بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پست‏های مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم تربیتی و عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،کرمان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد همدلی در بین اعضای هیأت علمی دارای پستهای مدیریتی با توجه به نقش جنسیتی در دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ روش؛  همبستگی می باشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال تحصیلی 95-1394 دارای پست های مدیریتی ،که تعداد آنان 61 نفر بودند می باشد. به دلیل حجم کم جامعه نمونه گیری انجام نشد وکلیه اعضای جامعه مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی واستنباطی انجام گرفته است.یافته ها:یافته های تحقیق حاکی از این می باشد که؛ بین میزان همدلی اعضای هیأت علمی و جنسیت آنها رابطه ای وجود ندارد و همچنین میزان همدلی اعضای مدیران در سطح پایینی بود.با توجه به نقش آفرینی مهمِ مقوله ی همدلی در مسائلی چون شادکامی، مسئولیت پذیری  و ایجاد صمیمت توجه به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط انسانی و انتخاب علمی مدیران ضرورت پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


- بیرامی، منصور،جعفری، داوود و بهرامی، محسن، رابطه بین مولفه های همدلی با شادکامی در جمعیت دانشجویی،مجله روانشناسی71، سال هجدهم،شماره 3، (291-280) (1393).
- بیک لیک،سودابه(1380)،بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1380.
- شفیع آبادی،عبدالله(1375)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل(چاپ نهم)، تهران، رشد.
- شهاب، شهریار،رژه، ناهید،نصیری، ملیحه و اصغری راد ، روح الله،،بررسی میزان همدلی دانشجویان دندانپزشکی شهر تهران با بیماران در سال 1393،مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره 4، ( 56-55) (1393).
- فیض آبادی ، زهرا،فرزاد، ولی الله و شهرآرای،مهرناز،(1386)بررسی رابطه بین همدلی با سبک های هویت و تعهد دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی،مجله مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره سوم، شماره 2، ( 90-65).
- موتابی،فرشته و فتی، لادن(1385)، مهارت برقراری ارتباط موثر، کتاب کار دانشجو، تهران، دانژه.
- واثقی،قاسم(1384)،اخلاق مدیریت(چاپ دوم)، تهران، امیر کبیر.
-وود،جولیاتی(1384)، ارتباطات میان فردی،روانشناسی تعامل اجتماعی،(ترجمه مهرداد فیروز بخت)،تهران، شهرکتاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alligood M،R،Empathy(1992)،the importance of recognizing two types،Journal Psychosoc Nurs Ment Health Serv،30(3)،Pp14-17.             
-Brunel M،L)1989(L’empathie en counseling interculturel، Journal of sante’ mentale au Que’bec،vol14،Pp81-94.                                          
-Brunel M،L،Marting C،”Les conceptions de L’empathic avant ,pendant et a pres Rogers”carrierologie 9(3)،  2004.
-Davis M،H،Measuring individual difference in empathy،Evidence for amultidimensional approach، Journal of Personality and Social Psychology،44،Pp112-113، 1983.
-Davis,M،H،Luce,C&Kraus,J،S،The heritability of characteristics associated with dispositional empathy،Journal of Personality،62،Pp369-391، 1994.
-Davis M،H,Conklin smith’s&Luce C، Effects of perspective taking the cognitive representation of person،A merging of self and other،Journal of personality and Psychology، 4،Pp713-726، 1996.
-Davis M،H,Bibace R،Dating Couples and their relationships،Intimacy and Contraceptive use، Journal of Adolescence،34(133)،Pp1-7، 1999.
-Depau’l J ,Pe’rez-albe’niz A,Guibert M,Asla N&Ormaechea A،Dispositional empathy in negectful mothers and mothers at high risk for chid physical abuse،Journal of Interpersonal Violence،23(5)،Pp670-684، 2008.
-Diane,K،Joanne,K&Olson,K،Clarification of conceptualizations of empathy،Journal of Adv Nurs،35(3)،Pp317-325، 2001.
-Eisenberg N&Miller,P، The relation of empathy to prosocial and related behaviors،Journal of Psychological  Bulletin،101(1)،Pp91-119،  1987.
  -Eisenberg,N،Spinrad,T،L،&Sadovsky,A، Empathy related responding in children،In killen,M&Smetana,J،G(Eds)،Handbook of moral development mahwah,Lawrence Erlbaum Associates،Pp517-549،2005.                                                            
-Hanania R،R،Rossangle N،B،Higgins A&D Alessandro،Development of self and empathy in early infancy،implications atypical،Journal of Infant and Young Children،13(1)،Pp1-13، 2000.
-Isabel,L،Empathy and Recognition of Facial Expression of Emotion insex offenders,non-sex offenders and normal controls،Psychiatry Research،165،Pp252-262،2009،
-Kaj Bjorkqvist,K&Ottoman,K،Social intelligence-empathy=aggression?Journal of Aggression and Violent B ehavior،5(2)،Pp191-200،2000.     
-Kusche,C،A،Greenberg M،T،Paths in your classroom،Promoting emotional Literacy and alleviating emotional distress،In Cohen((Ed))social-emotional learning and the elelmentary school child، a guide for educators، (Pp140-161)، New york،teacher college press، 2011.
-Pike A،W،On the nature and place of empathy in clinical nursing practice،Journal Prof Nurs،6(4)، Pp235-240،1990.
-Rieffe C،Ketelaar L،Wiefferink C،Assessing empathy in young children،Construction and validation of an empathy questionnaire Press Indiv،In press، Personality and Individual Differences, 49, 362-367،2010.   
-Sosua A،McDonald,S،Rushby J،Li،S،Dimoska A,James C،Understanding dificits in empathy after trumatic brain injury،The role of affective responsivity، Cortex،47(5)،Pp526-535،2010.
-Sutherland J،A، Historical concept analysis of empathy،Issues Ment Health Nurs،16(6)، Pp555-566،  1995.
-Thompson,E،Empathy and conciousness،Journal of Consciousness Studies،8،Pp1-32،2001.
-Vreek G&Vandermark I،L،Empathy and recognition of Facial expression of emotion insex offenders non-sex offenders and normal control،Psychiatry Research،(165)،Pp252-262،   2003.
-White S،J،Empathy،A literature review and concept analysis ،Journal Clin Nurs،6)4(،Pp253-257، 1997.
-Yarascavitch,C،Reghr,G،Hodges B,Haas DA،Changes in dental student empathy during training،Journal of Dent E duc،73(4)،Pp509-517،2009.