمیت خلاقیت و کارآفرینی در حفظ و بقای سازمان‌ها است. عاملی که به تعبیر بسیاری از اندیشمندان، مناسب‌ترین گزینه برای کاهش فاصله بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته یا سازمان‌های پیشرو و پیرو است. تحقق کارآفرینی سازمانی توجه بیش از پیش به سبک مدیریت و رهبری سازمانی را ضروری نموده است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه نقش رهبری تحول آفرین در کارآفرینی سازمانی چیست؟ و اینکه آیا سطح بالای مولفه‌های رهبری تحول آفرین به ارتقای کارآفرینی سازمانی منتهی می‌شود. جامعه آماری پژوهش کارکنان بیمارستان لبافی‌نژاد می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاد شده است. نتایج حاصله، حاکی از وجود رابطه معنی دار بین همه مولفه‌های رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی می‌باشد. در پایان با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


1-   رابینز، استیفن پی (1378)، رفتار سازمانی، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی.
2-   عابدی جعفری، حسن، آغاز، عسل، (1387)، رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی، فصلنامه دانش مدیریت.
3-   موغلی، علیرضا، (1382)، طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمانهای اداری ایران، فصلنامه دانش مدیریت.
4-   Antonic , B – Hisrich , R , D ,  (2003),  claryfying the entrapreneurship " , journal of small Business and enterprise development , vol , 10 , no . 1, pp. 7 – 24. 2003
5-   Bass, B.M, (1990),  From transactional to transformational leadership: learning to share the vision, Organizational Dynamics, Vol. 18, pp: 19-31.
6-   Bryant, S.E. (2003),  The role of transformational & transactional leadership on creating, sharing and exploiting organizational knowledge, Journal of Leadership and Organizational Study, Vol.9 no.4.
7-   burglemann,r,a. (1983), designs for corporate entrepreneurship,california management reiew,26:154-66
8-   cornwall,j.r,Perlman,b(1990), organizationalentrepreneurship’’, Homewood : Irwin.
9-   Crawford, C.B. (2005), Effects of transformational leadership and organizational position on knowledge management, Journal of Knowledge Management, vol. 9, no. 6. 1990
10-              Drucker , p . (1985), the dicipline of lnnovation”. harward business review , may – june . pp – 62-72.
11-              Elenkov, D.S, (2002), The effects of leadership on organizational performance in Russian companies", Journal of Business Research, Vol. 55, pp: 467- 480.
12-              Fry,L.W. (2003), Toward a theory of spiritual leadership ,The Leadership Quarterly, Vol.14 pp.693-727.
13-              Fry,L.W.and Matherly,L.L. (2006), Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory Study, Tarleton State University – Central Texas.
14-              Geijsel,f.;Sleegers,p.;Leithwood,k.andJantzi,D.(2003)Transformational leadership effect on  teacher,sCommitment and effort toward school reform,Journal of Educational Administration,Vol.41.No.3 pp.228-256.
15-              Gibbons,P.( 2001)spirituality at work : A pre-Theoritical overview,MSC.Thesis – Birnbeck College, university of london,Aug.
16-              Gumusluogle, L. and Ilsev, A. (2008), Transformational leadership, creativity, and organizational innovation, Journal of Business Research, pp: 1-13.
17-              hayton,j,c., (2005), promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices,a review of empirical research, human resource management review,15(1),:21-41.
18-              Hibler, R. (1996),  Benchmarking knowledge management, Strategy and Leadership, Vol. 42, No.2.
19-              Hornsby,j,s, kuratko,d,f,&s.a., Zahra(2002), middle managers perception of the internal environment for corporate entrepreneyrship:assessing a measurement scale’’,journal of business venturing,17(2):253-273.
20-              Horwitz, I. B , Daram, B(2008),  "Transformational, Transactional& Passive-Avoidant leadership characteristics of a surgical resident cohort" , Journal of surgical research, pp:  1-11.
21-              Jennings, d.f,lumpkinj,r, (1994), functioning modeling corporate entrepreneurship:an empirical integrative analysis’’,journal of management,15(3):485-502.
22-              Judge,T.A., Bono ,J.E.Ilies,R., & Gerhardt,M.W.( 2002) prsonality and leadership: A qualitative and quantative review . Journal of Applied Psychology,87(4),765-78.
23-              kao,j.j. (1989), entrepreneurship,creativity and organization, nj: prentice-hall.
24-              Oliver, S. Kandadi, (2006), K.R. How to develop knowledge culture in organizations? A multiple case study of large distributed organizations, Journal of Knowledge Management, Vol. 10, no. 4, pp. 6-24.
25-              Robbins, S.P.(2002)"Organozational Behavior", 9th ed. Prentice-Hall, Inc.
26-              Rosenbach, W., Taylor, (1993),  Contemporary issues in leadeprship (3r Ed.), Boulder, co: Westview.
27-              Schriesheim, Ch. A & Proctor- Thomson, S.R. (2006), Leadership, culture and performance ,The case of New Zealand Public Sector, Journal of Change Management, Vol 3. iss4. pp: 376-393.
28-              Sosik, J.J. (1997), Effects of transformational leadership and anonymity on idea generation in computer-mediated groups, Group and Organizational Management, Vol. 22, pp. 460-479.
29-              Zahra,s,a. (1991), predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: an exploratory study, journal of business venturing,6(2):259-286.
دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20
شماره 20 تابستان 95
شهریور 1395
صفحه 79-98
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1394
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 07 تیر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1395